Oles-Koppel
Administrative oplysninger

Ansvarligt museum
Museum Sønderjylland

Kommune
Sønderborg

Sted- og lokalitetsnr.
230201-1

Fredningsnr.
42131

Fredningsstatus
Fredet 1937 eller senere

Printvenlig side
Anlæg og datering  (3)
Langhøj, Stenalder (dateret 3950 - 2801 f.Kr.)

Dysse eller jættestue, Stenalder (dateret 3950 - 2801 f.Kr.)

Dysse eller jættestue, Stenalder (dateret 3950 - 2801 f.Kr.)

Fredningstekst
Dobbeltlangdysse, 30 m lang i NØ-SV, 14 m bred, omgivet af 96 randsten. Højryggene er 1,5 - 2 m høje, adskilt af svag sænkning i længderetningen. Omtrent midt på hver højryg ligger et åbent dyssekammer, det sydlige i højens længderetning, det nordlige i tværretningen. Det sydlige kammer består af fire sten, i østsiden er den lavest og udgør en tærskel. I bunden måler det 1,8 x 0,8 m. Det er udgravet i en dybde af ca. 1 m. Det nordlige kammer består ligeledes af fire sten med tærskelstenen i N. Oldtidsmindet er smukt bevaret, ejendommeligt og fornemt virkende. Træbevokset i skov.
Undersøgelsehistorie  (12)
1920 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
Langdysse med Længderetning Ø-V. Nu saa tæt tilgroet med Krat, at der ikke kan vindes Klarhed over Enkeltheder. Længden er omkring 30 m. Et større Antal Randsten (30-40) ses at være bevarede, men Rækken er meget forstyrret. Stenene ligger væltede, tildels stærkt forskubbede, mere eller mindre dækkede af Jord og Vækst. Jordhøjen synes ret velbevaret. Omtrent midt i den, 15 m fra vestre Ende, er et Kammer. Dæksten mangler. Der har været gravet i det, men det er nu igen jordfyldt og saa overgroet, at der ikke kan angives nærmere Enkeltheder med Hensyn til Form og Dimensioner. Nær den østre Ende ses en Sænkning som for et andet Kammer. Af et tilsvarende tredje Kammer i Vestenden ses ingen sikre Spor. Bevoksning: 1984: Mos og Løvtræer

1938 Museal restaurering
Journal nr.: 249/38
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
Restaurering af tvillingelangdysserne i Oleskobbel. Beplantningen blev ryddet og randstenene genrejst. Kamrene blev udrensede og stenpakningen udbedret. Kamret i den nordre langdysse havde indtil få år forinden været beboet af en særling. Dette kammer har en længderetning på tværs af langdyssen, hvorimod kamret i den sydlige langdysse har samme retning som højen. Ved langdyssens ender står to par randsten, som tydeligt angiver, at anlægget skal opfattes som to selvstændige mindesmærker.

1955 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
Dobbeltlangdysse, 30 m lang i nordøst-sydvest, 14 m bred, omgivet af 96 randsten. Højryggene er 1,5-2,0 m høje, adskilt af svag sænkning i længderetningen. Omtrent midt på hver højryg ligger et åbent dyssekammer, det sydlige i højens længderetning, det nordlige i tværretningen. Det sydlige kammer består af fire sten, i østsiden er den lavest og udgør tærskel. I bunden måler det 1,8 x 0,8 m. Det er udgravet i en dybde af ca. 1 m. Det nordlige kammer består ligeledes af fire sten med tærkselstenen i nord. Oldtidsmindet er smukt bevaret, ejendommeligt og fornem virkende. Træbevokset, i skov.

1955 Tinglysning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid

1955 Museal besigtigelse
Museet på Sønderborg Slot
R 134: To langdysser sammenbyggede i Oleskoppel. Se [MSS] bilag, tegning og beretning.

1955 Museal besigtigelse
Museet på Sønderborg Slot
Rabens beskrivelse R 134/ktb. Asserballe har tidligere været henført til sb. 72 og 73, mens hans beskrivelse R 84 har været henført til dette sb.nr (sb. 1). Imidlertid er beskrivelsen af R 134 identisk med sb. 1, hvorfor sb. numrene 72 og 73 (der havde samme koordinater) er slettet. Til gengæld er R 84 lig med det nyoprettede sb. nr.123. (DKC 1996).

1955 Museal besigtigelse
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
Plantegning af anlægget og de to bevarede kamre.

1955 Museal besigtigelse
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
Sagen findes i den grønne arkivkasse med Rabens papirer.

1984 Museal besigtigelse
Skov- og Naturstyrelsen, 10. kontor

1984 Nyberejsning af fredede lokaliteter
Skov- og Naturstyrelsen, 10. kontor
Dobbeltlangdysse. Sign. Tilstand bevares. Bevoksning: 1984: Mos og Løvtræer

1985 Institutionssag uden journaldata
Haderslev Museum

2012 Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter
Museum Sønderjylland

Litteraturhenvisninger  (0)