Grettes Høj
Lokal seværdighed Lokal seværdighed
Offentlig adgang
Parkeringsplads
Administrative oplysninger

Ansvarligt museum
Museum Nordsjælland

Kommune
Furesø

Sted- og lokalitetsnr.
010601-10

Fredningsnr.
292911

Fredningsstatus
Fredet 1937 eller senere

Printvenlig side
Anlæg og datering  (2)
Rundhøj, Stenalder (dateret 3950 - 2801 f.Kr.)

Dysse eller jættestue, Stenalder (dateret 3950 - 2801 f.Kr.)

Fredningstekst
Tingl.: 03/12 1914 (Sognepræst Otto Krogh). Afmærkn.: MS 1915, Rosenberg. Beskrivelse 1940: "Grettes Høj", med jættestue; 10 bæresten, 3 dæksten, gang af 2 par bæresten og 2 dæksten. (Højen tinglyst med målene 1,75-3,10 x 12,50 m i 1914). Beskrivelse 1960 (J. 1387/60): Højen måler ca. 1,75-2 x ca. 24 m; den er ganske uregelmæssig med udflydende konturer. I sydsiden en dyb, øst-vest-gående forsænkning tværs over højen. Beplantet med ca. 10 større og mindre træer, i skov. Overfladen stærkt afslidt, men næppe noget at gøre derved.
Undersøgelsehistorie  (11)
1875 Museal grafisk eller digital dokumentation
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid

1875 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
Paa en lille Bakke, som skraaner mod et Vandløb, ligger en rund Jordhøi, som udad mod Bakkehældningen synes at være 5-6 Alen høi, medens den indad mod Bakkefladen kun hæver sig 2-3 Alen. I Overfladen af Høien sees Dækstenene for en Jættestue med Gang disse Dæksten er nu næsten blottede for Jorddække, og gjennem en Åbning mellem dem tæt ved Indgangen kan man see ned i Kammeret. Gangen er heller ikke dækket af Jord; den er dannet af 3 Par Sten, adskilte ved Mellemrum; de to nærmest Kammeret bære Overliggere. Det er ikke sandsynligt, at der oprindelig har været flere Gangsten, end der nu er, eller at Siderne i Gangen have været helt stensatte; det kan ikke bestemt benægtes, at det yderste Par Gangsten tidligere har baaret en Overligger; men eller synes ingen Sten at være borttagen. Mellem det første og andet Par Gangsten kan man krybe ned i Gangen og derfra ind i Kammeret, som ikke er og vel aldrig har været fyldt med Jord. Det ovale Kammer dækkes af to Overliggere; et Hjørne mod Syd, som ikke blev dækket af disse, er fyldt med en mindre Sten. Af Sidestenene rager ingen helt op til Overligerne; store, flade Sten paa omtr. 1/2 Alens Tykkelse ligger over Sidestenenes Mellemrum (i 1 Tilfælde naaer en sådan Sten over to af Grundstenene); paa enkelte Steder, hvor Sidestenene rager høiere op, fyldes Rummet mellem dem og Overliggeren af flere lag flade Sten. Forneden har Mellemrummene mellem Stenene i Væggen været fyldt med Flintskjærver og mindre Sten; de ere nu paa mange Steder Udkradsede; den almindelige "tøre Mur" af flade Sten findes ikke her. Gulvet i Kammeret er nu dækket af løs Jord og Blade; en flygtig Undersøgelse blottede paa en Dybde af 4 Fod 6-9 Tommer under Overliggeren en Brolægning af runde, flade Haandsten. Den søndre Overliggers Underside tyder paa, at Stenen er kløvet; det samme turde være Tilfældet med den nordre Hjørnesten ved Indgangen. (Mange af Stenene i Væggen ere kalkede). Bunden af Gangen er ogsaa dækket af løs Jord og Blade; men herunder sporedes paa flere Steder en Brolægning. Den hele Bygning er ret velbevaret og fortjener at fredes. Jordhøien har ogsaa sin oprindelige Form kun er Jorden, som har dækket Overliggerne, kastet ned ad den ene Side. (Pl.45-7.). Bevoksning: 1982: Løvtræer

1883 Museal besigtigelse
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid

1883 Museal grafisk eller digital dokumentation
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid

1915 Museal restaurering
Journal nr.: 601/14
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
Herfra A 28417 f. 1915 ved Museets Udbedring af Kamret.

1942 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
"Grettes Høj" med Jættestue; 10 Bæresten, 3 Dæksten, Gang af 2 Par Bæresten og Dæksten. Højen ca. 1,75-2 x ca. 24m. I sydsiden en dyb, øst-vest-gående forsænkning tværs over højen. Beplantet m. træer i skov. Jvf. j.nr.1387/60.

1942 Tinglysning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid

1960 Museal besigtigelse
Skov- og Naturstyrelsen, 10. kontor

1982 Nyberejsning af fredede lokaliteter
Skov- og Naturstyrelsen, 10. kontor
Høj med jættestue. Kammer af 10 bæresten og 3 dæksten, gang af 4 bæresten og 2 dæksten. Højen er uregelmæssig og udflydende, især i SØ-delen hvor der er en aflang forsænkning. Højen er næsten helt vegetationsløs og erosion er i gang. Årsagen er færdsel af især gående, men også ridende (spor efter hestesko op over S-delen af højen). Umiddelbart S for kammeret er to mindre sten i højoverfladen blottet. Mål: 2x23x22 m. Bevoksning: 1982: Løvtræer

2008 Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter
Kroppedal Museum, Arkæologi

2014 Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter
Kroppedal Museum, Arkæologi

Litteraturhenvisninger  (0)