Møllehøj
Administrative oplysninger

Ansvarligt museum
Arkæologi Sydfyn

Kommune
Langeland

Sted- og lokalitetsnr.
090208-11

Fredningsnr.
411924

Fredningsstatus
Fredet 1937 eller senere

Printvenlig side
Anlæg og datering  (4)
Stenkiste, Stenalder (dateret 2350 - 1701 f.Kr.)

Rundhøj, Stenalder (dateret 2350 - 1701 f.Kr.)

Jordfæstegrav, Stenalder (dateret 2350 - 1701 f.Kr.)

Brandgrav (uspecificeret type), Bronzealder (dateret 1700 - 501 f.Kr.)

Fredningstekst
"Møllehøj", ca. 2 x 25 m. Bevokset på kystskrænt. Vestlige halvdel styrtet i havet. Østlige højfod overpløjet. Hul i top efter gravning.
Undersøgelsehistorie  (14)
1875 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
Ude ved Klinten mod Stranden en ikke uanselig med Tjørn overgroet Høj "Møllehøj" kaldet. Ved Gravning i Midten er fundet Kul og Stumper af Jernsøm. Bevoksning: 1982: Løvkrat

1875 Graveaktivitet (ikke antikvarisk)
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid

1900 Diverse sagsbehandling
Journal nr.: 231/00
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
Korrespondance mellem købmand Winther, Nationalmuseet og godsforvalteren på Tranekær om udgravning af højen foranlediget af nedstyrtning. Anmodning afslået i første omgang, da lensgreven "principielt var imod udgravning af gravhøje".

1903 Diverse vind og vanderosion
Langelands Museum

1903 Museal udgravning
Langelands Museum
I foråret 1903 skred saa meget af Højen ned, at der fremkom en Hellekiste. den ene Ende var styrtet ned, Resten undersøgtes. A 2301-03. I kisten fandtes skeletter af 2 voksne og en juvenil (13 år) sammen med 1 pilespids og 1 flintdolk. I strandkanten fandtes en flintdolk som sandsynligvis stammer fra højen eller denne grav.

1947 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
Møllehøj ca. 2 x 25 m. Bevokset paa Kystskrænt. Vestlige Halvdel styrtet i Havet. Østlige Højfod overpløjet. Hul i top efter Gravning. Muligvis Sekundærgrave, bør undersøges ved Lejlighed. Bevoksning: 1982: Løvkrat

1982 Nyberejsning af fredede lokaliteter
Skov- og Naturstyrelsen, 10. kontor
Bronzealders storhøj, 2,0 x 32,0 x 6,0 m., mere end halvt borteroderet ved kysterosion. Beliggende på stejl klint. Mindst 2/3 af højen er væk; tilbage står i Ø et 32 m. langt segment. Højens diameter har altså oversteget 32 m. Ingen fodkrans synlig i den tætte kratbevoksning. I klintens friske erosionsflade ses højfylden og den forhistoriske markoverflade tydeligt. Noget S for tværsnittets centrale del ses nederst i højfylden et to- til treskiftet stenlag, formentlig rest af et stenleje for en stammekiste. "Møllehøj" må forventes at forsvinde helt i løbet af 1-2 årtier. 4 cm.-kort over dette område haves ikke. Bevoksning: 1982: Løvkrat

1991 Antropo-/odontologisk analyse
Antropologisk Laboratorium, Panum Instituttet

1991 Museal udgravning
Journal nr.: 12667
Langelands Museum
Ved undersøgelsen af højen fandtes udover et par svært fortolkelige stenkoncentrationer, den ene indeholdende en smule kraniefragmenter, samt mulige spor af det senneolitiske anlæg Jens Winther undersøgte i 1903, ingen klare strukturer. Desuden fandtes en samling brændte ben indenfor en stenramme.Ifølge opmåling må det anslås, at næsten 3/4 af den oprindelige storhøj på ca. 24 x 3,5 m er styrtet i havet.

1991 Analyser af materiale
Antropologisk Laboratorium, Panum Instituttet

1992 Diverse sagsbehandling
Journal nr.: 7502/92
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid

2012 Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter
Odense Bys Museer
Fortidsmindet blev fundet som beskrevet.

2017 Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter
Odense Bys Museer
Fortidsmindet blev fundet som beskrevet.

2019 Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter
Odense Bys Museer
Fortidsmindet blev fundet som beskrevet.

Litteraturhenvisninger  (0)