Finstrup Kirkeruin
Parkeringsplads
Administrative oplysninger

Ansvarligt museum
Arkæologi Sydfyn

Kommune
Faaborg-Midtfyn

Sted- og lokalitetsnr.
090404-54

Fredningsnr.
401542

Fredningsstatus
Fredet 1937 eller senere

Printvenlig side
Anlæg og datering  (3)
Ødekirke, Middelalder (dateret 1067 - 1535 e.Kr.)

Ødekirkegård, Middelalder (dateret 1067 - 1535 e.Kr.)

Tro og tradition, uspec undergruppe, Historisk Tid (dateret 1067 - 2009 e.Kr.)

Fredningstekst
Finstrup kirkeruin. Tomten, hvis bygningsmateriale hovedsageligt er kampesten, består af skib og kor, et tårn mod vest og mod nord og syd en tilbygning, således at kirken har fremtrådt som en kors- kirke. Ruinens murhøjde over det omliggende terræn varierer fra ca. 0,5 m til ca. 2 m. Op mod murens yderside ligger græsklædte voldinger, mens kirkens indre, bortset fra tårnet, er tømt ud.
Undersøgelsehistorie  (15)
1500 Registrering via historisk dokumentation
Odense Bys Museer

1871 Graveaktivitet (ikke antikvarisk)
Uspecificeret institution

1878 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid

1886 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
Finstrup Kirkeruin ligger lige over Dyrehaven, paa højt Jordsmon (jf. RS. Holstenshus S. 137 f). Bevoksning: 1987: Græs

1908 Museal udgravning
Uspecificeret institution

1957 Registrering via historisk dokumentation
Uspecificeret institution
Iflg. Trap V, er kirkeruinen undersøgt 1870-71 og i 1908. Uvist byggeår og funktionstid, men sandsynligvis ophør og nedbrydning før 1500. Til kirken er knyttet et sagn: En herremand havde om natten ladet en hund begrave under højalteret; denne vanhelligelse skulle da være årsag til, at kirken blev nedrevet og Diernæs Kirke opført.

1963 Tinglysning
KUAS, Fortidsminder
Tomten, hvis bygningsmateriale hovedsageligt er kampesten, består af skib og kor, et tårn mod vest og mod nord og syd en tilbygning, således at kirken har fremtrådt som en korskirke. Ruinens murhøjde over det omliggende terræn varierer fra ca. 0,5 m til ca. 2 m. Op mod murens yderside ligger græsklædte voldinger, mens kirkens indre, bortset fra tårnet, er tømt ud.

1987 Nyberejsning af fredede lokaliteter
Skov- og Naturstyrelsen, 10. kontor
Finstrup Kirketomt. Mål: 2,0 x 35,0 x 35,0 m. Murlevn, indvendig op til 1,7 m. høje, af korskirke. Murene består af (hovedsagelig) rå og (kun i mindre omfang) kløvet kamp lagt i mørtel. Ruinens murkroner er bevokset med græs og urter, lige som kirkerummenes frilagte indre areal og den ca. 2 m. høje, jordfyldte tårnruin i V. I markoverfladen omkring ruinen ses store mængder tegl- og mørtelrester. På grund af det omgivende terræns kuperethed hæver kirkeruinen sig indtil 3 m. over dette. Fortidsmindet er afmærket med et skilt ("Kirkeruin") ved kommunevej 100 m. mod NØ; en trampesti fører herfra over marken frem til ruinen, hvor også en oplysningstavle er opsat. Ruinen plejes af amtet. Adskillige steder ses sten nylig nedvæltet fra murene, især i det N-lige sideskib, men også i selve kirkeskibet. Selv om færdsel på murkronerne ikke kan udelukkes som delvis årsag hertil, har nedvæltningerne dog et sådant omfang, at de for størstedelens vedkommende må tilskrives bevidst hærværk. Den endnu ikke omsatte vegetation under mange af de nedrasede sten tyder også på, at de er faldet nogenlunde samtidig. ** Seværdighedsforklaring ** Smukt beliggende (med god udsigt over Ø-havet), godt oplyst og let tilgængeligt fortidsminde af usædvanlig art. Bevoksning: 1987: Græs

1995 Museal restaurering
Skov- og Naturstyrelsen, 10. kontor

1995 Museal udgravning
Skov- og Naturstyrelsen, 10. kontor

1997 Museal prøvegravning
Journal nr.: 9886
Odense Bys Museer

2002 Museal besigtigelse
KUAS, Fortidsminder
Tilstandsvurdering 2002 af murværk mm.

2002 Registreringsprojekt/ødekirker
Journal nr.: 9886
Odense Bys Museer
Korskirke af kampesten. Murhøjden varierer fra 0,5 til 2 m. Kirken er antagelig nedlagt før 1500. Kirkeruinen er blotlagt og fredet. Skov- og Naturstyrelsen har foretaget udgravninger og restaureringer i kirken i 1995. Ved OBM's prøvegravning omkring kirketomten i 1997 blev der kun fundet få begravelser; kirkegården er stærkt afgravet i nyere tid, og kirken har muligvis fungeret som valfartskirke, hvorfor begravelserne næppe afspejler et almindeligt landsbysogn. Den romanske døbefont fra kirken er i Diernæs kirke. Kirkegårdsarealet, hvis afgrænsning fandtes ved 1997-gravningen, bør fredes.

2008 Museal besigtigelse
Nationalmuseet, FF, Danmarks middelalder og renæssance
Tilstandsvurdering 2008 af murværk mm.

2012 Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter
Odense Bys Museer
Fortidsmindet blev fundet som beskrevet.

Litteraturhenvisninger  (0)