Slagslunde
Administrative oplysninger

Ansvarligt museum
Kroppedal Museum, Arkæologi

Kommune
Egedal

Sted- og lokalitetsnr.
010603-6

Fredningsnr.
292811

Fredningsstatus
Fredet før 1937

Printvenlig side
Anlæg og datering  (3)
Langhøj, Stenalder (dateret 3950 - 2801 f.Kr.)

Dysse eller jættestue, Stenalder (dateret 3950 - 2801 f.Kr.)

Dysse eller jættestue, Stenalder (dateret 3950 - 2801 f.Kr.)

Fredningstekst
Tingl.: 30/6 1928, Gdr. Jens Hansen. Afmærkn.: MS 1929, S. Køhlert. To kamre i rest af langdysse; østligste af 4 bæresten, Dæk- sten; vestligste af 4 bæresten. 5 randsten. (11 randsten iflg. K.Th. 26/9 1968).
Undersøgelsehistorie  (10)
1875 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
Midt i Skjellet mellem Matr.No.11 og 12 har ligget en mægtig Langdysse; nu staaer kun den Del, som ligger paa Matr.No.12; men selv dette Stykke er meget beskadiget. Den endnu bevarede Del af Dyssen er 50 Fod lang (Sydøst-Nordvest) og nogle og tyve Fod bred. Af de 2 1/2 Alen høie Randsten ere nogle bortkjørte, andre væltede ud fra deres Plads; i den nordøstre Side staa endnu 8, paa den modsatte Side kun 3. Jordhøien, som hæver sig indenfor Randstenene, er 3 Alen høi og maa aldeles have dækket de to Kamre, som nu ligge afdækkede og udtømte i en Afstand af 10 Fod fra de sydøstre Sidesten, (altså midt i Høien). Det større Kammer, som vel oprindelig kan have ligget i Midten af Dyssen, er 4 Fod 5 Tommer langt, 2 1/2 Fod bredt, 2 Fod dybt, med samme Længdreretning som hele Dyssen. Det andet, 6 Fod mod Sydøst liggende, mindre Kammer er 3 Fod langt (samme Længderetning), 2 Fod bredt, 2 Fod dybt. En Overligger paa 5 1/2 Fods Længde ligger afvæltet ved Siden. I den sløjfede Del af Dyssen laa efter Sigende mange store Sten, men intet Kammer. Bevoksning: 1982: Græs og Løvtræer

1875 Efterretning om forsvunden genstand
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid

1942 Tinglysning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid

1942 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
To Kamre i Rest af Langdysse; østligste af 4 Bæresten, Dæksten; vestlige af 4 Bæresten. 5 Randsten.

1960 Museal besigtigelse
Skov- og Naturstyrelsen, 10. kontor

1963 Museal besigtigelse
Journal nr.: 660/63
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
Fund af stenlag og videre oplysninger om dyssen.

1963 Byggeri og anlæg
Journal nr.: 660/63
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid

1982 Nyberejsning af fredede lokaliteter
Skov- og Naturstyrelsen, 10. kontor
Langdysse. 2 kamre; Ø-kammer bestående af 1 dæksten og 4 bæresten, V-kammer af 4 bæresten, 11 randsten. S-siden er temmelig forgravet ligesom noget af V-enden er afskåret af en vej. Der ligger desuden meget jord udenfor randstenene i N og Ø. Dyssens vegetation er især i Ø-enden meget afslidt, da anlægget ligger i en børnehaves legeområde; børnene har også lavet små indgravninger og under en halvt væltet randsten i Ø-enden. Det aftaltes med børnehavelederen, at deres havemand opfylder hullerne og lægger det nederoderede materiale på plads i de indslidte stier. Iøvrigt havde man forsøgt at så græs, men det ville ikke gro p.gr.a. et skyggende egetræ. Man ville passe godt på at der ikke opstod skader i fremtiden. Udflytterbørnehaven er fra Københavns kommune, som har lejet grunden af D.U.I., Vanløse. Bevoksning: 1982: Græs og Løvtræer

2008 Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter
Kroppedal Museum, Arkæologi

2013 Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter
Kroppedal Museum, Arkæologi

Litteraturhenvisninger  (0)