Højby

Administrative oplysninger

Ansvarligt museum Roskilde Museum

Kommune
Lejre

Sted- og lokalitetsnr.
020109-31

Fredningsnr.
322676

Fredningsstatus
Fredet 1937 eller senere

Anlæg og datering

Vejdæmning, Historisk Tid (dateret 1067 - 2009 e.Kr.)
Fredningstekst

Vejdæmning Dæmningen består af en græsklædt jordvold, der hæver sig indtil 1 m over de nord- og sydfor liggende engdrag. Dæmningen er ved foden indtil 10 m bred, og dens topflade er ca. 5 m bred. Dæm- ningen strækker sig ca. 75 m fra Langvad Å i vest-sydvestlig retning. Ca. 40 m vest for dens østlige afslutning ved åen er en gennembrydning, hvor der i bunden er flere sten. Ved gennem- brydningens sydside ligger der ved foden af dæmningen flere større sten. Vejdæmningen er beliggende ca. 200 m sydøst for Åvangsgård. Fredningen omfatter den bevarede vejdæmning i sin helhed, og fredningsgrænsen forløber i nord og syd langs dæmningens fod, i øst ved åbredden. Ovennævnte mindesmærke må ikke fjernes, udjævnes, ændres eller beskadiges på nogen måde ved gravning, pløjning, beplantning, bebyggelse, henlæggelse af jord, sten og affald, bortkørsel af jord og sten eller på nogen anden måde forstyrres.
Undersøgelsehistorie

1970 Tinglysning
Fredningsstyrelsens Fortidsmindeforvaltning

1970 Museal besigtigelse
Fredningsstyrelsens Fortidsmindeforvaltning
Dæmningen består af en græsklædt jordvold, der hæver sig indtil 1 m over de nord- og sydfor liggende engdrag. Dæmningen er ved foden indtil 10 m bred, og dens topflade er ca. 5 m bred. Dæmningen strækker sig ca. 75 m fra Langvad Å i vest-sydvestlig retning. Ca. 40 m vest for dens østlige afslutning ved åen er en gennembrydning, hvor der i bunden er flere sten. Ved gennembrydningens sydside ligger der ved foden af dæmningen flere større sten. Vejdæmningen er beliggende ca. 200 m sydøst for Åvangsgård. Fredningen omfatter den bevarede vejdæmning i sin helhed, og fredningsgrænsen forløber i nord og syd langs dæmningens fod, i øst ved åbredden. Ovennævnte mindesmærke må ikke fjernes, udjævnes, ændres eller beskadiges på nogen måde ved gravning, pløjning, beplantning, bebyggelse, henlæggelse af jord, sten og affald, bortførsel af jord og sten eller på nogen anden måde forstyrres.

1982 Nyberejsning af fredede lokaliteter
Skov- og Naturstyrelsen, 10. kontor
Vejdæmning mål ca 1x75x10 m, i NNØ-SSV'lig retning, vinkelret på Kornerup å. Den er tæt bevokset med græs og andre ret høje planter/blomster, ingen synlig fredningssten. En markvej fører tværs over dæmningen i Ø-enden og mod V ligger enkelte større marksten ved foden af dæmningen og enkelte dele af gamle markredskaber på dæmningen. Ejeren fortalte, at der blev fundet flere store pæle nær dæmningen ved dræning af nærliggende engdrag og at en "forlængelse" ses på den østlige side af åen i tørre perioder. Har ikke bedt ejer (på Åvanggård) om at fjerne affald, men omtalt det ulovlige i at lægge affald på stedet. Ligger i eng ca 300 m fra offentlig vej, en ringe markvej fører til dæmningen fra N langs åen.

2012 Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter
Roskilde Museum


Billeder

7175