Damsbo Skjoldmose
Administrative oplysninger

Ansvarligt museum
Odense Bys Museer

Kommune
Assens

Sted- og lokalitetsnr.
090415-18

Fredningsnr.
391412

Fredningsstatus
Ikke-fredet eller aflyst før 2009

Printvenlig side
Anlæg og datering  (3)
Dysse eller jættestue, Stenalder (dateret 3950 - 2801 f.Kr.)

Langhøj, Stenalder (dateret 3950 - 2801 f.Kr.)

Kulturlag, Stenalder (dateret 3950 - 1701 f.Kr.)

Fredningstekst
Rest af høj, yderst på strandbrinken, ca. 2-2,5 x 10-12 m. På stranden nedenfor højen flere større sten, af hvilke i hvert fald nogle stykker synes at stamme fra et nedstyrtet kammer. Bevokset med tæt tjørnekrat, i strandmark.
Undersøgelsehistorie  (12)
1874 Diverse vind og vanderosion
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid

1874 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
Signatur for dysse med kammer. Bevoksning: 1987: Løvtræer

1885 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
I Marken "Fælledskov" er en halvt bortskyllet Høj, lige over den flade Kyststrimmel; i Udkanten ses to store Sten, rmlgv. Randsten. Bevoksning: 1987: Løvtræer

1947 Tinglysning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid

1947 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
Rest af Høj yderst paa Strandbrink, 2-2,5 x 10-12 m. Paa Stranden nedenfor Højen flere større Sten, af hvilke i hvert Fald nogle Stykker synes at stamme fra et nedstyrtet Kammer. Bevokset med tæt Tjørnekrat i Strandmark. Bevoksning: 1987: Løvtræer

1982 Museal besigtigelse
Journal nr.: FHM 2740
Fyns Stiftsmuseum
Ved besigtigelsen iagttoges, at langdyssen var under så kraftig nedbrydning af havet, at over halvdelen allerede var ødelagt.

1983 Diverse sagsbehandling
Journal nr.: P. 465/83
Rigsantikvarens Arkæologiske Sekretariat

1983 Diverse sagsbehandling
Journal nr.: 4767/83
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
Resterne af en langdysse nedbrydes af havet. Bør udgraves.

1984 Museal udgravning
Journal nr.: FSM 6384
Fyns Stiftsmuseum
Ved undersøgelse af resterne af langdyssen fandtes spor af 2 kamre, et i den nordelige del og et i den sydlige del. Gravhøjen var anlagt over et ca. 15 cm tykt kulturlag indeholdende enkelte oldsager af neolitisk art.

1987 Nyberejsning af fredede lokaliteter
Skov- og Naturstyrelsen, 10. kontor
C-høj, i 1984 delvis undersøgt af FHM v. Niels Andersen. Megalit, hvis østlige trediedel er bevaret som et (fra landsiden) 1,8 m højt, 15 m langt og 4 m bredt højsegment, i hvis fod mod Ø ses 9-10 randsten siddende i en cirkelbue. Dyssen ligger på en lille morænehøjning omgivet af strandeng. Det vestlige parti (ca 2/3) af dyssen er orteroderet af havet. Set fra stranden fremstår dyssen som em ca 4 m høj klint, der er under hastig nedbrydning, og i hvis side ses et længdesnit gennem højen, med en endnu stående (bære-?)sten i N, med stentæppe på højoverfladen og dyberesiddende pakninger af sten og brændt flint, sidstnævnte indlejret i sort kulturjord i snittets nordlige del. Hele den vestlige del af randstenskæden forefindes stadig på stranden som et cirkelslag af mindst 10 store sten; de vestligste liggende i havstokken. Cirkelslaget indhegner et område helt opfyldt af hånd- til hovedstore (+ en del noget større) sten hidrørende fra stenpakningerne i højfylden. I den sydligste del af dette område ligger desuden 2-3 megalitstore sten, der kunne stamme fra et kammer. N for dyssen er i havstokken i ny tid udlagt en bræmme af store sten som kystsikring (der synes lidet effektiv); dog er buen af nedstyrtede randsten klart skelnelig fra disse. 10 m N for højen er desuden lagt en halv snes 1-2 m store flager af et betonfundament ved foden af strandbrinken; også disse utvivlsomt som kystsikring. Dyssen er som det fremgår af ovenstående akut truet af kysterosion, der nedbryder mere for hvert år. Anlægget bør enten frigives til (snarlig!) færdigudgravning, eller fredes (til fortsat kysterosion). Sammenlign fotos fra berejsningen m. Niels H. Andersens fotos fra undersøgelelsen i august 1984 - herf ses en særdeles stærk nedbrydning af anlægget at have fundet sted på 3 år! Mål: 2x15x10 m. ** Seværdighedsforklaring ** I sin nuværende nedbrydningstilstand er dyssen et interessant og på sin vis seværdigt enestående; dog nok mere for specielt interesserede og fagfolk end for almenheden iøvrigt. Bevoksning: 1987: Løvtræer

2012 Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter
Odense Bys Museer
Fortidsmindet blev fundet som beskrevet.

2017 Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter
Odense Bys Museer
Fortidsmindet blev fundet som beskrevet.

Litteraturhenvisninger  (0)