Lille Linde
Administrative oplysninger

Ansvarligt museum
Museum Sydøstdanmark

Kommune
Stevns

Sted- og lokalitetsnr.
050106-29

Fredningsnr.
362816

Fredningsstatus
Fredet før 1937

Printvenlig side
Anlæg og datering  (4)
Langhøj, Oldtid (dateret 3950 - 501 f.Kr.)

Brandgrav (uspecificeret type), Oldtid (dateret 1100 f.Kr. - 375 e.Kr.)

Rundhøj, Oldtid (dateret 3950 - 501 f.Kr.)

Begravelse, uspec undergruppe, Jernalder (dateret 1 - 374 e.Kr.)

Fredningstekst
Aflang jordhøj, retn. N-S ca. 1 x 10 m. Ved foden huller efter fjernede randsten. På enden af den flade jordhøj fin- des rund højning ca. 2 m høj, i hvis top dyb gravning, 1 3/4 x 4 x 6 m. Alle store sten er anbragt der af den nuværende ejer undt. 1 randsten i N-enden. Bev. med krat. NMI: ..... ca. 1 x 10 x 50 m. .........
Undersøgelsehistorie  (8)
1875 Museal grafisk eller digital dokumentation
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid

1875 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
Paa høitliggende Bakkeflade mod Aaen [Tryggevælde Aa] ligger en aflang Jordhøi; ved Foden sees flere Steder Huller efter de borttagne Randsten. Paa Enden af den flade regelmæssige Jordhøi findes en rund Høining med jævnet skraanende Sider; i dennes Top sees en flad Fordybning, som kunde være opstaaet ved, at her var borttaget en stor Sten. Afset fra Borttagelsen af Sten er Høien særdeles vel bevaret. Bevoxen med Slaaen. Der synes ikke at være noget træk, som bestemt henviser dette Mindesmærke til Stenalderen; se Lille Taarnby Matr.Nr.3 ([sb.]4). Angaaende Retning, Størrelse o.s.v. se PL. XXVIII 1-2. Bevoksning: 1980: Græs og Løvtræer

1877 Museal udgravning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
Herfra antagelig C 3198d...

1941 Tinglysning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid

1941 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
Aflang Jordhøj, Retn. N-S. ca. 1 x 10 x 50 m. Ved Foden Huller efter fjernede Randsten. Paa enden af den flade Jordhøj findes rund Højning ca. 2 m. h., i hvis Top dyb Gravning, 1 3/4 x 4 x 6 m. Alle store Sten paa Højen er anbragt der af nuværende Ejer, undt. 1 Randsten i N. Enden. Bev. med Krat.[Også fredn. i 1932].

1980 Nyberejsning af fredede lokaliteter
Skov- og Naturstyrelsen, 10. kontor
Langhøj. Ca. N-S. Som fredningsbeskrivelsen. Den omgivende mark tjente som græsgang, men næppe permanent. Trods manglende hegn syntes der ikke at være kreaturskader på højen. Bevoksning: 1980: Græs og Løvtræer

2008 Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter
Museerne.dk

2016 Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter
Museerne.dk

Litteraturhenvisninger  (0)