Boserup Skov
Administrative oplysninger

Ansvarligt museum
Roskilde Museum

Kommune
Roskilde

Sted- og lokalitetsnr.
020412-34

Fredningsnr.
322713

Fredningsstatus
Fredet 1937 eller senere

Printvenlig side
Anlæg og datering  (1)
Borg/Voldsted, Middelalder (dateret 1067 - 1535 e.Kr.)

Fredningstekst
Matr.: Roskilde købstads markjorder matr.nr. 5a. Voldsted i Boserup skov. Anlægget består af en uregelmæssig firkantet banke, ca. 35 x 35 m omgivet af en indtil 1 m høj randvold med en foran- liggende grav, hvis bredde er ca. 3 m. På syd- og østsiden af anlægget ses endnu spor af en udenfor graven liggende ydre vold, medens denne er vold er forstyrret mod nord ved an- læg af vej. Voldstedet er beplantet med træer. På dette for- tidsminde må der således ikke opføres bygninger af nogen art. Det må ikke fjernes, udjævnes eller beskadiges ved gravning, pløjning, bortførsel af jord og sten eller tilførsel af jord, sten eller affald eller på nogen anden måde forstyrres. Arealet kan efter afdrift genbeplantes med løvtræer efter forudgående aftale med nationalmuseet og fredningsnævnet. Med ejerens tilladelse kan nationalmuseet lade fortidsmin- det undersøge. Det areal, der er underkastet ovenstående fredningsbestemmelser, afgrænses af en linie, der mod nord følger den anlagte vejs sydlige kant, medens den mod syd, øst og vest følger gravens ydre kant i en afstand af 4 m.
Undersøgelsehistorie  (6)
1964 Uspecificeret aktivitet
Journal nr.: F50123/64
Fredningsstyrelsens Fortidsmindeforvaltning

1964 Tinglysning
Journal nr.: F50123/64
Fredningsstyrelsens Fortidsmindeforvaltning
Voldsted i Boserup skov. Anlægget består af en uregelmæssig firkantet banke, ca. 35 x 35 m omgivet af en indtil 1 m høj randvold med en foranliggende grav, hvis bredde er ca. 3 m. På syd- og østsiden af anlægget ses endnu spor af en udenfor graven liggende ydre vold, medens denne vold er forstyrret mod nord ved anlæg af en vej. Voldstedet er beplantet med træer. På dette fortidsminde må der således ikke opføres bygninger af nogen art. Det må ikke fjernes, udjævnes eller beskadiges ved gravning, pløjning, bortkørsel af jord og sten eller tilførsel af jord, sten og affald eller på nogen anden måde forstyrres. Arealet kan efter afdrift genbeplantes med løvtræer efter forudgående aftale med Nationalmuseet og fredningsnævnet. Med ejerens tilladelse kan Nationalmuseet lade fortidsmindet undersøDet areal der er underkastet ovenstående fredningsbestemmelser, afgrænses af en linie, der mod nord følger den anlagte vejs sydlige kant, medens den mod syd, øst og vest følger gravens ydre kant i en afstand af 4 m.

1982 Diverse sagsbehandling
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
Voldsted i Boserup Skov.

1984 Nyberejsning af fredede lokaliteter
Skov- og Naturstyrelsen, 10. kontor
voldsted i Boserup skov. Voldsted, der måler ca 35x35x1 m?, vegetation gør nærmere beskrivelse meget vanskelig. Banken anes bedst fra S, skovsti forløber langs nordsiden. Grøfter forløber mod S og Ø for anlægget. Placeret i ret jævnt terræn ved skråning ned til moseområde mod V, træer hindrer udsyn - ingen synlig fredningssten. (Besigtigelse d. 8/6-1982 ved UFR). Genbesigtigelse d. 4/3-1984. Ved en ny besigtigelse inden løvspring fandt jeg voldstedet SØ for det sted jeg havde været tidligere ( det lå ca 50 m N for det punkt, der er markeret på målebordsblad). Det består af en nærmest 4-kantet banke der måler ca 50x50 m med en midre vold ca 1,5 m høj omgivet af voldgrav (ligner grøft) ca 2 m bred. I SV-siden af voldstedet er der gravet en rende, samme bevoksning og beliggenhed som beskrevet ovenfor. Intet foto. Skovsti mod Ø og tværs over anlægget Ø-V. Det har måske været en senmiddelalderlig befæstet gård? Ny afsætning x med et vist forbehold, da jeg ikke havde kompas med. Bevoksning: 1984: Løvtræer

2011 Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter
Roskilde Museum
Fortidsmindet blev fundet som beskrevet.

2018 Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter
Roskilde Museum

Litteraturhenvisninger  (2)
Jantzen,C. & R.A. Olsen
Voldsteder i Danmark. Sjælland og Lolland-Falster. En vejviser
1998

Fraes Rasmussen,U.
Voldstedsregistrering Roskilde Amt. Rapport udarbejdet for Roskilde Amtsmuseumsråd
2001