Gandløse Eget
Offentlig adgang
Administrative oplysninger

Ansvarligt museum
Kroppedal Museum, Arkæologi

Kommune
Egedal

Sted- og lokalitetsnr.
010602-3

Fredningsnr.
292813

Fredningsstatus
Fredet 1937 eller senere

Printvenlig side
Anlæg og datering  (2)
Rundhøj, Stenalder (dateret 3950 - 2801 f.Kr.)

Dysse eller jættestue, Stenalder (dateret 3950 - 2801 f.Kr.)

Fredningstekst
Runddysse, 8 m i diameter; kammer af 3 bæresten; 7 randsten. Højen forgravet.
Undersøgelsehistorie  (8)
1875 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
Omtrent midt i Skoven ligge paa en jævn Bakkeskraaning Levningerne af en Høi med Stenkreds og Kammer. Høien har et Gjennemsnit af omtrent 32 Fod; af Randstenene er kun 7 bevarede, 5 paa et Sted, 2 lige overfor; Stenene ere 3-4 Fod høie og staa med nogle Fods Afstand fra hinanden. Indenfor Stenkredsen er opkastet en flad Høi af Jord, Haandsten og Flintskjærver. Kammeret staaer ikke lige i Centrum af Høien. Af de 4 Sidesten, som her oprindelig havde været, stode de 3 opreiste, omsluttende det urørte Indre; den 4de Sten var borttagen. Dæksten havde her ikke været saa længe, man kunde huske. Den længste Sidesten var 5 Fod 10 Tommer lang, de to andre 2 1/4 Fod lange. Den sydøstre Stens Top var 1 Fod lavere end de to andres. Jordfylden i Høien naaede op til den laveste Sten, hvorimod de 2 andre ragede 1 Fod op. Kammerets Indre er foroven 4 Fod 4 Tommer langt med Længderetning: Nordvest-Sydøst. Da det Indre af Kammeret, som ovenfor omtalt, var urørt og en Undersøgelse var lagt til Rette ved Borttagelsen af den ene Sidesten, ansaaes det for rigtigt at undersøge det. Rummet mellem Stenene var opfyldt indtil O- verkanten af den sydøstre (laveste) Sten. Efterat, 1 Fod tykt, Lag af Muld og Blade var fjærnet, som sandsynligvis har dannet sig ved Løvfald og Plantevæxt i det aabentstaaende Kammer, fandtes en Brolægning af større, flade Sten. 1/2 Fod dybere fandtes paa en lille Plet (ved 1) nogle Rester af et ubrændt Lig; paa andre Steder kunde ingen Levninger af Skelet spores. Derefter fulgte atter en Brolægning, hvorunder laa Jord og Sten. Paa 2 Fods Dybde sporedes Ben (ved 2); men det var ogsaa ubetydelige Rester; tæt sydøstlig derfor optoges en stærkt fortæret Tand. Derefter optoges en tredie Brolægning, efterfulgt af Jord og Sten. Paa 3 Fods Dybde laa Levningerne af et ubrændt Lig: af Hovedet (ved 3) var kun Hjerneskallen bevaret, den laa med den hule Side lige opad; ovenfor tæt ved Stenen (ved 4) laa en lang og smuk Flintflække. Mellem 2,3 (se Afbildn.) laa de større Rørknogler; ved disse fandtes nogle ganske smaa Kulstumper. Her var kun 1 Lig, øiensynlig begravet liggende i en sammenkrøben Stilling. Herunder var der en smuk Brolægning af flade Sten; derefter et Lag Flintskjærver og saa atter en Brolægning af større Sten, hvorunder det gule Bakkesand viste sig. Kammerets Længde forneden var 4 1/2 Fod; Høiden af de største Sten var 5 Fod. Det maa sikkert antages, at mindst 3 Lig have været begravede her, adskilte ved Brolægninger; de øverste vare næsten ganske fortærede, og selv det underste var saa opløst, at Ansigtets Ben, Kjæber og Tænder ikke vare kjendelige.

1875 Museal grafisk eller digital dokumentation
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid

1875 Museal udgravning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid

1942 Tinglysning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid

1942 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
Runddysse, 8 m i Diam.; Kammer af 3 Bæresten; 7 Randsten. Højen forgravet.

1960 Museal besigtigelse
Skov- og Naturstyrelsen, 10. kontor

2008 Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter
Kroppedal Museum, Arkæologi

2017 Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter
Kroppedal Museum, Arkæologi

Litteraturhenvisninger  (0)