Kong Humbles Grav
Offentlig adgang
Parkeringsplads
Skilt fortidsmindet
Skilt offentlig vej
Administrative oplysninger

Ansvarligt museum
Arkæologi Sydfyn

Kommune
Langeland

Sted- og lokalitetsnr.
090303-8

Fredningsnr.
44187

Fredningsstatus
Fredet før 1937

Printvenlig side
Gå til kort Ruteplanlægger
 
Kong Humbles Grav på Sydlangeland er en usædvanlig smuk og velbevaret langdysse. Det skyldes ikke mindst, at næsten alle dens randsten er bevaret. De fleste dysser og jættesuter har ellers måttet levere sten til skiftende tiders kirke-, hus- og vejbyggeri, og mange er helt sløjfet. Kong Humbles Grav er ca. 50 m lang og 8 m bred. Men trods sin betydelige størrelse har den kun ét kammer, bestående af tre sidesten og en dæksten. Mange oldtidshøje har ligesom Kong Humbles Grav fået navn efter en sagnkonge, som man i gammel tid mente var begravet i højen. Med arkæologiens videnskabelige gennembrud i 1800-tallet fandt man ud af, at disse høje ikke indeholdt kongegrave, men i stedet begravelser fra sten- eller bronzealderen.
Anlæg og datering  (2)
Dysse eller jættestue, Stenalder (dateret 3950 - 2801 f.Kr.)

Langhøj, Stenalder (dateret 3950 - 2801 f.Kr.)

Fredningstekst
Tingl.: 28/6 1910. (Gdr. P. Chr. Jørgensen). Langdysse, "Kong Humbles Grav", 48,5 x 8 m. Kammer af 3 bæresten, 1 tærskelsten, 1 dæksten. Randsten: VNV 37, ØSØ 34, NNØ 4, SSV 2. 1,50 m jord uden om randstenene medindbefattet.
Undersøgelsehistorie  (9)
1875 Beskadigelse/hærværk
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid

1875 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
"Kong Humbles Grav" er en usædvanlig velbevaret Langdysse i Retningen N.N.Ø-S.S.V. 157' l. 25' br. Randstenene ere paa nogle ganske faa nær tilstede langs Siderne 34 mod ø.s.ø. (3-4 synes mangle), 37 mod v.n.v. (2-3 synes at mangle) og indtage næsten alle deres oprindelige oprette Stilling med jevn Sideflade udad. Højden paa Stenene er 4-5', Formen mere eller mindre toppet. Endestenene i Dyssen ere større end de andre. Deres Antal mod S.S.V. har været 3, men den midterste er borte, den østre kun tilstede som omvæltet og halv. For den N.N.Ø. Ende findes 4; den ene dog omvæltet tilsyneladende berøvet Toppen. - 82' fra den N.N.Ø. Ende ligger et aflangt firkantet Gravkammer i modsat Retning af Dyssen 6'6" l. 3'7" br. 4' h. bygget af en Sidesten ved hver Side, 1 Endesten mod V.N.V. og en lavere mod Ø.S.Ø. Dækstenen er hvælvet paa Oversiden (uden skaalformede Fordybninger). Sidestenene i Kammeret synes at staa i Niveau med Randstenene, Jordhøjningen naar op til Dækstenen. - Der fandtes endnu nogle Levninger af Menneskeben ved at grave lidt op i Bunden af Kammeret. - (En Sten foran dette ligger løst oven paa Jorden). (Prospect og Grundplan opt. af Löffler). Bevoksning: 1982: Græs

1876 Museal grafisk eller digital dokumentation
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid

1887 Museal grafisk eller digital dokumentation
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid

1910 Tinglysning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid

1947 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
Langdyssen "Kong Humbles Grav", 48½ x 8 m. Kammer af 3 Bæresten, 1 Tærskelsten, 1 Dæksten. Randsten: VNV 37, ØSØ 34, NNØ 4, SSV 2, 1,5 m Jord udenfor Randstenen medindbefattet. FM 1910.

1982 Nyberejsning af fredede lokaliteter
Skov- og Naturstyrelsen, 10. kontor
Forefundet uden beskadigelser eller krænkelser af nogen art m.h.t. selve anlægget. Derimod konstateredes det, at der tværs over tinglyste adgangsvej ved lodsejerens gård var opsat en træbom, der spærrer for gående trafik. Bommen er antagelig ulovlig, hvad evt. påtale angår, overlades dette til FFF's interne afgørelse. Det bemærkes, at bommen er nyopsat, at gården tydeligvis drives som kvægløst landbrug og at en motivering for bommen derfor er vanskelig at få øje på (ud over den på dette sted sædvanlige: Chikane!). ** Seværdighedsforklaring ** Et for sin størrelse, velbevarethed og typologiske instruktivitet samt for sin beliggenhed i terrænet "trestjernet" seværdighed. Bevoksning: 1982: Græs

1982 Museal besigtigelse
Skov- og Naturstyrelsen, 10. kontor

2015 Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter
Odense Bys Museer
Fortidsmindet blev fundet som beskrevet.

Litteraturhenvisninger  (0)