Skebjerg
Administrative oplysninger

Ansvarligt museum
Arkæologi Sydfyn

Kommune
Langeland

Sted- og lokalitetsnr.
090209-33

Fredningsnr.
421811

Fredningsstatus
Fredet 1937 eller senere

Printvenlig side
Anlæg og datering  (3)
Jættestue med bikammer, Stenalder (dateret 3950 - 2801 f.Kr.)

Rundhøj, Stenalder (dateret 3950 - 2801 f.Kr.)

Gravgenstand, Stenalder (dateret 2350 - 1701 f.Kr.)

Fredningstekst
Jættestue, fritstående. Gang i Ø bestående af 2 sten i N og 3 i S. 9 sidesten af kamret. Bevokset med slåen og pæretræ. I ager.
Undersøgelsehistorie  (10)
1875 Beskadigelse/hærværk
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid

1875 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
Paa den yderste Mark mod V. ligger en aflang Jordhøj i Retningen NØ-SV, der indeslutter en ikke undersøgt, helt jordfyldt Gangbygning. Kammeret til denne tegner sig omrtr. 16' l 6'6" br., Gangen, der vender i SØ er 12'6" l. Af Kammerets Dækstene er kun en tilbage, nedsunken mellem Sidestenene, af Gangens ligeledes kun en. Gangbygningen ligger nærmere henimod Højens NØ Ende end mod den anden, hvor vidt der her kan have ligget en Gangbygning til er tvivlsomt. Bevoksning: 1982: Løvkrat

1881 Beskadigelse/hærværk
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid

1882 Museal udgravning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
Udgravning af jættestue indeholdende skeletdele, lerkarskår, ravperle og flintredskaber. Winther meddeler endvidere om sløjfningen af et bikammer bag den vestlige langside af jættestuen. Der skal være fundet et par flintøkser i bikammeret.

1887 Museal grafisk eller digital dokumentation
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid

1947 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
Fritstaaende Jættestue i Ager. Bevokset med Slaaen og Pæretræ Gang i Ø bestaaende af 2 Sten i N og 3 i S. 9 Sidesten af Kamret (bør restaureres).

1948 Tinglysning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid

1982 Nyberejsning af fredede lokaliteter
Skov- og Naturstyrelsen, 10. kontor
Fritstående jættestuekammer i oval højrest. Kammeret orienteret ØNØ/VSV med gang mod Ø. Ingen dæksten. I kammeret indgår 11 bæresten, heraf flere ind- eller udvæltet. Gangen har i N-siden 1, i S-siden 3 bæresten. Kammers oprindelige indvendige mål ca. 5,0 x 2,8 m. Gangens længde mindst 4,0 m., bredde 1,4 m. En stor, udvæltet sten Ø for N-lige gangside skal muligvis henregnes til denne, men kan også være en dæksten. N og S for højresten ses overpløjede dele af højen, oprindelig en langhøj. En del (ikke nylig anbragte) marksten på højen. Bevoksning: 1982: Løvkrat

2011 Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter
Odense Bys Museer
Fortidsmindet blev fundet som beskrevet.

2012 Ad hoc tilsyn med fredede lokaliteter
Odense Bys Museer

Litteraturhenvisninger  (0)