Kong Holms Høj
Administrative oplysninger

Ansvarligt museum
Arkæologi Sydfyn

Kommune
Langeland

Sted- og lokalitetsnr.
090209-20

Fredningsnr.
42187

Fredningsstatus
Fredet 1937 eller senere

Printvenlig side
Anlæg og datering  (4)
Dysse eller jættestue, Stenalder (dateret 3950 - 2801 f.Kr.)

Rundhøj, Stenalder (dateret 3950 - 2801 f.Kr.)

Gravgenstand, Stenalder (dateret 2350 - 1701 f.Kr.)

Dysse, Stenalder (dateret 3950 - 2801 f.Kr.)

Fredningstekst
Jættestue, fritliggende, kamret orienteret N-S. Den sydlige ende sløjfet. N-enden måler indvendig 2 x 4 m og består af 2 sidesten i N, 2 i V og 4 i Ø (heraf 2 væltede), samt 1 gang- sten. Bevokset med benved. I ager.
Undersøgelsehistorie  (10)
1875 Efterretning om forsvunden genstand
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid

1875 Sløjfet ved land- og skovbrug
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid

1875 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
Her ligger en af en ret anselig Høj omsluttet Gangbygning, som man er i Begreb med at rydde. Kammeret synes at være 26' l. 6'9" br. med Indgang omtr. lige i Ø. Gangen og den søndre Del af Kammeret er ryddet; Dækstenene synes aldrig at have været bedækkede med Jord. Der er fundet c. 4 flade og 1 tyk Kile samt en smuk Dolk med firsidet Haandtag. I Kammerets søndre Ende er fundet "ligesom en Skorsten", dannet af paa Kant stillede Stene med en stor i Midten Kul fandtes. Bunden er brolagt. - Dyssen som ligger paa en jevn Højning i terrainet kaldes Kong Holms (se nr. 10) Høj. Bevoksning: 1982: Græs og Løvtræer

1937 Museal udgravning
Langelands Museum
Udgravning af tomten, hvorved fandtes jættestuens stenlagte bund og herpå et helt senneolitisk bæger, lerkarskår og knogler.

1947 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
Fritliggende Jættestue i Ager. Bevokset med Benved. Kamret or. N- S. Den sydlige Ende sløjfet Nordenden maaler indvendig 2 x 4 Meter og bestaar af 2 Sidesten i N, 2 i V og 4 i Ø (heraf 2 væltede), samt 1 Gangsten.

1948 Tinglysning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid

1982 Nyberejsning af fredede lokaliteter
Skov- og Naturstyrelsen, 10. kontor
N-lige del af fritstående jættestuekammer bestående af 7-8 bæresten plus 1-2, der hører til en gang mod Ø. Kammeret orienteret N/S. En stor dæksten ligger nedskredet i kammeret, omtrent hvor gangudmundingen synes at have været. Bevoksning: 1982: Græs og Løvtræer

2011 Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter
Odense Bys Museer
Fortidsmindet blev fundet som beskrevet.

2012 KO-kontrol på fredede lokaliteter
Odense Bys Museer

2014 Ad hoc tilsyn med fredede lokaliteter
Odense Bys Museer
Fortidsmindet er en dysse , der ligger i dyrket mark . Der er opvækst af stor etræer i kammeret.

Litteraturhenvisninger  (0)