Havnelev
Administrative oplysninger

Ansvarligt museum
Museum Sydøstdanmark

Kommune
Stevns

Sted- og lokalitetsnr.
050602-4

Fredningsnr.
38296

Fredningsstatus
Fredet før 1937

Printvenlig side
Anlæg og datering  (2)
Rundhøj, Oldtid (dateret 3950 - 501 f.Kr.)

Brandgrav (uspecificeret type), Oldtid (dateret 1100 f.Kr. - 375 e.Kr.)

Fredningstekst
Tingl.: 30/10 1900, skøde fra Vemmetofte gods. Afmærkn.: MS 1902, ved Blinkenberg. Høj, 6 x 30 m. Siderne stejle på gr. af tidligere afgravning. N-siden uregelm. I V to ældre tilgroede nedgravningen. I top tilgroet sænkning. Enkelt træ på toppen. Græsklædt i ager.
Undersøgelsehistorie  (9)
1900 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
Rest af en meget stor Høj, endnu betydelig og anselig, c. 6 m. høj, i N-S c. 30 m. bred (i Ø-V kunde ikke maales paa Grund af Sæd; med Udstrækningen paa denne Led skønnedes omtrent = Udstrækningen i N-S). Efter endnu synlige Spor af Højens oprindelig Omfang har den haft et Tværmaal af 40-42 m. Efter Meddelelse har der for mange Aar siden været bortført mange Læs Jord fra Højen fra alle Sider; derefter ere Siderne skredne ned og staa nu temmelig stejlt, men overalt græsklædte undtagen mod Nord, hvor hele Højsiden staar med uregelmæssige Skred, til Dels stejle og nøgne. - I Vestsiden findes to ældre, helt tilgroede Nedgravninger, den sydlige c. 7 m. lang, 5 1/2 m. bred, den nordligste c. 8 m. l., c. 5 m. bred, begge indtil 1 1/2 - 2 m. dybe. Ifølge Meddelelse hidrøre de fra paabegyndt, men atter opgiven Skattegravning i den nuværende Ejers Bedstefaders Tid. Midt i Toppen er der en tilgroet Sænkning med ubestemte Omrids, hvori voxer et Ahorntræ. Den Sænkning skal efter Meddelse hidrøre fra en Nedgravning omtrent samtidig med de to fornævnte. Der gravedes et brøndlignende Hul, hvori man steg ned ad en Tækkestige. Men en Gang, da Arbejdet var forladt skred Hullet sammen. Skovl, Spade og Tækkestige blev staaende deri, og Arbejdet blev af overtroiske Grunde opgivet, uden at noget var fundet. - Randstene skulle i sin Tid være bortførte fra Højen; nogle vare saa store, at de maatte Slæbes bort af fire Heste. - I den nordvestlige Side af Højen er efter Meddelelse c. 1846 fundet en Urne med brændte Ben omtrent midt paa Højsiden. (Ejendommen er solgt fra Vemmetofte til Arvefæste. Skødet thinglæst 14/1 1868 - Dets " [paragraf] 10 lyder saaledes: "Findes der Oldtidsminder paa Gaardens Grund, undtages Samme for Overdragelse og forbeholdes det Offentlige"). Bevoksning: 1980: Græs og Løvtræer

1900 Efterretning om forsvunden genstand
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid

1941 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
Høj, 6 x 30 m. Siderne stejle paa Gr. af tidligere Afgr. N.Siden uregl. I V. to ældre tilgroede Nedgravninger. I Top tilgroet Sænkning. Enkelt Træ paa Toppen. Græsklædt i Ager.

1941 Tinglysning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid

1947 Uspecificeret aktivitet
Journal nr.: 443/47
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid

1947 Anmeldelse fra privat
Journal nr.: 443/47
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid

1980 Nyberejsning af fredede lokaliteter
Skov- og Naturstyrelsen, 10. kontor
Stor høj med stejle sider. Større indgravninger mod V og NV. Lavning i topen - alt gamle skader. På toppen et træ. Rævegrave mod N. Mål: 5,5x30x30 m. Bevoksning: 1980: Græs og Løvtræer

2011 Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter
Museerne.dk

2020 Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter
Museerne.dk

Litteraturhenvisninger  (0)