Sankt Laurentii kirketomt
Administrative oplysninger

Ansvarligt museum
Roskilde Museum

Kommune
Roskilde

Sted- og lokalitetsnr.
020410-37

Fredningsnr.
322717

Fredningsstatus
Fredet 1937 eller senere

Printvenlig side
Anlæg og datering  (6)
Kirke, Middelalder (dateret 1067 - 1299 e.Kr.)

Kirke, Middelalder (dateret 1300 - 1535 e.Kr.)

Kirkegård, Middelalder (dateret 1067 - 1299 e.Kr.)

Kirkegård, Middelalder (dateret 1300 - 1535 e.Kr.)

Møntfund, Middelalder (dateret 1200 - 1299 e.Kr.)

Rådhus, Nyere tid (dateret 1661 - 2009 e.Kr.)

Fredningstekst
Dekl. tingl. 29/7 1971 og 28/9 1971 og 27/11 1985 Matr.: Roskilde købstads bygrunde matr.nr. 260 samt umatr. areal, Rådhustorvet. S. Laurentii kirketomt. Ruinerne af S. Laurentii kirke er beliggende under Rådhus- torvet, hvorfra der ad en trappe er nedgang til et under- jordisk rum, hvor man kan se den østlige del af kirkeruinen. Ovennævnte mindesmærke må ikke fjernes, udjævnes, ændres eller beskadiges på nogen måde. Gravning, beplantning og be- byggelse på arealet over ruinerne er ikke tilladt uden rigs- antikvarens samtykke. Restaurering, opmuring eller eventuel tildækning af de fremdragne ruiner må kun finde sted efter rigsantikvarens anvisninger. Vedr. tilaktering Til den pr. 28/9 1971 tinglyste fredning af S. Laurentii kirketom vedhæftede tinglysningsrids visende fredningsgrænsen tilakteret. styrelsen vil anmode om, at genpartskalken lægges til ejendommens at originalen tilbagesendes hertil med påtegning om, at tilakteri bogen er sket. Tingl. den 27/11 1985
Undersøgelsehistorie  (24)
1880 Museal prøvegravning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Middelalder og Renæssance
Undersøgelse af det daværende rådhus. Det dokumenteredes, at nordsidens murværk var identisk med murværket i skibets vestforlængelse, der har forbundet skibets frådstensdel med (rådhus)tårnet. Rådhus og murværk blev nedrevet i 1883.

1895 Grøft ved byggeri/anlæg
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Middelalder og Renæssance
I forbindelse med ledningsarbejder er der gjort spredte iagttagelser i 1889, 1892 og 1895.

1931 Museal prøvegravning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Middelalder og Renæssance
I 1931 udgravede Nationalmuseet kirkens apsis, kor og skibets østfag.

1939 Registrering via historisk dokumentation
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Middelalder og Renæssance
I artikel i Roskilde Dagblad fra 27/10 1939 fremgår det, at i forbindelse med en restaurering af flisegulvet konstateredes det, at der under dette lå et ældre mørtelgulv. (Artiklen fandtes i korrespondancearkivet i dec. 1997).

1969 Tinglysning
Journal nr.: A.208/69
Fredningsstyrelsens Fortidsmindeforvaltning

1969 Museal besigtigelse
Journal nr.: A.208/69
Fredningsstyrelsens Fortidsmindeforvaltning
Ruinerne af S.Laurentii kirke er beliggende under Rådhustorvet, hvorfra der ad en trappe er nedgang til et underjordisk rum, hvor man kan se den østlige del af kirkeruinen. Ovennævnte mindesmærke må ikke fjernes, udjævnes, ændres eller beskadiges på nogen måde. Gravning, beplantning og bebyggelse på arealet over ruinerne er ikke tilladt uden rigsantikvarens samtykke. Restaurering, opmuring eller eventuel tildækning af de fremdragne ruiner må kun finde sted efter rigsantikvarens anvisninger.

1981 Grøft ved byggeri/anlæg
Journal nr.: 182/81
Roskilde Museum
I forbindelse med ledningsarbejder er der gjort spredte iagttagelser.

1982 Nyberejsning af fredede lokaliteter
Skov- og Naturstyrelsen, 10. kontor
Sct. Laurentii kirketomt. Beskrivelse som kort. Rummet er præget af fugt med mug på bl.a. guldfliser, der smuldrer, samt striber ned ad vægge i rummet. Lysskaktvinduer knækkede, flere glasskår i rummet, dog ikke huller. Adgang ad trappe, lukket nu. Under torv med vej, springvand og fortov.

