Maglehøj
Parkeringsplads
Skilt offentlig vej
Administrative oplysninger

Ansvarligt museum
Museum Sydøstdanmark

Kommune
Stevns

Sted- og lokalitetsnr.
050603-3

Fredningsnr.
362817

Fredningsstatus
Fredet før 1937

Printvenlig side
Anlæg og datering  (3)
Gravgenstand, Stenalder (dateret 2350 - 1701 f.Kr.)

Rundhøj, Stenalder (dateret 3950 - 2801 f.Kr.)

Dysse eller jættestue, Stenalder (dateret 3950 - 2801 f.Kr.)

Fredningstekst
Tingl.: 9/6 1891, husmand Hans Madsen. Afmærkn.: 1891. "Maglehøj". Høj med jættestue. Jordhøjning 4 - 5 x 15 m. Kammer i N-S af 15 bæresten og 4 overliggere. Gang mod Ø med 6 sten i hver side og 3 dæksten. Jernlåge for indgangen. Græsklædt i ager.
Undersøgelsehistorie  (13)
1823 Sløjfet ved land- og skovbrug
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid

1823 Privat udgravning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid

1823 Genstand givet til museum
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid

1895 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
"Maglehøj" 12' høj, 48' bred; afpløjet paa alle Sider, derfor meget stejl, men overalt græsklædt. I Højen en tom Jættestue. Kamrets Retning SSØ-NNV; det er 17' langt mod N 5'3", mod S 8' bredt, fra 5' til 5'3" højt. Af Sidestene findes: mod S 3, mod V 5, mod N 2, mod Ø 5. Siderne ere gennemgaaende forhøjede med et Lag Stene, der ligge paa Fladen. Loftet dannes af 4 Stene. Gangen udgaar i Østlig Retning, vikelret paa Kamret. Den er 12' lang, indvendig 2'3" bred og 3'6" høj; i hver side af den staa 6 Stene, af hvilke den anden (invendig fra) danner en 2' bred Dør; umiddelbart uden for denne har Gangen en Bredde af 3', der atter aftager mod den østlige Ende, hvor Bredden er 2'. Over Gangens inderste Del 3 Overliggere, af hvilke den inderste er brudt, men endnu ligger paa sin Plads. Paa dette Brud nær er Jættestuen fuldstændig uskadt. - Udgravet 1823; herfra DCCCLXXXVI-DCCCXCIV. Paa Højens Top en Mærkesten. Bevoksning: 1980: Græs og Løvkrat

1909 Museal restaurering
Journal nr.: 596/09
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid

1941 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
"Maglehøj", HØj med Jættestue. Jordhøjning 4-5 x 15 m. Kammer i NS af 15 Bæresten og 4 Overliggere. Gang mod Ø med 6 Sten i hver Side og 3 Dæksten. Jernlaage for Indgangen. Græsklædt i Ager.

1941 Tinglysning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid

1980 Nyberejsning af fredede lokaliteter
Skov- og Naturstyrelsen, 10. kontor
"Maglehøj". Måler 5,0 x 15,0 x 15,0 m. Høj med jættestue. Kammer og gang som beskrivelsen. Stejle sider. Der har været gravet lidt i 10-20 cm.'s dybde i den S-ligste ende af kammeret. Desuden lå der et par grene og et roejern i kammeret. ** Seværdighedsforklaring ** Velbygget og tilgængelig jættestue, men kun i ret lille høj. Bevoksning: 1980: Græs og Løvkrat

1980 Museal besigtigelse
Skov- og Naturstyrelsen, 10. kontor

1996 Museal restaurering
Journal nr.: NM 7886/96 (SN 613-577)
Skov- og Naturstyrelsen, 10. kontor
For afklaring af birkebarkens tilstand og for udtagning af tørmursprøve med birkebark blev der lagt et snit ind bag kammerets østgavl, hvor højen tidligere var kraftigt afgravet. Her frilagdes randstenskæde og højens opbygning med spor af et indbrud i oldtiden samt bagsiden af kammerets gavl. Udgravningssnittet blev genopfyldt og højsiden retableret med tilført grus til oprindelig størrelse. For at lokalisere eventuelle offerlag foran indgangen blev der gravet tre snit. Jættestuens tørmure blev restaureret. Manglende tørmur blev erstattet med ny. Skader i højen indgangspartiet blev retableret med tilført fyld. Se beretning.

2004 Museal besigtigelse
Uspecificeret institution
Maglehøj blev besigtiget på foranledning af at der havde været et mindre jordskælv. Epicentret befandt sig få kilometer fra jættestuen. Der var mindre skader på jættestuen, men disse er hændt før jordskælvet. Det ser derfor ikke ud til, at jordskælvet har haft indvirkning på jættestuen.

2011 Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter
Museerne.dk

2020 Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter
Museerne.dk
Jættestue i høj. FM-sten sat ved højfod i N.

Litteraturhenvisninger  (0)