Rudskensbjerg
Administrative oplysninger

Ansvarligt museum
Arkæologi Sydfyn

Kommune
Langeland

Sted- og lokalitetsnr.
090207-1

Fredningsnr.
401911

Fredningsstatus
Fredet før 1937

Printvenlig side
Anlæg og datering  (5)
Langhøj, Stenalder (dateret 3950 - 2801 f.Kr.)

Dysse eller jættestue, Stenalder (dateret 3950 - 2801 f.Kr.)

Højsagn, Historisk Tid (dateret 1067 - 2009 e.Kr.)

Dysse eller jættestue, Stenalder (dateret 3950 - 2801 f.Kr.)

Lystanlæg, Nyere tid (dateret 1661 - 2009 e.Kr.)

Fredningstekst
Tingl.: 10/1 1891 (Ahlefeldt Laurvig, Tranekjær) Langdysse med en del randsten, i østenden rester af et kammer uden dæksten. I øvrigt er mindesmærket indrettet til "lystan- læg" i haven.
Undersøgelsehistorie  (8)
1825 Graveaktivitet (ikke antikvarisk)
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid

1875 Efterretning om forsvunden genstand
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid

1875 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
V. for Gaarden ligger en anselig Langdysse, som oprindelig har været c. 200' l. 31' br. Retningen NV-SØ. Den er gennemgravet paa Midten, hvorved der skal være fundet et Gravkammer med Knokler, og dens sø. Del er omdannet til Lystanlæg ved at forhøje og planere Jordfylden indenfor Randstenene og sætte et Stengærde ved Hjælp af disse. Ogsaa i denne Del ses et aflangt firkantet Gravkammer i samme Retning som Dyssen. - Jordfylden ligger højt c. 3 Al. indenfor Randstenene, der vende en jevn Side udad og ere 1 1/2-2 Al. høje. Det er ikke tydeligt hvor mange Endestene der har været. - Dyssen kaldes Rudskensbjerg og deri skal den Kæmpe Rudske være gravlagt. Bevoksning: 1982: Løvkrat og Løvtræer

1891 Tinglysning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid

1947 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
Langdysse med en del randsten; i østenden rester af et kammer uden dæksten. Iøvrigt er mindesmærket indrettet til "lystanlæg" i haven. J. 633/53 om fredningen. Bevoksning: 1982: Løvkrat og Løvtræer

1953 Museal besigtigelse
Journal nr.: 633/53
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
Ved besigtigelsen var størsteparten af randstenene væltet, ingen ny skade. Det henstilledes at afbrænding af halm ophørte ved mindesmærket.

1982 Nyberejsning af fredede lokaliteter
Skov- og Naturstyrelsen, 10. kontor
Langhøj, omkr. 1920 "restaureret" og indrettet til lystanlæg af dav. ejer. Orienteret ca Ø/V. Sydlige langside mest intakt med 14-15 indtil 1,6 m høje primære randsten in situ omend "udmuret" med mindre, delvis kløvede kampesten til en slags stengærde. Nordlige langside næsten udelukkende recent stensætning undtagen mod vest, hvor 3 randsten endnu står. Vest- og østgavl sat på samme måde; vestgavlen muligvis med en eller to primære randsten. Østgavlen kan ikke bedømmes på grund af affaldshenlæggelse. Et "kammer" ses i højoverfladens østlige del, vistnok helt igennem recent, sat af kløvede store kampesten i 2-3 skifter og uden dæksten. Kammeret er orienteret Ø/V og måler indvendig ca 1,6x0,7-0,4 m (trapezformet). Granitsokler til stenbord og flagstang nedgravet i højoverfladen. Iflg. nuv. ejer gik højen mod N oprindelig (før lystanlægget) jævnt skrånende ud i et med terrænet. Store mængder skrot, kasserede landbrugsredskaber, snehegn, bygningsaffald o.lign. henlagt op ad højens nordsides østlige halvdel og ad østgavlen. Henstilling til ejer ang. fjernelse heraf vil, iflg. denne, blive negligeret. Bevoksning: 1982: Løvkrat og Løvtræer

2012 Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter
Odense Bys Museer
Fortidsmindet blev fundet som beskrevet.

Litteraturhenvisninger  (0)