Venslev Marker
Parkeringsplads
Administrative oplysninger

Ansvarligt museum
Roskilde Museum

Kommune
Frederikssund

Sted- og lokalitetsnr.
010202-126

Fredningsnr.
302626

Fredningsstatus
Fredet 1937 eller senere

Printvenlig side
Anlæg og datering  (1)
Dysse eller jættestue, Stenalder (dateret 3950 - 2801 f.Kr.)

Fredningstekst
Tingl.: Fredet i følge Antiquitets-Commissionens Skrivelse til det kongelige Danske Cancellie 1809. Dyssekammer, bestående af 3 sidesten, ingen dæksten. Frit- liggende i ager.
Undersøgelsehistorie  (9)
1873 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
Lige over for denne dysse [sb.125] ses på den nordre side af vejen mellem Venslev og Svanholm rester af et andet stenaldersgravkammer, som hint [sb.125] anlagt på flad mark og nær en mose "Øllemose" kaldet. Kammeret, hvis dæksten mangler, er dannet af 4 sidestene, stillede i en sådan plan [skitse] med en 2' bred åbning mod øsø, hvorfra måske kan have udgået en gang. Kammeret er 5' langt fra øsø-vnv. 3 1/2' br. Det er denne dysse, der under det næppe rigtige navn Gårdagerdys er fredet af kancelliet 1809 (Ant.An. I 135) - uden at der herom er indført noget i fæstebrevet. Den har i hint år været i samme tilstand som nu. Når det i beskrivelsen i Ant. An. anføres at der syd for dyssen i nogle skridts afstand står en større sten, da findes en sådan ikke nu, ligesom der ej i 30 år [siden 1843] skal have været nogen sådan at se. 16' fra dyssen i nordlig retning ligger der derimod en større sten, hvoraf kun en del ses i jordskorpen. Bevoksning: 1989: Græs og Løvtræer

1873 Efterretning om forsvunden genstand
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid

1873 Museal grafisk eller digital dokumentation
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid

1942 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
Dyssekammer, bestaaende af 3 Sidesten, ingen Dæksten. Fritliggende i Ager.

1942 Tinglysning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid

1989 Nyberejsning af fredede lokaliteter
Skov- og Naturstyrelsen, 10. kontor
Ukomplet dyssekammer af polygonal type, hvoraf 3 bæresten bevaret. I selve kammeret en gammel hyld. Det meget snævre parti mellem sten og ager græsklædt. Bruges som markstensdepot. Dette påtalt mundtligt over for ejer, der har lovet at få stenene fjernet. Der pløjes for tæt, indtil 20 cm fra bærestenenes yderside. Dette ligeledes påtalt. Beliggende frit på flad mark. ** Seværdighedsforklaring ** Ikke synderligt seværdig - og da slet ikke i stendækket udgave. Ikke offentligt tilgængeligt, men beliggende blot 30 m fra offentlig vej, hvorpå parkeringsmulighed. Bevoksning: 1989: Græs og Løvtræer

2008 Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter
Roskilde Museum

2013 Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter
Roskilde Museum

2016 Museal restaurering
Journal nr.: 16/09704
Kulturstyrelsen
Museal restaurering. De ældre tilførte marksten blev fjernet. En del sandstensfliser (tørmusfliser) blev lagt i depot bag bærestenen. Fliserne blev tildækket med muld. Tilførte marksten og andet affald blev kørt væk. Buskene på fortidsmindet blev fældet og fjernet.

Litteraturhenvisninger  (0)