Annemosehøj
Offentlig adgang
Parkeringsplads
Skilt fortidsmindet
Administrative oplysninger

Ansvarligt museum
Arkæologi Sydfyn

Kommune
Langeland

Sted- og lokalitetsnr.
090304-12

Fredningsnr.
431814

Fredningsstatus
Fredet før 1937

Printvenlig side
Anlæg og datering  (4)
Dysse eller jættestue, Stenalder (dateret 3950 - 2801 f.Kr.)

Rundhøj, Stenalder (dateret 3950 - 2801 f.Kr.)

Gravgenstand, Stenalder (dateret 2350 - 1701 f.Kr.)

Gravgenstand, Oldtid (dateret 2350 - 1101 f.Kr.)

Fredningstekst
Tingl.: 15/7 1924. (Gdr. A. Brandt). Diplom. Afmærkn.: MS. (1928, H. Kjær). "Annemosehøj", fritstående jættestue, 6,25 x 1,25 m, af 13 bæresten, 4 dæksten, gang af 2 sten. Restaureret.
Undersøgelsehistorie  (13)
1853 Privat udgravning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid

1854 Genstand givet til museum
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
Fra regismentskirurg Toft, Rudkøbing, indsendt flintdolk og spydspidser, flintøkse og benmejsler fundet sammen med knogler og lerkar.

1876 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
Temmelig højt ligger en Gangbygning, hvis runde Jordhøj er afgravet lige til Kammerets Sidestene. Kammeret er aflangt, lidt over 20' l. 6' 4" br. paa Midten [skitse]. (7' br. mod en søndre, 5' 4" mod den nordre Ende), bygget af 13 Sidestene, af hvilke flere paa de indadvendte Flader vise Spor af at være optagne ved Vand. Dækstenene ere alle tilstede 4 store og en mindre, der snarest maa betragtes som Kile mellem de andre. Oversiderne vise for saa vidt de er synlige ingen skaalformede Fordybninger. Af Gangen, der vender mod S.Ø. staar kun et lidet Stykke tilbage. Ved Udgravningen for en Del Aar siden fandtes Redskaber af Flint, der gennem Læge Tofte skulle være indsendte til Museet, og Skeletter af en halv Snes Mennesker, der "sadde med Ryggen mod Væggen og Benene tværs over Kammeret. Bevoksning: 1982: Løvkrat

1887 Museal grafisk eller digital dokumentation
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid

1924 Tinglysning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid

1928 Museal restaurering
Journal nr.: 116/28
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
Efter medd. fra købmand Winther om en nedskredet dæksten. Denne sten blev genetableret og understøttet med jernbjælker.

1947 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
"Annemosehøj", fritstaaende Jættestue, 6,25 x 1,25 m; af 13 Bæresten, 4 Dæksten, Gang af 2 Sten. Restaureret.

1982 Nyberejsning af fredede lokaliteter
Skov- og Naturstyrelsen, 10. kontor
Fritstående jættestuekammer i stærkt afpløjet højrest, 3,0 x 14,0 x 11,0 m. Forefundet som beskrevet i fredningstekst. Restaureret, bl.a. ved opsætning i kammeret af en i kammergulvet faststøbt konstruktion af H-jern, der skal bære de ved restaureringen delvis nyoplagte dæksten. H-jernene er nu helt gennem- og borttærede og har ingen bærende funktion. Der må regnes med nærliggende sammenstyrtsrisiko og deraf følgende livsfare. Under hensyn til, at anlægget er ret besøgt, bør der træffes advarende foranstaltninger (skiltning) og evt. sikring mod sammenstyrtning, iværksat inden turistsæsonen 1983. HASTESAG! ** Seværdighedsforklaring ** Ret instruktivt eksempel på et fritstående jættestuekammer. Omtalt i publikumsvejviser til oldtidsminder, udgivet af LMR. Meget besøgt anlæg. Bevoksning: 1982: Løvkrat

1984 Institutionssag uden journaldata
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid

1984 Museal restaurering
Journal nr.: F550-774
Skov- og Naturstyrelsen, 10. kontor

1999 Museal restaurering
Journal nr.: NM 2014-022470 (F 550-774)
Skov- og Naturstyrelsen, 10. kontor
Iflg. avisartikel er kammeret restaureret én gang til, hvorunder der fandtes 2 flintdolke og et helt lerkar !. Flere af jættestuens bæresten havde revner. En bæresten var revnet, og to skaller var løse. Disse blev fjernet og bærestenen sikret med to paksten. To ustabile paksten i jættestuens loft blev flyttet og ældre stålunderstøtning kunne derfor fjernes. Gulvet i jættestuens kammer og gang blev ryddet for nedfalden højfyld. Jættestuens tørmure blev restaureret. Manglende højfyld blev erstattet med ny. Højen blev udbygget med tilført jord. Se beretning.

2014 Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter
Odense Bys Museer
Fortidsmindet er en jættestue, der ligger i dyrket mark.

2017 Ad hoc tilsyn med fredede lokaliteter
Odense Bys Museer
Fortidsmindet blev fundet som beskrevet.

Litteraturhenvisninger  (0)