Veslegaard
Administrative oplysninger

Ansvarligt museum
Museum Nordsjælland

Kommune
Hillerød

Sted- og lokalitetsnr.
010508-4

Fredningsnr.
282816

Fredningsstatus
Fredet 1937 eller senere

Printvenlig side
Anlæg og datering  (2)
Brandgrav (uspecificeret type), Oldtid (dateret 1100 f.Kr. - 375 e.Kr.)

Langhøj, Stenalder (dateret 3950 - 2801 f.Kr.)

Fredningstekst
Rest af langdysse orienteret VNV-ØSØ og ca. 20 m lang og 10 m bred. Mod N en større tilgroet nedgravning, hvor anta- gelig et kammer har stået, Den VNV-lige og største del sløj- fet. Omkring den ØSØ-lige del ses 7 randsten rejst af en tidligere ejer. En stensætning mod ØSØ er af nyere dato. Græs og træbevokset i lille plantning. NMI: "Kærlingbakke"
Undersøgelsehistorie  (7)
1887 Efterretning om forsvunden genstand
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid

1887 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
Kjærlingbakke, den østsydøstlige Deel af en Langdysse, hvis sløifede v.n.v. Deel har ligget paa den tilstødende Mark, Matrno. 4 af Tjæreby (Tjærebygaard), i hvis Høifyld Trækul samt Leerkar med brændte Been ere fundne. Den til Veslegaard hørende Deel af Langdyssen er 108' lang V.t.Nv.-Ø.t.Sø. og i Enden 31' bred, paa den vestlige Side er der endnu 9 Randstene, hvoraf de 3 længst imod N. staae opreist; paa den østlige Side ere 3 Randstene, hvoraf den midterste staaer opreist, tilbage. Der er intet Kammer, og Jordhøien er stærkt afgraven. Bevoksning: 1988: Græs, Løvkrat og Løvtræer

1942 Tinglysning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid

1942 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
Rest af Langdysse orienteret VNV-ØSØ og ca. 20 m. lang og 10 m. bred. Mod N en større tilgroet Nedgravning, hvor antagelig et Kammer har staaet. Den v.n.v.lige og største Del sløjfet. Omkring den ø.s.ø.lige Del ses 7 Randsten rejst af en tidligere Ejer. En Stensætning mod ØSØ er af nyere Dato. Græs- og træbevokset i lille Plantning.

1988 Nyberejsning af fredede lokaliteter
Skov- og Naturstyrelsen, 10. kontor
Tresidet højrest, 14 m. lang og 9 m. bred. Højden indtil 1,5 m. De i nyere tid rejste randsten har lige front i Ø, men tenderer langs sydsiden mod cirkelform. Bevokset med 3 halvgamle bøge og 1 birk spredt på højen. Hertil en del løvkrat, især på N-siden. Iøvrigt græsklædt. Beliggende i lille udsparet areal med halvgamle bøge og birke, omgivet af dyrket mark til alle sider. Sanering er meningsløs, da anlægget er utilgængeligt for offentligheden og ikke synligt fra offentlig vej. ** Seværdighedsforklaring ** Aldeles useværdig. Ikke offentligt tilgængelig og ikke synlig fra offentlig vej. Bevoksning: 1988: Græs, Løvkrat og Løvtræer

2008 Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter
Kroppedal Museum, Arkæologi

2017 Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter
Kroppedal Museum, Arkæologi
Fortidsmindet blev fundet som beskrevet.

Litteraturhenvisninger  (0)