Gl. Kohave
Parkeringsplads
Administrative oplysninger

Ansvarligt museum
Arkæologi Sydfyn

Kommune
Faaborg-Midtfyn

Sted- og lokalitetsnr.
090404-45

Fredningsnr.
40153

Fredningsstatus
Fredet før 1937

Printvenlig side
Anlæg og datering  (2)
Dysse eller jættestue, Stenalder (dateret 3950 - 2801 f.Kr.)

Langhøj, Stenalder (dateret 3950 - 2801 f.Kr.)

Fredningstekst
Fælles kort for 4015-5, 4, 3, 2. Tingl.: 3/11 1886. (Hofjægermester Baron A.C. Berner Schilden Holsten). 1/4 1948. Afmærkn.: MS. (1893, Skovrider West). Smuk langdysse, orienteret i NV-SØ, ca. 1,2-1,4 x 8-9 x 20m. Omtrent ved midten 1 rektangulært kammer med 1 stor dæksten, noget forskudt, hvorved 1 af kammerets bæresten helt og 2 delvis er afdækket. Jordfyldt kammer. Af randsten ses mod SØ 2 (deraf 1 meget stor, opretstående), mod SV 10 (deraf 3-4 opretstående), mod NV 2-3 væltede, og mod NØ 11-12, hvoraf 2-3 opretstående. Desuden ligger udkastet udenfor, især for enderne, ialt 12-14 randsten. Bevokset med enkelte større og flere mindre træer.
Undersøgelsehistorie  (9)
1878 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid

1886 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
I Skoven gamle Kohave eller Alléskov ved Skovens nordlige Udkant findes en Gruppe af 3 Langdysser og 1 Gangbygning. Vest for sidstnævnte [sb.44] Mindesmærker, paa omtrent flad Jordsmon, staar en Langdysse i Retn. SØ-NV. Jordhøjen er 60' l., 27' br., omtr 3 1/2' h., omsat med store Randsten, der til Dels staa meget tæt, adskillige ere dog forskubbede, væltede eller nedstyrtede og nogle sprængte, saa at deres Antal vanskelig kan angives; særlig maa fremhæves en i SØ staaende pyramideformig Randsten, 4' h. og med en Grundlinje af 4 1/2'. Omtrent midt i Højens Længderetning staar Kammeret, af hvilket dog kun ses Overliggeren tydelig; denne er af uregelmæssig Form, 6-8' i Tværm.; den ligger nærmest Randstenenes sydvestlige Side, men er vist nok gleden noget ud af sit Leje, da der bag ved den, altsaa i Højens Midte ses det øverste af 3 store Stene, formentlig Bærestene. Bevoksning: 1988: Græs

1886 Museal grafisk eller digital dokumentation
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid

1886 Tinglysning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid

1947 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
Gamle Kohave. Smuk Langdysse orienteret i NV-SØ, ca. 1,2-1,4 c 8- 9 x 20 m. O.v. Midten 1 rektangulært Kammer med 1 stor Dæksten, noget forskudt, hvorved 1 af Kammerets Bæresten helt og 2 delveis er afdækket. Jordfyldt Kammer. Af Randsten ses mod SØ 2 (deraf 1 meget stor opretstaaende), mod SV 10 (deraf 3-4 opretstaaende), mod NV 2-3 væltede, og mod NØ 11-12, hvoraf 2-3 opretstaaende. Desuden ligger udkastet udenfor, især for Enderne, ialt 12-14 Randsten. Bevokset med enkelte større og flere mindre Træer. Bevoksning: 1988: Græs

1948 Tinglysning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid

1953 Museal restaurering
Journal nr.: 743/56
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid

1988 Nyberejsning af fredede lokaliteter
Skov- og Naturstyrelsen, 10. kontor
Langdysse, 2,0 x 21,0 x 7,0 m., orienteret VNV/ØSØ, omsat med en smuk kæde af store randsten rejst ved restaurering i 1954. Højens mål efter randstenene: 17 x 7 m., ca. 1 m. høj. Ca. midt i højen et jordfyldt kammer med en dæksten over. ** Seværdighedsforklaring ** Se 4015:2. Bevoksning: 1988: Græs

2009 Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter
Odense Bys Museer

Litteraturhenvisninger  (0)