Gl. Kohave
Parkeringsplads
Administrative oplysninger

Ansvarligt museum
Arkæologi Sydfyn

Kommune
Faaborg-Midtfyn

Sted- og lokalitetsnr.
090404-43

Fredningsnr.
40155

Fredningsstatus
Fredet før 1937

Printvenlig side
Anlæg og datering  (2)
Langhøj, Stenalder (dateret 3950 - 2801 f.Kr.)

Dysse eller jættestue, Stenalder (dateret 3950 - 2801 f.Kr.)

Fredningstekst
Fælles kort for 4015-5, 4, 3, 2. Tingl.: 3/11 1886. (Hofjægermester Baron A.C. Berner Schilden Holsten). 1/4 1948. Afmærkn.: MS. (1893, Skovrider West). Anselig langdysse, 0,9-1,1 x 8-9 x 14-15 m, i NV-SØ. 1 poly- gonalt kammer, sat af 7 ret små bæresten, afvæltet dæksten. 3 oprejste randsten mod NV, 2 oprejste og 1 indvæltet mod SØ, 8 delvis på plads og 2 væltede langs den NØ-lige side, og 11 delvis på plads langs den SV-lige side, alle meget store. Ved siden af kammeret mod S en større sten; i højens overflade ses mange håndsten. Bevokset med enkelte store træer og lidt krat i skov.
Undersøgelsehistorie  (9)
1878 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid

1886 Tinglysning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid

1886 Museal grafisk eller digital dokumentation
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid

1886 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
I Skoven gamle Kohave eller Alléskov ved Skovens nordlige Udkant findes en Gruppe af 3 Langdysser og 1 Gangbygning. Østligst staar paa højt Jordsmon en Langdysse i Retn. SØ-NV. Den opkastede Høj er lav, 50' l. 36' br., omsat med store Randsten, hvoraf de fleste dog ere omstyrtede eller jorddækkede; oprejste staa dog 2 i ØSØ (hver 5' h., 4' tyk, den ene 3, den anden 6' bred), 3 i NV., (hver 4-5' h., 2-3' t.) og 5 mindre i SV., 2 i NØ. Omtrent midt i Højningen staar Kammeret med Retn. SSV.-NNØ., omtr 8' l. 5-6' br., af uregelmæssig Form, bygget af 7 Sidestene, af hvilke 1 er indvæltet; Overliggeren er afvæltet og ligger umiddelbart syd for Kammeret; den er nu 8' l., 4 1/2' br., 3' t., men noget af den synes bortsprængt, og Huller til yderligere Bortsprængning ses i den (Pl. 6, der ses en anden Opfattelse af Kammerets Retning gjort gjældende). Bevoksning: 1988: Græs

1947 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
Gamle Kohave. Anselig Langdysse, 0,9-1,1 x 8-9 x 14-15 m, i NV- SØ. 1 polygonalt Kammer, sat af 7 ret smaa Bæresten, afvæltet Dæksten. 3 oprejste Randsten mod NV, 2 oprejste og 1 indvæltet mod SØ, 8 delvis paa Plads og 2 væltede langs den NØ-lige Side, og 11 delvis paa Plads langs den SV-lige Side, alle meget store. Ved siden af Kammeret mod S en større Sten; i Højens Overflade ses mange Haandsten. Bevokset med enkelte Træer og lidt Krat i Skov. Bevoksning: 1988: Græs

1948 Tinglysning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid

1953 Museal restaurering
Journal nr.: 743/56
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
Udgravet og restaureret af Fyns Stiftsmus. Beretning tilsendt I afd. 743/56.

1988 Nyberejsning af fredede lokaliteter
Skov- og Naturstyrelsen, 10. kontor
Langdysse, 2,0 x 17,5 x 8,6 m., orienteret NV/SØ. Smuk kæde af store randsten rejst ved restaurering i 1954. Hver langside er i NV forlænget med 1 randsten ud over kortsidens plan. Ca. midt i højen et polygonalt kammer sat af 7 bæresten, med åbning i SV. Indvendig 2,6 x 2,0 m. Kammeret er delvis overdækket af en ved restaureringen anbragt dæksten med kløvehuller. ** Seværdighedsforklaring ** Se 4015:2. Bevoksning: 1988: Græs

2009 Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter
Odense Bys Museer

Litteraturhenvisninger  (0)