Trælbanke

Administrative oplysninger

Ansvarligt museum Museum Sønderjylland

Kommune
Tønder

Sted- og lokalitetsnr.
210202-45

Fredningsnr.
42041

Fredningsstatus
Fredet 1937 eller senere

Anlæg og datering

Borg/Voldsted, Jernalder (dateret 375 - 1066 e.Kr.)
Enkeltfund, Udateret (dateret 500 f.Kr. - 1800 e.Kr.)
Bygning, Nyere tid (dateret 1661 - 2009 e.Kr.)
Kulturlag, Oldtid (dateret 250000 f.Kr. - 1066 e.Kr.)
Fredningstekst

Voldstedet "Trælbanken". Voldstedet fremtræder som en nærmest rund banke, hvis diameter er ca. 125 m, og som hæver sig mellem 1,5 og 2 m over det omliggende terræn, idet skråningen er stejlest i nordøst og sydvest. Voldstedet er dyrket. Ovennævnte mindesmærke må ikke fjernes, udjævnes, ændres eller beskadiges på nogen måde ved gravning, bebyggelse, beplantning eller henlæggelse af jord, sten og affald.Almindelig landbrugsmæssig drift er tilladt i samme omfang som hidtil.
Undersøgelsehistorie

1925 Efterretning om forsvunden genstand
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid

1925 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
[Til Beskrivelsen er benyttet: "Sognekrønike for Emmerlef Sogn. Begyndt i Vaaren 1855 af Johannes Hansen". Johannes Hansen (24/4 1808-8/2 1896) var Lærer i S Sejerslev 1832-1862. Manuskriptet i 2 Foliobind bevares hos hans 2 ugifte Døtre i S. Sejerslev. Citeret nedenfor som J.H.] Trælbanke eller Trælborg. Kredsvold i Egnen øst for Kjærgaard By. Tværmaalet mellem Voldkronerne c 85 M.; men Volden er saa stærkt udjævnet, at dens Tværmaal fra Fod til Fod er c 25 M. Dens Højde indefra er 1.15- 1.30 M. 1858 beskriver J.H. (I 186ff) den saaledes: "Lige for Enden af Trælborgvejen, der fra Kjærgaard mod Øst fører ned til Engene, ligger ved Engenes Begyndelse og grænsende til England paa 3 sider, nemlig mod Nord til "Engfenne", mod Øst og Syd til "Vaadfenne", en Fenne tilhørende Gdm Anders Nissen Schou i Kjærgaard, der egentlig er Agerland og hedder "Trælbanke". Indenfor den vestre Grøft findes først 3 Agre jævnt Land og det øvrige Areal indtil de øvrige 3 Grøfter optager Banken. Denne er en ringformet Jordvold, rundbuet fra den ydre til den indre Kant. Anlægsmaalet op over Volden fra Kant til Kant er c 42 Alen, Højden c 4 Alen og Omkredsen ved ydre Rand c 610 Alen. Indeni Kredsen findes en cirkelrund Slette af c 110 Alens Tværmaal, der ved Opfyldning af Voldens Jord nu har samme Vandmaal som Grunden udenfor Ringvolden, men for c 20 Aar tilbage [1838] var saa dyb, at en oprejststaaende Mand næppe kunde se Skorstenen i Kjærgaard By. Af disse ser man nu den øvre Ende ved at bøje Knæet ned paa Grunden, saa at Grunden er bleven 1 Alen forhøjet i den angivne Tid. Da der tilforn ligeledes er kastet Jord af Volden ned i den indesluttende Kreds, saa vil denne oprindelig have været betydelig dybere end nu er Tilfældet. Fra at udlede Vandet er Volden paa den østre Side gennemskaaren af en Grøft. Hvorledes baade Volden og den indesluttede Cirkelflade oprindelig har set ud, kan ikke bestemmes. Begge Dele benyttes nu som Agermark, afvexlende til Græsning og Pløjning og er altsaa jævn, saaledes at Volden har beholdt en rundbuet Form. Der kan saas 1 1/2 Td. Rug i Volden, og dens Areal vil saaledes udgøre c 1 1/2 Demat [?]. Den bestaar af Muldjord, paa enkelte Steder blandet med rødligt Sand. I den nordvestre Side af samme har man opgravet flere store Kampesten, og for c 20 Aar siden [1838] har man oppløjet en Potte (Urne) med en rusten Nøgle i. - Bestemmelsen af Trælbank lader sig ikke eftervise, da der ikke engang gaar noget Sagn derom. Har Troyborg og Kobbervolde i sin Tid været faste Borge til Værn mod Røvere eller endogsaa selv Røverborge i sin Tid, da Havet før Høyer Dige blev anlagt, skar ind i Engene, saa kunde Navnet Trælbanke lede til den Gætning, at den kunde have været et Slags Opbevaringssted for Fanger; thi har den blot været en Skanse, da indses ikke, hvorledes den er kommen til sit Navn, medmindre en historisk Begivenhed ligger til Grund derfor eller Trælle har været benyttede til dens Opførelse; men dette sidste synes at modsiges af Historiens Vidnesbyrd, ifølge hvilket kun frie Mænd og ikke Trælle brugtes ]til[ i Krigene hos os i Oldtiden"....

1957 Museal besigtigelse
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
Forslag om at anlægget opmåles i forbindelse med en mindre prøvegravning, samt at anlægget fredes.

1964 Museal besigtigelse
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Middelalder og Renæssance

1964 Dyrkning/land- og skovbrug
Haderslev Museum

1964 Anmeldelse fra privat
Haderslev Museum

1964 Museal udgravning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
Oppløjning af sten og fund af jernalderskår. Der foretages en mindre undersøgelse på stedet og forslag om fredning fremsættes.

1965 Museal besigtigelse
Skov- og Naturstyrelsen, 10. kontor

1978 Museal udgravning
Haderslev Museum

1978 Uspecificeret aktivitet
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid

1978 Diverse sagsbehandling
Fredningsstyrelsens Fortidsmindeforvaltning

1978 Diverse sagsbehandling
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
O. Harck, Inst. für Ur- und Frühgeschichte, Kiel, ønsker at foretage en prøvegravning af Trælbanken i forbindelse med andre af O. Harck udgravede voldsteder på øen Sild. Formålet er at klare dateringen af voldstedet. Prøvegravningen skal foregå i samarbejde med Haderslev museum.

1978 Museal udgravning
Uspecificeret institution

1982 Uspecificeret aktivitet
Fredningsstyrelsens Fortidsmindeforvaltning

1982 Tinglysning
Fredningsstyrelsens Fortidsmindeforvaltning
Voldstedet "Trælbanken". Voldstedet fremtræder som en nærmest rund banke, hvis diameter er ca. 125 m, og som hæver sig mellem 1,5 og 2 m over det omliggende terræn, idet skråningen er stejlest i nordøst og sydvest. Voldstedet er dyrket. Ovennævnte mindesmærke må ikke fjernes, udjævnes, ændres eller beskadiges på nogen måde ved gravning, bebyggelse, beplantning eller henlæggelse af jord, sten og affald. Almindelig landbrugsmæssig drift er tilladt i samme omfang som hidtil. [[F53-2949. Eventuel arealfredning af voldstedet "Trælbanken"]].

1988 Institutionssag uden journaldata
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid

1988 Museal besigtigelse
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid

1988 Uspecificeret aktivitet
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid

2011 Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter
Museum Sønderjylland
Fortidsmindet blev fundet som beskrevet.