Rugkrogen

Administrative oplysninger

Ansvarligt museum Arkæologi Sydfyn

Kommune
Svendborg

Sted- og lokalitetsnr.
090502-16

Fredningsnr.
411726

Fredningsstatus
Fredet før 1937

Anlæg og datering

Rundhøj, Stenalder (dateret 3950 - 2801 f.Kr.)
Dysse eller jættestue, Stenalder (dateret 3950 - 2801 f.Kr.)
Fredningstekst

Fælles kort for 4117-26, 27, 28. Tingl.: 12/2 1924, baron Juel-Brockdorff 29/11 1947 Høj med delvis bevaret jættestue. Kammeret er ovalt. 9 m langt i ØNØ-VSV, 2,30 m bredt. Gang mod SØ.
Undersøgelsehistorie

1876 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
Rester af en anselig Gangbygning, hvis Kammer er ovalt i Retn. ØNØ-VSV, 7' br. og c. 27' l. Indgangen vender i SØ, men antydes kun af den inderste Dæksten og Toppen af en Sidesten. Alle andre Dækstene mangle. Kammeret er kun udgravet mod ØNØ. - Der kunde være Spørgsmaal om det store Kammer ikke delte sig i to; i alt Fald maa der formodes at være en Indgang til, da den omtalte viser sig saa langt hen imod Kammerets ene Ende. - Et Vanddrag ligger ikke langt S.Ø. for Gangbygningen. Bevoksning: 1983: Løvtræer og Nålekrat/-træer

1876 Beskadigelse/hærværk
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid

1920 Beskadigelse/hærværk
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
Afvæltet dæksten fjernet fra jættestuen for at blive opstillet som genforeningssten på Tåsinges højeste punkt, Bregninge Bakke. Nationalmuseet bliver opmærksom på sagen ud fra en avisartikel, som ikke omtaler, fra hvilken høj stenen er taget.

1920 Museal besigtigelse
Svendborg Museum
Efter anmodning fra Nationalmuseet lokaliserer Johannes Olsen den i forvejen ødelagte jættestue, hvorefter sagen henlægges.

1924 Tinglysning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid

1947 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
Høj med delvis bevaret Jættestue. Kammeret ovalt. 9 m langt i ØNØ-VSV, 2,30 m bredt. Gang mod SØ.

1975 Privat besigtigelse
Uspecificeret institution
Tåsinges fortidsminder, nr. 44: Stor, lidt uregelmæssig høj, tydeligt hærget af stenplyndring med rester af et ovalt gravkammer orienteret nø-sv. Af kammerets bæresten er 10 bevaret og ligger i niveau med højens overflade. En meget stor sten, muligvis en overligger, ligger på skrå tilsyneladende nedstyrtet i kammeret. En lignende sten ligger delvis oven på jorden 1,5 m nø for kammeret. I kammerets sydøstlige side findes en 1,2 m bred åbning mellem bærestenene, der formodes at være indgangen til kammeret, men der ses hverken sidesten eller overliggere til nogen gangbygning. En del flintskærver ses i den ende af kammeret hvor den formodede indgang er og som er delvis udgravet. Der vides intet om fund af oldsager.

1983 Museal besigtigelse
Skov- og Naturstyrelsen, 10. kontor

1983 Nyberejsning af fredede lokaliteter
Skov- og Naturstyrelsen, 10. kontor
Høj, noget forgravet og udflydende, på skrånende terræn. I højmidten ses et jættestuekammer, ovalt, orienteret NØ/SV, ca. 8 x 2,2 m. indvendigt. NØ-enden ret velbevaret, idet dog 1 bæresten mangler. Af SV-enden ses kun enkelte bæresten, bl.a. 1 stor, fritstående ved det formodede S-hjørne. Ialt ses/mærkes 11 bæresten + 1 nedskredet sten. Rundt om kammeret ses flere megalitstore sten, hvoraf nogle kan være randsten in situ, andre udvæltede dæksten. Endvidere på N-lige højfod flere godt hovedstore sten. Kraterformet fordybning i kammeret. Store mængder udtyndingskvas omkring og (i mindre grad på ) højen. En andedam er udvidet ca. 15 m. NV for højen og har medført store, maskinelt opgravede jordbunker, der kræver dispensation fra § 53, jvf. journ. F53-1139. Bevoksning: 1983: Løvtræer og Nålekrat/-træer

2011 Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter
Odense Bys Museer
Fortidsmindet blev fundet som beskrevet.

Litteraturhenvisninger

Jensen,V.
Tåsinges Fortidsminder
1976