Kalveborg Voldsted

Administrative oplysninger

Ansvarligt museum Arkæologi Sydfyn

Kommune
Langeland

Sted- og lokalitetsnr.
090306-15

Fredningsnr.
451820

Fredningsstatus
Fredet 1937 eller senere

Anlæg og datering

Borg/Voldsted, Middelalder (dateret 1300 - 1399 e.Kr.)
En dendrokronologisk datering af træ fra voldgraven gav resultatet 1330-40 (Skalks dendrolaboratorium).
Tro og tradition, uspec undergruppe, Historisk Tid (dateret 1067 - 2009 e.Kr.)
Enkeltfund, Stenalder (dateret 3950 - 1701 f.Kr.)
Voldgrav, Historisk Tid (dateret 1067 - 2009 e.Kr.)
Fredningstekst

Kalveborg voldsted. Voldstedet består af en oprindelig meget anselig banke, ca. 10 m høj, hvoraf kun den østlige skråning er tilbage, idet hele topfladen er skredet i havet. Den tilbageværende del udgør nærmest en halvcirkel, ca. 55 x 20 m. På østsiden omgives banken af en ca. 10-12 m bred tør grav, der om- sluttes af en på den største strækning indtil 2 m høj og ca. 4-5 m bred vold, der mod nord hæver sig til en bred, ca. 7-8 m høj banke. Voldstedet ligger hen i græs. Grænsen for det fredede areal går mod vest langs kyst- skrænten, mod nord og øst langs voldens ydre fod og mod syd langs skellet til den dyrkede mark. Ovennævnte mindesmærke må ikke fjernes, udjævnes, ændres eller forstyrres på nogen måde ved gravning, pløjning, be- plantning, bebyggelse, henlæggelse af jord, sten og affald eller på nogen anden måde forstyrres.
Undersøgelsehistorie

1875 Diverse vind og vanderosion
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid

1876 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
Ikke langt syd for Dyssen [sb. 15] ligger det saakaldte Kallenborg eller Kalveborg Voldsted. Det har bestaaet af en stor, vistnok rundt afgravet naturlig Banke, ind mod Land hegnet ved en Vold, der tydelig viser sig opkastet. Endnu i Mands Minde var Banken saa stor, at man kunde "vende med en Vogn ovenpaa den". Havet har skyllet mer og mere bort, nu staar knap den østre Tredjedel af Banken tilbage. (Dens Væg mod Stranden er c. 30' h. 180' l.) Af Volden uden om den ere de tilbageværende Spor kun ringe, naar undtages lige mod N., hvor den synes at have været temmelig høj (c. 20'). Paa det modsatte søndre Punkt synes den ogsaa at have højnet en Del, men denne strækning er lige ved at bortskylles. Volden er 31' fjærnet fra Banken, imellem den ligger en nu helt udtørret Grav. Der er aldrig paa Kalveborg gjort Fund af Bygningsmaterialer eller andet. Ude i Stranden vil Fiskerne have stødt paa Pæleværk til en Brønd. Sagnet gjør Borgen til en Sørøverborg, der over Land stod i Forbindelse med Hjortholm, hvis Beboere bleve underrettede saa snart Skibe søndenfra løb øster om Landet. Beretningen om Borgens Flytning til Kallundborg (smhld. navnet Kallenborg) har vistnok ingen Ælde. (Grundplan og Prospekt optaget). Bevoksning: 1982: Græs

1968 Museal besigtigelse
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Middelalder og Renæssance
Kalveborg voldsted. Voldstedet består af en oprindelig meget anselig banke, henved 10 m høj, hvoraf dog kun den østlige skråning er tilbage, idet hele topfladen er skredet i havet. På østsiden omgives banken af en 10-12 m bred, nu tør grav, der igen omsluttes af en på den største strækning indtil 2 m høj og 4-5 m bred vold, som dog mod nord hæver sig til en ret høj (7-8 m) og bred banke. Den sydlige del af volden er bortpløjet, og stedet ligger her hen i dyrket mark, mens voldstedet i øvrigt henligger i vedvarende græs.

1972 Tinglysning
KUAS, Fortidsminder

1982 Diverse vind og vanderosion
Langelands Museum
Nye omfattende skred i voldstedets hovedbanke, der ligger direkte ud til Østersøen.

1982 Anmeldelse fra privat
Langelands Museum

1982 Museal besigtigelse
Langelands Museum
Ved besigtigelser i april og oktober 1982 konstateredes det, at der til stadighed sker skred i hovedbanken under bestemte vejrforhold. Desuden gnaver havet i vestkanterne af den halvkredsvold, der omgiver borgbanken mod øst. En undersøgelse og opmåling af voldstedet er stærkt påkrævet.

1982 Nyberejsning af fredede lokaliteter
Skov- og Naturstyrelsen, 10. kontor
Voldsted, næsten fuldstændig borteroderet for så vidt angår selve borgbanken, der fremdeles fremtræder mod V med en kystklint under meget aktiv erosion. I en halvcirkel rundt langs Ø-siden af borgbanken forløber den ydre vold og grav. I S-ligste del af graven er ulovligt henlagt to, flere kubikmeter store, depoter af svære kampesten, antagelig til senere anvendelse i kystsikring. At dømme efter ikke regnafskyllede jordrester på stenene er disse anbragt inden for det sidste halve år. "Kalveborg" er i nærliggende fare for at forsvinde totalt p.g.a. kysterosion og bør undersøges snarest. Bevoksning: 1982: Græs

1983 Diverse sagsbehandling
Rigsantikvarens Arkæologiske Sekretariat

1983 Museal udgravning
Langelands Museum
Ved undersøgelsen påvistes, at Kalveborg Voldsted oprindelig er en naturlig bakke, der i middelalderen er omdannet til forsvarsværk og omgivet af en lav, evt. våd, fladbundet grav. I graven fandtes tømmerrester, heraf mange på 1,5-2 m's længde - måske rester af en bro. Voldgraven indeholdt også utildannede sten, der kan være skredet ned fra volden. Der registreredes ingen spor af træforstærkning eller brystværn i forbindelse med volden. Da genstandsmaterialet fra udgravningen er yderst sparsomt, må dateringen af anlægget afvente en dendrokronologisk analyse. Opmålingen af voldstedet foretoges af Johs. Hertz, RAS.

1984 Dendrokronologisk datering
Uspecificeret institution
En dendrokronologisk datering af træ fra voldgraven gav resultatet 1330-40 (Skalks dendrolaboratorium).

1984 Analyser af materiale
Uspecificeret institution
En dendrokronologisk datering af træ fra voldgraven gav resultatet 1330-40 (Skalks dendrolaboratorium).

1998 Institutionssag uden journaldata
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Middelalder og Renæssance

2015 Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter
Odense Bys Museer
Fortidsmindet blev fundet som beskrevet. Dog med tydelige spor af erosion fra havet

Litteraturhenvisninger

Skaarup,J.
Øhavets middelalderlige borge og voldsteder
2005


Billeder

Kalborg set fra syd
Vestvolden set mod syd
vestvolden set mod strandsiden
Vestvolden set mod syd
Den nordlige vold
Voldgraven set mod syd øst
Den midterste del af graven
Hjortholms hovedbygning
Voldgraven set mod nord