Favrholm
Administrative oplysninger

Ansvarligt museum
Museum Nordsjælland

Kommune
Hillerød

Sted- og lokalitetsnr.
010301-10

Fredningsnr.
282817

Fredningsstatus
Fredet 1937 eller senere

Printvenlig side
Anlæg og datering  (2)
Borg/Voldsted, Middelalder (dateret 1067 - 1535 e.Kr.)

Voldgrav, Historisk Tid (dateret 1067 - 2009 e.Kr.)

Fredningstekst
Voldstedet består af en borgbanke og grav. Banken, der måler ca. 80 x 100 m med størst udstrækning i nord-syd, begrænses mod nordøst, nord og nordvest af en grav. Med hensyn til an- læggets form og udstrækning henvises iøvrigt til vedføjede kort. På dette fortidsminde må der således ikke opføres byg- ninger af nogen art. Det skal til stadighed henligge udyrket og må ikke fjernes, udjævnes eller beskadiges ved gravning, beplantning, bortførsel af jord og sten eller tilførsel af jord, sten og affald eller på nogen anden måde forstyrres. Pløjning må finde sted i den udstrækning, det er nødvendigt for anlæggets fortsatte anvendelse til græsning. Med ejerens tilladelse kan Nationalmuseet lade fortidsmindet undersøge. Det areal, der er underkastet ovenstående fredningsbestemmel- ser findes angivet på vedføjede kort, hvor det omgives af de der anførte servitutgrænser.
Undersøgelsehistorie  (9)
1964 Uspecificeret aktivitet
Journal nr.: F1556/64
Fredningsstyrelsens Fortidsmindeforvaltning

1964 Tinglysning
Journal nr.: F1556/64
Fredningsstyrelsens Fortidsmindeforvaltning
Voldstedet består af en borgbanke og grav. Banken, der måler ca. 80 x 100 m med størst udstrækning i nord-syd, begrænses mod nordøst, nord og nordvest af en grav. Med hensyn til anlæggets form og udstrækning henvises iøvrigt til vedføjede kort. På dette fortidsminde må der således ikke opføres bygninger af nogen art. Det skal til stadighed henligge udyrket og må ikke fjernes, udjævnes eller beskadiges ved gravning, beplantning, bortførsel af jord og sten eller tilførsel af jord, sten og affald eller på nogen anden måde forstyrres. Pløjning må finde sted i den udstrækning, det er nødvendigt for anlæggets fortsatte anvendelse til græsning. Med ejerens tilladelse kan Nationalmuseet lade fortidsmindet undersøge. Det areal, der er underkastet ovenstående fredningsbestemmelser, findes angivet på vedføjede kort, hvor det omgives af de her anførte servitutgrænser.

1988 Nyberejsning af fredede lokaliteter
Skov- og Naturstyrelsen, 10. kontor
Som beskrevet på blå kort. Bevokset med græs, dog en lille klynge gamle løvtræer på og ved SV-hjørne. Mellem og ved træerne er et omfattende depot for afsankede marksten, tydeligvis anvendt længe. Depotet ligger især op ad foden af banken, men strækker sig også op på denne. 11.04.1989: Stenene er der stadig. ** Seværdighedsforklaring ** Ikke synderlig seværdigt, da overblikket går tabt p.g.a. størrelsen. Ikke offentligt tilgængeligt, men fuldt synligt fra offentlig vej i Ø. Bevoksning: 1988: Græs

1995 Museal udgravning
Journal nr.: NFHA0541
Folkemuseet
De arkæologiske undersøgelser af Faurholm Voldsted viste, at der fandtes en gravet voldgrav med en meget flad skråning op på selve borgbanken. Der fremkom ingen rester af et større gårdsanlæg, ligesom arealet kun rummede beskedne løsfund af genstande. Den fundne brokonstruktion havde en udformning i kampesten, tegl og sandsten, som viste, at den ikke kun har været en landevejsbro. Bygningsresterne i forbindelse med broen bestyrker også dette. Broen har muligvis været den første del af et større herregårdsanlæg, som aldrig er blevet opført omkring 1550. Tilbage står problemet med det middelalderlige Faurholm, hvis borgholm vi endnu ikke har viden om.

1999 Byggeri og anlæg
Journal nr.: A829
Folkemuseet

1999 Museal prøvegravning
Journal nr.: A829
Folkemuseet
Ved anlæggelse af gangsti på den tidligere herregårdsplads fremkom et muret broanlæg. Broen har gået over voldgraven mod nordøst som vejforbindelse til Hillerød. Der fremkom to kvaderhugne kampestens bropiller med rester af muret brohvælv i renæssance teglsten lagt i kalkmørtel.

2000 Institutionssag uden journaldata
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Middelalder og Renæssance

2008 Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter
Kroppedal Museum, Arkæologi

2013 Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter
Kroppedal Museum, Arkæologi

Litteraturhenvisninger  (0)