Togerup Mølle

Administrative oplysninger

Ansvarligt museum Museum Nordsjælland

Kommune
Gribskov

Sted- og lokalitetsnr.
010109-1

Fredningsnr.
26276

Fredningsstatus
Fredet før 1937

Anlæg og datering

Rundhøj, Stenalder (dateret 3950 - 2801 f.Kr.)
Dysse eller jættestue, Stenalder (dateret 3950 - 2801 f.Kr.)
Fredningstekst

Tingl.: Fredet i følge Antiquitets-Commissionens Skrivelse til det kongelige Danske Cancellie 1810. Afmærk.: MS 1887 Dyssekammer, fritstående. Bevaret er 3 sidesten og en stor overligger. To sidesten mangler. Oprindelig var kamret femsidet. Kamret står tæt op til gården. Tillæg til tinglysning - ændret beskrivelse *******************************************
Undersøgelsehistorie

1886 Museal grafisk eller digital dokumentation
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid

1886 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
Et fritstaaende Steenkammer, bestaaende af 3 Sidestene og en stor, 7 1/3' lang og 7' bred Overligger. To Sidestene mangle; Kamret har været femsidet, de manglende Stene have staaet paa den nordlige og vestlige Sidestene. V.-Ø. har Kamret været 5 2/3' langt; det staaer paa en lav Levning af en Høi, som V.-Ø. er 13' og N.-S. 14' i Diameter. I 10' s Afstand har det været omgivet med en Rundkreds af 4-4 1/2' lange Stene, hvilke den tidligere Eier har borttaget tilligemed Kamrets manglende Sidestene. Kammeret er skjænket Directionen til Fredlysning. Bevoksning: 1989: Græs

1886 Efterretning om forsvunden genstand
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid

1942 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
Dyssekammer, fritstaaende. Bevaret er 3 Sidesten og en stor Overligger. To Sidesten mangler. Oprindelig var Kammeret femsidet. Kamret staar tæt op til Gaarden.

1942 Tinglysning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid

1989 Nyberejsning af fredede lokaliteter
Skov- og Naturstyrelsen, 10. kontor
Fritstående dyssekammer på høj, ca. 1 m høj og 9,5 m i diam. Højens østlige fod er en lille smule afskåret p.gr.a. ståltrådshegn, som også berører den sydlige del højfod. Dyssen er anbragt en smule forskudt mod øst i forhold til højen. Den består nu af en dæksten og tre bevarede sidesten henholdsvis mod nv, s og ø. 2 sten mod sv og n mangler. En næsten jorddækket sten i n-siden har også indgået i kammerets konstruktion.. Kammerets mål i ydre mål: 3,3 (ø-v) x 2,10 m (n-s) og er 1,8 m højt. De tilsvarende indre mål er 1,8 m x 1,4 m og 0,9 m højt. Højen er bevokset med græs. Inde i selve kammeret vokser der ingen vegetation. (Det er i øvrigt muligt, at der har været gravet inde i kammeret). Højen og dyssen er beliggende i en have tæt ved staldbygninger. Haven er omgivet af et ståltrådshegn, der står langs med højens østlige og nordlige fod. I disse 2 retninger er der udsyn udover et vandhul mod øst og marker mod syd. Ejeren brev om besøg. ** Seværdighedsforklaring ** Pæn dysse på lille høj, dog beliggende i have. Bevoksning: 1989: Græs

2011 Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter
Kroppedal Museum, Arkæologi
Fortidsmindet blev fundet som beskrevet. Omtalte ståltrådshegn er der endnu.


Billeder

Herredstegninger
Herredstegninger