Bogø
Administrative oplysninger

Ansvarligt museum
Museum Sydøstdanmark

Kommune
Vordingborg

Sted- og lokalitetsnr.
050501-19

Fredningsnr.
422711

Fredningsstatus
Fredet før 1937

Printvenlig side
Anlæg og datering  (3)
Dysse eller jættestue, Stenalder (dateret 3950 - 2801 f.Kr.)

Langhøj, Stenalder (dateret 3950 - 2801 f.Kr.)

Dysse eller jættestue, Stenalder (dateret 3950 - 2801 f.Kr.)

Fredningstekst
Tingl.: 28/8 1900. Jørgen P. Jørgensen. Diplom. Afmærkn.: MS 1900, Rosenberg. Langdysse, 7 x 28 m. De fleste randsten væltede eller fjernede. To parallele rektangulære kamre; ingen dæksten. Randsten: i Ø 13, i V 14. Restaureret 1928. De fleste randsten blev rejst. Bevokset med krat i ager.
Undersøgelsehistorie  (11)
1880 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
Ikke langt fra Strandkanten ligger en Langdysse c. 90' l. i N-S, 22' br. Af de anselige Randstene ere de fleste omvæltede udad og Endestenene mangle (se Grundplanen). Langdyssen indeslutter to parallelt liggende Gravkamre af rektangulær Form, den nordre Ende nærmere end den søndre. - Det vestre af disse to Kamre er i Mands Minde bleven berøvet sin Dæksten, der blev flakt og benyttet hjemme paa Gaarden. Paa Kammerets Bund, der var dannet af to flade Stenplader, der endnu ligge paa deres Plads, laa et Menneskeskelet. Oldsager fandtes ikke. Det er muligt, at de to Stenplader ikke dækker Gravens egentlige Bund, men at der under dem er endnu et Skelet at finde. En Undersøgelse kunde kun foretages ved først at sønderslaa de store Stenplader, der vare for brede til at opløftes af Gravkammeret, hvis Vægge skraanede indad foroven. Den blev derfor ikke forsøgt. Derimod udgravedes det andet østre Kammer, der endnu var Jordfyldt, men berøvet sin Dæksten. Som saadan maatte den store Sten antages at have tjent, der laa omtr. 1 Al. til vestre Side for kammeret. - Dette var 6' l. 2'6" br. c. 3 ' dybt. Den nordre Endesten var kun 1' 3" h. Paa Bunden laa Rester af et Skelet med Hovedet mod Syd og spredt omkring navnlig Siderne i Graven 9 Mejsler og Kiler af Flint, en tværægget Pil og nogle Flækker. Ved Underkæben laa et lille Stykke Rav. Ved Fodenden stode to Lerkar den ene flaskeformet (jvrf. Museets Protokol A 4311-24 og Plantegningen). Liget havde været dækket med godt haandstore Stene. - I Langdysens Jordfyld, der som sædvanlig naaede til kammersidestenenes Overkant, ragede nogle større Stene frem, tilsyneladende i Rækker, som vist paa Planen. Bevoksning: 1981: Græs, Løvkrat og Løvtræer

1880 Museal udgravning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid

1880 Museal grafisk eller digital dokumentation
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid

1900 Museal restaurering
Journal nr.: 638/00
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
Restaurering.

1928 Beskadigelse/hærværk
Journal nr.: 537/28
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
Istandsat af G. Rosenberg 1928.

1928 Museal besigtigelse
Journal nr.: 537/28
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid

1945 Tinglysning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid

1945 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
Langdysse, 90x22'. De fleste Randsten væltede eller fjernede. To parallelle rektangulære Kamre; ingen Dæksten. Restaureret 1928, Randsten Ø 13, V. 14. Bevokset med Krat i Ager.

1981 Museal besigtigelse
Skov- og Naturstyrelsen, 10. kontor

1981 Nyberejsning af fredede lokaliteter
Skov- og Naturstyrelsen, 10. kontor
Langdysse N-S. Mål: 0,5 x 28 x 7 m. Randsten: Ø:14, V:15. Omtrent midt i højen 2 rektangulære kamre uden dæksten, liggende side om side i højens længderetning. Desuden ses en særlig stor sten midt i højens nordende. Bevoksning: 1981: Græs, Løvkrat og Løvtræer

2012 Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter
Museerne.dk
Mange kogesten i mulden vest og nordvest for fortidsmindet.

Litteraturhenvisninger  (0)