Pæregaard
Administrative oplysninger

Ansvarligt museum
Arkæologi Sydfyn

Kommune
Langeland

Sted- og lokalitetsnr.
090208-15

Fredningsnr.
42181

Fredningsstatus
Fredet 1937 eller senere

Printvenlig side
Anlæg og datering  (4)
Langhøj, Stenalder (dateret 3950 - 2801 f.Kr.)

Dysse eller jættestue, Stenalder (dateret 3950 - 2801 f.Kr.)

Kulturlag, Stenalder (dateret 250000 - 3951 f.Kr.)

Jordfæstegrav, Stenalder (dateret 2350 - 1701 f.Kr.)

Fredningstekst
Langdysse, orienteret N-S. Rester af 3 kamre. Mange randsten. Helt bevokset. I ager, ved strand.
Undersøgelsehistorie  (11)
1800 Beskadigelse/hærværk
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid

1820 Museal besigtigelse
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
Opmåling og tegning af langdyssen ved artilleri-løjtnant Moltke. På grundplanen af langdyssen er fra endestenene mod Nord anført "10 Favne til Stranden".

1875 Museal grafisk eller digital dokumentation
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid

1875 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
Meget nær Strandskrænten ligger en Langdysse: Retningen NØ-SV. 116' l. 26' br. (Grundplan se Løfflers Tegning). Den har inde- sluttet 3 Gangbygninger som alle ere uden Dækstene og mere eller mindre forstyrrede. Af Randstenene der vende en flad Side udad ere de fleste bevarede, der har været 21 mod NV (1 mangler) c. 24 mod sø. Af Endestenene ses mod N. 3, den midterste størst. Fredlyst af Grevskabet. Bevoksning: 1982: Græs, Løvkrat og Løvtræer

1947 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
Langdysse i ager ved strand or. N-S. Rester af 3 kamre. Mange Randsten. Helt bevokset (Bør ryddes for Krat og restaureres).

1948 Tinglysning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid

1951 Museal udgravning
Langelands Museum
Udgravning og restaurering af høj og kamre. De to af kamrene kamrene var udgravet eller omrodet før undersøgelsen, ligeledes gangene hertil. I det tredie, bedst bevarede kammer, fandtes et næsten intakt gravlag fra mellemneolitikum, hvorpå hvilede et skelet udstrakt på ryggen. Ved skelettet fandtes senneol. lerkar. Foran højen fandtes et udsmidslag. Højen viste sig anlagt på en stenlægning henover et kulturlag fra æ. stenalder.

1951 Diverse sagsbehandling
Journal nr.: 585/51
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
Kun avisudklip om undersøgelsen.

1982 Nyberejsning af fredede lokaliteter
Skov- og Naturstyrelsen, 10. kontor
Langdysse, orienteret N/S. Beliggende ovenfor stejl klint under nogen vedvarende erosion. Klintkanten har inden for de seneste 5-10 år nærmet sig ca. 2 m. til højen og er nu ved dens NV-hjørne. Smukke randstenskæder langs alle sider; mod Ø og N dog næsten helt væk i vegetation. 3 kamre, hvoraf 2 synlige, det tredie gemt i tjørne- og brombærkrat. Undersøgt og målt af H. Berg. ** Seværdighedsforklaring ** Seværdig for sin velbevarethed (dog især ved jævnlig kratrydning f.eks. hvert 2.-3. år) og sin smukke beliggenhed på klintkronen. Vanskelige adgangsforhold. Bevoksning: 1982: Græs, Løvkrat og Løvtræer

2011 Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter
Odense Bys Museer
Fortidsmindet blev fundet som beskrevet.

2017 Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter
Odense Bys Museer
Fortidsmindet blev fundet som beskrevet.

Litteraturhenvisninger  (0)