Damsbo Skovdistrikt
Parkeringsplads
Administrative oplysninger

Ansvarligt museum
Odense Bys Museer

Kommune
Assens

Sted- og lokalitetsnr.
090415-22

Fredningsnr.
391410

Fredningsstatus
Fredet 1937 eller senere

Printvenlig side
Anlæg og datering  (2)
Dysse eller jættestue, Stenalder (dateret 3950 - 2801 f.Kr.)

Skåltegn, Oldtid (dateret 3950 - 501 f.Kr.)

Fredningstekst
Langhøj, ca. 9,8 x 20 x 0,6 m orienteret NV-SØ. Mod NØ findes et dyssekammer med fire bæresten samt en stor dæksten, på hvis overside ses et enkelt skåltegn. Mod SV findes en fordybning efter et nu fjernet kammer. Langs NV-siden er spredte jordfaste sten fra randstenskæden.
Undersøgelsehistorie  (12)
1874 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
Dyssen er afsat som stenkammer uden høj. Bevoksning: 1987: Løvtræer

1885 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
I samme Skovs sydlige Udkant findes paa fladt Jordsmon besynderlige Rester af en Dysse. Ingen kjendelig Højning omgiver Kammeret, der har haft Retn. N-S el. Ø-V. Overliggeren er 8' i Ø- V, 4' i S-N og hviler paa 4 Stene, der staa i SØ, NØ, NV, SV, dækkende omtr. den østlige og vestlige, men ikke den nordlige og sydlige Side. Hver Bæresten er 3-5' tyk, bred og høj. Bevoksning: 1987: Løvtræer

1885 Beskadigelse/hærværk
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid

1947 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
Den nordlige ende af et jættestuekammer, der har haft længderetning NNV-SSØ. Af kamrets to nordlige endesten er kun den vestlige bevaret. Af østlige langsides bæresten er de to nærmest nordenden på plads, den nordligste dog væltet indad. Af kamrets vestlige langside er kun den nordligste bæresten bevaret. Over den bevarede del af kamret ligger en stor dæksten i retning øst- vest, den væltede bæresten i øst har bevirket at dækstenen ligger skråt. Kamret har været 1,50 m bredt, bærestenene rager ca. 1 m. op over jorden. Den svage jordhøjning er stenfyldt. Bevoksning: 1987: Løvtræer

1948 Tinglysning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
Den nordlige ende af et jættestuekammer, der har haft læng- deretning NNV-SSØ. Af kamrets 2 nordlige endesten er kun den vestlige bevaret. Af østlige langsides bæresten er de to nærmest nordenden på plads, den nordligste dog væltet indad. Af kamrets vestlige langside er kun den nordligste bæresten bevaret. Over den bevarede del af kamret ligger en stor dæksten i retning Ø-V; den væltede bæresten i Ø har bevirket, at dækstenen ligger skråt. Kamret har været 1,5 m bredt, bærestenene rager ca. 1 m op over jorden. Den svage jordhøjning er stenfyldt.

1987 Nyberejsning af fredede lokaliteter
Skov- og Naturstyrelsen, 10. kontor
Rest af langhøj orienteret SV/NØ. Højfylden hæver sig indtil 0,6 m over omgivende terræn men viser spor af ældre forstyrrelser, bl.a. i SV-enden af større, fladt krater, der kunne stamme fra fjernelse af endnu et kammer. I SØ-siden en ca 20 år gammel rodvælter. I den nordvestlige langside ses 4 lave, jordfaste sten - formentlig randsten. Kammeret (i NØ-enden) er den nordlige del af et formodet stordyssekammer sat af 1 bæresten i V, 1 i N og 2 i Ø. I NØ-hjørnet mangler en bæresten. På de tre nordligste bæresten hviler den mere end 2,5 m lange dæksten, på hvis top ses 1 skåltegn. Ingen af bærestenene er (som angivet i fredningstekst) indskredet. Indvendige mål: Ø/V 1,5 m, N/S 2,0 m. Fredningen bør udvides til at omfatte hele højresten og ikke kun kammeret. Offentlig adgang (sti) fra P-plads ønskelig. Mål: 1,8x20x9 m. ** Seværdighedsforklaring ** Trods sin rudimentære stand et flot og imponerende fortidsminde beliggende tæt ved meget besøgt strand, hvis P-plads findes ca 125 m S for anlægget. Bevoksning: 1987: Løvtræer

2008 Museal besigtigelse
Odense Bys Museer
Fund af skålsten på dækstenens overside.

2011 Museal besigtigelse
Journal nr.: OBM5348
Odense Bys Museer
Et skåltegn, midt på top af dæksten er registreret.

2015 Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter
Odense Bys Museer

2019 Ad hoc tilsyn med fredede lokaliteter
Odense Bys Museer

2019 Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter
Odense Bys Museer
Fortidsmindet blev fundet som beskrevet

2019 Museal besigtigelse
Odense Bys Museer
Efter anmodning fra Slots- og Kulturstyrelsen foretog Odense Bys Museer en besigtigelse med henblik på fredningsvurdering. Ved besigtigelsen kunne det konstateres, at der som ved beskrivelsen i 1987 ganske rigtigt er tale om en langhøj, der er orienteret nordvest-sydøst og ikke blot et dyssekammer. Langhøj 9,80x20x0,6 meter. Der ses et forstyrret dyssekammer mod nordøst samt hullet efter et tidligere kammer mod sydvest. Kammeret udgøres af én bæresten i vest, én i nord og to mod øst. I det nordøstlige hjørne mangler en bæresten. På de tre nordligste bæresten hviler den mere end 2,5 m lange dæksten, på hvis top ses et enkelt skåltegn. Kammerets indvendige mål er ca. 1,5x2,0 meter med længderetningen orienteret nord-syd, og kammeret rejser sig 1,5 meter over højningen. Langs den nordvestlige langside sås fire jordfaste sten, der må udgøre resterne af en randstenskæde. Langhøjen er beliggende i løvskov med en ældre bøg på den sydvestligste del samt en del mindre opvækst. En skovsti fører fra parkeringspladsen til Damsbo Strand hen over fortidsmindets midte og videre ind i skoven.

Litteraturhenvisninger  (0)