Sct. Hans Kirketomt
Offentlig adgang
Parkeringsplads
Skilt fortidsmindet
Administrative oplysninger

Ansvarligt museum
Roskilde Museum

Kommune
Roskilde

Sted- og lokalitetsnr.
020410-33

Fredningsnr.
322712

Fredningsstatus
Fredet 1937 eller senere

Printvenlig side
Anlæg og datering  (8)
Ødekirkegård, Middelalder (dateret 1067 - 1299 e.Kr.)

Ødekirke, Middelalder (dateret 1067 - 1299 e.Kr.)

Vej, Middelalder (dateret 1067 - 1535 e.Kr.)

Bygning, Middelalder (dateret 1067 - 1299 e.Kr.)

Kogegrube, Oldtid (dateret 2350 - 1101 f.Kr.)
Termoluminiscensdateringer af sten fra kogegruber = 2160 - 1880 +/- 200 år.

Bygning, Middelalder (dateret 1400 - 1535 e.Kr.)

Hegn/gærde, Middelalder (dateret 1300 - 1535 e.Kr.)

Grube (uspecificeret funktion), Historisk Tid (dateret 1400 - 1700 e.Kr.)

Fredningstekst
Sct. Hans Kirkegård. Sct. Hans Kirkegård måler ca. 47 m i nord-syd og 39 m i øst-vest. Dette mindesmærke skal bevares i sin nuværende stand og brug som græsklædt eller dyrket jord og må ikke ændre karakter ved bortgravning, planering, tilplantning eller på nogen anden måde forandres uden tilladelse af Na- tionalmuseet og fredningsnævnet i forening. Den på kortet med grøn linie markerede, regulerede kirketomt skal inden for de angivne grænser henligge urørt under Na- tionalmuseets varetægt, således at intet fortages derved uden museets billigelse.
Undersøgelsehistorie  (12)
1943 Museal udgravning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Middelalder og Renæssance

1943 Tinglysning
Journal nr.: 13/43
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Middelalder og Renæssance
Sct. Hans kirkegård måler ca. 47 m i nord-syd og 39 m i østvest. Dette mindesmærke skal bevares i sin nuværende stand og brug som græsklædt eller dyrket jord og må ikke ændre karakter ved bortgravning, planering, tilplantning eller på nogen anden måde forandres uden tilladelse af Nationalmuseet og Fredningsnævnet i forening. Den på kortet med grøn linie markerede, regulerede kirketomt skal indenfor de angivne grænser henligge urørt under Nationalmuseets varetægt, således at intet foretages derved uden museets billigelse.

1982 Nyberejsning af fredede lokaliteter
Skov- og Naturstyrelsen, 10. kontor
Sct. Hans Kirkegård. Kirkeruins fundamenter ses i udgravet lavning, ager udenom. En sti fører forbi koret. Den ligger ca 100 m offentlig vej, på bakkeskråning ned mod Roskilde Fjord, neden for Domkirken. Fundament græsbevokset , der anes dog fundamentssten gennem vegetationen, dets overkant ligger ca 0.5 m under terræn. Bevoksning: 1982: Græs

1994 Museal udgravning
Journal nr.: 1351/90
Roskilde Museum
Forskningsgravning på arealet omkring kirketomt og kirkegård. Bortset fra enkelte kogegruber fra senneolitkum/bronzealder er de ældste spor af bebyggelse fra o. 1100, samtidig med kirken. Der fandtes grave, kirkegårdsmur, veje og portanlæg samt spor af værkstedsproduktion, lergrave, økonomibygninger mm.

1995 Uspecificeret aktivitet
Journal nr.: 1351/90
Roskilde Museum
Div. aktiviteter på området, bl.a. amatørudgravninger efter oldsager (af opkøber Christensen) omkring 1918. Efter Nationalmuseets udgravninger af kirkeruinen og dele af kirkegården i 1941-43 er der på området gravet efter sten, så sent som i 1970'erne af kommunen. På markens nordlige del fandtes spor af den gl. byvold, jvf. sb. 57. Vest for kirkeruinen og nord for fandtes spor af veje, der har fulgt kirkegårdens afgrænsning. I 1990'erne er Provstevænget afsøgt med metaldetektor, hvorved bl.a. fandtes et fragm. af hertug Christoffers segl. Dette stykke er sandsynligvis fulgt med udkørt jord fra domkirkens sløjfede grave.

1997 Termoluminiscens
Journal nr.: 1351/90
Roskilde Museum
Termoluminiscensdateringer af sten fra kogegruber = 2160 - 1880 +/- 200 år.

1997 Analyser af materiale
Journal nr.: 1351/90
Roskilde Museum
Termoluminiscensdateringer af sten fra kogegruber = 2160 - 1880 +/- 200 år.

2002 Registreringsprojekt/ødekirker
Roskilde Museum

2003 Diverse sagsbehandling
Journal nr.: ROM 1351
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Middelalder og Renæssance
Udvælgelse af lokalitet til magnetometriske undersøgelser. Disse afslører markante strukturer, og en forskningsudgravning planlægges.

2005 Museal udgravning
Journal nr.: ROM 1351
Roskilde Museum
Udgravning af et ca. 1000 kvadratmeter stort felt omkring senmiddelalderlig kannikeresidens. Der blev påvist ruin af teglstenskælder og syldstenshus. begge bygninger menes at være opført omkring 1400. Der blev afrømmet et større felt med henblik på at påvise matriklens grænser mod nord, syd og vest. Mod syd fantes et stolpebygget hegn mod Skt. Hans kirkegård, og mod nord forekom en vandgrav som afgrænsning. Den vestlige del af feltet var karakteriseret af større gruber, med oldsager fra 1000-tallet til 1600-tallet. Mod syd var der spredte stenbrolægninger, der synes at tilhøre den sidste episode på stedet. De lå ovenpå et stort fyldskifte, der bl.a. viste sig at være opfyldte lertagningsgruber, dateret til 1500-1600-tallet. Blandt stolpehullerne kunne fire placeres i en regelmæssig firkant, der sandsynliggør tilstedeværelsen af en lille bygning sydvest for syldstenshuset.

2008 Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter
Roskilde Museum

2015 Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter
Roskilde Museum

Litteraturhenvisninger  (0)