Hesselbjerg
Parkeringsplads
Administrative oplysninger

Ansvarligt museum
Arkæologi Sydfyn

Kommune
Langeland

Sted- og lokalitetsnr.
090303-30

Fredningsnr.
44174

Fredningsstatus
Fredet før 1937

Printvenlig side
Anlæg og datering  (5)
Dysse eller jættestue, Stenalder (dateret 3950 - 2801 f.Kr.)

Langhøj, Stenalder (dateret 3950 - 2801 f.Kr.)

Skåltegn, Bronzealder (dateret 1700 - 501 f.Kr.)

Dysse eller jættestue, Stenalder (dateret 3950 - 2801 f.Kr.)

Skåltegn, Bronzealder (dateret 1700 - 501 f.Kr.)

Fredningstekst
Tingl.: 18/1 1910. (Gdr. Peder Nielsen). Diplom. Dyssekammer af 4 bæresten, 1 dæksten med 22 skålgruber. 1,3 m jord udenom stenene medindbefattet.
Undersøgelsehistorie  (11)
1875 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
Paa Lodden SV for Byen ligger i en indbyrdes Afstand af 30 Al. en større og en mindre Gangbygning, der oprindeligt maa antages at have været indesluttede af en og samme Langhøj i SV-NØ. Den nordøstre og mindste Gangbygning har et i SØ. aflangt firkantet Kammer 6' l 4'7" br. med en 9' l. Gang, der udgaar fra den sø Ende. Paa Kammeret ligger endnu én Dæksten tilbage ovenpaa hvilken paa en lille "Knyst" paa Stenen ses 4-6 skaalformede Fordybninger; den anden af Kammerets Dækstene er nedgleden over Indgangen. - Den større Gangbygning mod sø har et c. 14' l. 5'- 6'. Kammer, over hvilket endnu en Dæksten ligger tilbage, medens de andre ere sprængte, uden at Kammeret dog er undersøgt. Paa Overfladen af den tilbageværende Dæksten ses 3 i Trekant ordnede skaalformede Fordybninger. Rester af en Indgang, hvori Karmstene ere kjendelige, ses mod SØ. (Prosp. og Grundpl. opt. af Löffler). Bevoksning: 1982: Græs

1875 Beskadigelse/hærværk
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid

1876 Museal grafisk eller digital dokumentation
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid

1900 Museal prøvegravning
Langelands Museum
Den sløjfede jættestuetomt blev undersøgt af Winther, hvorved fandtes kammerets bundlag. Gravlaget var stærkt forstyrret af markredskaber,men der fandtes menneskeknogler og enkelte oldsager.

1910 Tinglysning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid

1947 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
Dyssekammer af 4 Bæresten, 1 Dæksten med 22 Skaalgruber. 1,3 m omkring Stenene medindbefattet. Bevoksning: 1982: Græs

1947 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
Det andet kammer er ikke beskrevet i den gule liste. Fredet ?

1947 Sløjfet ved land- og skovbrug
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid

1982 Nyberejsning af fredede lokaliteter
Skov- og Naturstyrelsen, 10. kontor
Fritstående megalitkammer sat af 4 bæresten, åbent mod Ø, hvor en del af kammeret mangler. Tilsyneladende oprindelig et polygonalt kammer. 1 stor dæksten. Beliggende i rest af en i den dyrkede mark synlig langhøj, orienteret NNØ/SSV, overpløjet undtagen et lille område omkring kammeret. I markoverfladen ualmindelige mængder af brændt flint. Højresten, hvorpå kammeret, er stærkt afpløjet, især mod N og Ø. På dækstenens overside et stort antal skålgruber - flere end de i fredningsteksten omtalte 22. Kammeret helt opfyldt med marksten. I kammeråbningen mod Ø en recent gravning (amatørarkæologisk ell. lign.), der dog er så overfladisk, at den næppe har berørt et evt. intakt kammergulv. Kammeret bør rømmes for marksten, enten af ejeren eller via en offentligt iværksat plejeforanstaltning. Aftalt med ejeren, at han rydder kammeret for sten inden 1.9.1983. Ejeroplysning på skema. Bevoksning: 1982: Græs

1984 Registrering via historisk dokumentation
Det Kulturhistoriske Centralregister

2011 Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter
Odense Bys Museer

Litteraturhenvisninger  (1)
Skaarup,J.
Yngre Stenalder på øerne syd for Fyn
1985