Lykkeby

Offentlig adgang
Parkeringsplads
Skilt fortidsmindet
Administrative oplysninger

Ansvarligt museum Arkæologi Sydfyn

Kommune
Langeland

Sted- og lokalitetsnr.
090209-34

Fredningsnr.
42199

Fredningsstatus
Fredet før 1937

Anlæg og datering

Langhøj, Stenalder (dateret 3950 - 2801 f.Kr.)
Dysse eller jættestue, Stenalder (dateret 3950 - 2801 f.Kr.)
Fredningstekst

Tingl.: 16/12 1899 (Gdr. Jens Pedersen). Afmærkn.: MS (1913, stud. Nordmann). Langdysse. Kammer med dæksten, hvorpå ses kløvningsmærker. Ø-enden afsprængt, men på plads. Bevokset med fritstående eg og bøg. I ager.
Undersøgelsehistorie

1875 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
En Langdysse i Retningen V-Ø omtr. 110' l. men overgroet med et tæt Buskads, der umuliggjør en nøjagtig Bestemmelse af dens Udstrækning. Omrt. midt paa Dyssen ligger et endnu vist urørt Gravkammer med Dæksten over, hvis Underkant er i Linie med Jordhøjningens Overflade. Bevoksning: 1982: Græs, Løvkrat og Løvtræer

1899 Beskadigelse/hærværk
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid

1899 Tinglysning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid

1914 Museal restaurering
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
Rensning af dyssen for krat. Der forefandtes randsten, alle væltede.

1947 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
Langdysse i Ager bevokset med fritstaaende Eg og Bøg. Kammer med Dæksten, hvorpaa ses Kløvningsmærker. Østenden afsprængt men paa Plads. (Seværdig). Bevoksning: 1982: Græs, Løvkrat og Løvtræer

1982 Nyberejsning af fredede lokaliteter
Skov- og Naturstyrelsen, 10. kontor
Langdysse med tilsyneladende velbevaret randstenskæde, omend for en stor del jorddækket og/eller gemt i krat. Højfylden intakt. Orienteret ca. Ø/V. 1 kammer omtrent midt i højen, tilsyneladende næsten intakt, jordfyldt, med dækstenen in situ omend lidt forrykket. Subrecente kløvningsmærker på dækstenen, hvis Ø-ende er afsprængt (vistnok naturligt) men på plads. Kammeret orienteret Ø/V, rektangulært. 6 bæresten kan med sikkerhed fastslås. Den angivne længde angår ikke selve megalitten målt efter kortsidernes randsten, da sådanne ikke kunne findes i uigennemtrængeligt brombærkrat. Derfor måltes hele det udyrkede område med højen på. Bredden derimod målt efter randsten. ** Seværdighedsforklaring ** Særlig velbevaret langdysse, ualmindelig smukt beliggende i landskabet. Bevokset med fritstående ege og bøge. Gode tilkørselsforhold ad Løkkeby Strandvej. Gode parkeringsforhold for personbiler og en enkelt bus. Bevoksning: 1982: Græs, Løvkrat og Løvtræer

2011 Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter
Odense Bys Museer
Fortidsmindet blev fundet som beskrevet.