1985 Museal besigtigelse
Journal nr.: F53-1841
Fredningsstyrelsens Fortidsmindeforvaltning
Tillaktering. Til den pr. 28 september 1971 tinglyste fredning af S.Laurentii kirketomt, bedes vedhæftede tinglysningsrids visende fredningsgrænsen tillakteret.

1986 Diverse sagsbehandling
Journal nr.: 631/86
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Middelalder og Renæssance

1993 Antropo-/odontologisk analyse
Journal nr.: 1392/93
Roskilde Museum
Bestemmelse af tænder og knogler ved tandlæge Bent Vilby: minimum 28 individer bestående af 10 inf., 5 juv. og 13 adult.

1993 Museal prøvegravning
Journal nr.: 1392/93
Roskilde Museum
Ved nedlæggelse af vandledning og udskiftning af samlebrønd fremkom det indtil da ukendte våbenhus, hvis formodede størrelse har været omkring 6 x 6-7 m og med et meget kraftigt fundament. De mange begravelser, rester af minimum 28 individer, kunne påvises i 4-5 lag. Kistetyperne varierede fra en muret teglstenskiste med hovedrum og spidstag belagt med et lag mørtel over samme kistetype uden tegltag til kister med sider af frådstens- eller kalkstensfliser. Kun barnekisten, grav X, havde låg af frådsten. I den dybestliggende gravhorisont var endvidere trækister, hvoraf en havde låg. Hertil kommer adskillige begravelser uden rester af kister bevaret. Der blev ikke fundet genstande i gravene, og typologisk spænder kistetyperne vidt i tid. En grav var placeret under kirkeskibets fundament og tydede på at der har været en forgænger for frådstenskirken.

1993 Analyser af materiale
Journal nr.: 1392/93
Roskilde Museum
Bestemmelse af tænder og knogler ved tandlæge Bent Vilby: minimum 28 individer bestående af 10 inf., 5 juv. og 13 adult.

1993 Grøft ved byggeri/anlæg
Journal nr.: 1392/93
Roskilde Museum

1998 Museal restaurering
Nationalmuseet, Bevaringsafdelingen
Afrensning af ruinens indervægge og gulv. Mationalmuseets bevaringsafdeling. Sagsnr. 10198-01

1998 Museal prøvegravning
Journal nr.: 1901
Roskilde Museum
Den ældste fase dateres til 1000-tallet - begyndelsen af 1100-tallet. De ældste aktiviteter er møddingslag, brolægning og hegn samt træ?kirke. En lille træbygning er dendrodateret til ca. 1060, og kan have været en klokkestabel. I den følgende fase ses den oprindelige frådstenskirke at have et vesttårn bredere end skibet og derfor formodentlig udfomet som tvillingetårn. Kirken bestod derudover af apsis, kor og skib. Kirkens datering er usikker, der er i murværket fundet en 1200-tals mønt, men stedet var ikke tilgængeligt for videre undersøgelse. I forbindelse med kirkebyggeriet er kirkegården udvidet mod syd. Til den romanske kirke hører to gulvniveauer. Den gotiske kirke har fået hvælv indbygget i anden halvdel af 1200-tallet, og frådstenstårnet er muligvis fjernet i denne forbindelse. Våbenhuset er fra perioden 1320-1350. Det nuværende tårn er fra lige efter 1500. Kirken nedlægges og nedrives delvis i tiden ved reformationen. I 1735 byggedes rådhuset, der bl.a. i 1839 gennemgik en større ombygning. Der udgravedes ca. 400 grave, og i samtlige grave lå skelettet med hovedet i vest. Der var en meget stor gravtæthed.

1998 Museal restaurering
Journal nr.: 1901
Roskilde Museum
Restaureringsarbejder i ruinrummet på grund af fugtproblemer, og i den forbindelse undersøgelse af en del af ruinen.

1999 Institutionssag uden journaldata
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Middelalder og Renæssance

2002 Registreringsprojekt/ødekirker
Roskilde Museum

2003 Institutionssag uden journaldata
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Middelalder og Renæssance

2008 Museal besigtigelse
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Middelalder og Renæssance

2011 Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter
Roskilde Museum
Fortidsmindet blev fundet som beskrevet.

2015 Museal besigtigelse
Journal nr.: 16/03313
Kulturstyrelsen
Tilstandsvurdering 2016 af murværk mm.

2018 Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter
Roskilde Museum

Litteraturhenvisninger  (1)
Trap Danmark II, 3, Københavns Amt
1960