Gamle Damsbo Voldsted
Parkeringsplads
Administrative oplysninger

Ansvarligt museum
Odense Bys Museer

Kommune
Assens

Sted- og lokalitetsnr.
090415-10

Fredningsnr.
391429

Fredningsstatus
Fredet 1937 eller senere

Printvenlig side
Anlæg og datering  (2)
Borg/Voldsted, Middelalder (dateret 1067 - 1535 e.Kr.)

Skåltegn, Oldtid (dateret 3950 - 501 f.Kr.)

Fredningstekst
Gamle Damsbo voldsted (Lystholm). Voldstedet består af en kvadratisk stensat borgbanke omgi- vet af fugtige grave, som mod nord er afgrænset af en på midten gennembrudt vold. Fra den sydlige grav er der ved en kort kanal forbindelse til en nord-sydgående grav. Fra voldens sydøstre hjørne udgår en krum kanal mod syd. Denne kanal ledsages på den nordøstlige del af en lav vold. Vold- stedet, der er bevokset med træer og krat, er beliggende ca. 300 m vest for det nuværende Damsbo. Det fredede areals form og udstrækning fremgår af vedlagte skitse, hvorpå også fredningsgrænsen er indtegnet. Ovennævnte mindesmærke må ikke fjernes, udjævnes, ændres eller beskadiges på nogen måde ved gravning, pløjning, bebyg- gelse, henlæggelse af jord, sten og affald eller på nogen anden måde forstyrres. Det er tilladt at fjerne eksisteren- de bevoksning, forudsat stød og rødder ikke tages op. Ny beplantning må kun ske i samråd med rigsantikvaren.
Undersøgelsehistorie  (7)
1874 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
Rasmussen Søkildes beretning ikke fundet i 1. afdelings arkiv, - kun hans udfyldte matrikelkort.

1885 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
Om Gaardens Bygninger og det hosliggende Voldsted se RS [N. Rasmussen Søkilde]. Bevoksning: 1987: Løvtræer

1972 Tinglysning
KUAS, Fortidsminder

1979 Museal besigtigelse
Journal nr.: 3518
Fyns Stiftsmuseum
I forbindelse med besigtigelse af det middelalderlige voldsted Gl. Damsbo bemærkede museumsinspektør Jens Jeppesen engang i 1970'erne, at der i en stensætning, vistnok på voldstedets sydside, var et skåltegn. Selve voldstedet er en nærmest kvadratisk banke med 2 m høje, lodrette sider, sat med kampesten, omgivet af ca. 12 m bred, nu næsten tør grav. Ladegårdsholmen i syd er mod vest afgrænset af dyb grav, i øst af mindre grav.

1987 Nyberejsning af fredede lokaliteter
Skov- og Naturstyrelsen, 10. kontor
Voldsted af "vandborg" med S derfor liggende mølledam (den i fredningsteksten omtalte "nord-sydgående grav"). Selve borgbanken står i niveau med det omgivende terræn uden for gravene, der er ca 3-3,5 m dybe. Den fuldstændigt bevarede stensætning omkring borgbanken er 1,75-2 m over voldgravens nuværende bund; over stensætningens topplan rejser borgbanken sig yderligere ca. 1,5 m i en ret stejl skråning til det flade toppplateau. Iøvrigt helt som beskrevet i fredningstekst. Vegetationspleje kunne tiltrænges men ville kun være meningsfuld i forbindelse med offentlig adgang. ** Seværdighedsforklaring ** Et usædvanligt velbevaret og imponerende voldsted, instruktivt for sin type, bevokset med store, gamle træer (bøg, eg, elm). Bevoksning: 1987: Løvtræer

1999 Institutionssag uden journaldata
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Middelalder og Renæssance

2013 Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter
Odense Bys Museer
Fortidsmindet blev fundet som beskrevet., men stedet er naesten utilgaengeligt

Litteraturhenvisninger  (0)