Gl.Lindholm Voldsted
Administrative oplysninger

Ansvarligt museum
Roskilde Museum

Kommune
Lejre

Sted- og lokalitetsnr.
020603-33

Fredningsnr.
322675

Fredningsstatus
Fredet 1937 eller senere

Printvenlig side
Anlæg og datering  (2)
Borg/Voldsted, Middelalder (dateret 1067 - 1535 e.Kr.)

Bygning, Historisk Tid (dateret 1067 - 2009 e.Kr.)

Fredningstekst
Gl. Lindholm voldsted. Voldstedet består af en naturlig banke, der er orienteret i sydvestlig-nordøstlig retning. Den er ca. 315 m lang og ca. 100 m bred. Bankens plateau hæver sig ca. 7 m over de omgivende enge, den nordøstlige del dog indtil 11 m. Voldste- det, der er tæt bevokset med træer og buske, ligger ca. 400 m vest for Lindholms avlsbygninger. Fredningsgrænsen går langs bankens fod og udstrækningen af det fredede areal er angivet på vedlagte opmåling. Ovennævnte mindesmærke må ikke fjernes, udjævnes, ændres eller beskadiges på nogen måde ved gravning, pløjning, be- plantning, bebyggelse eller henkastning af jord, sten og affald eller på nogen anden måde forstyrres.
Undersøgelsehistorie  (6)
1883 Efterretning om forsvunden genstand
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid

1883 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
S.V for Gaarden Lindholm, i en Eng, der ved en Sænkning mod NV staar i Forbindelse med Leire Vig ligger et anseligt Voldsted. Dette bestaar af en stor Banke af uregelmæssig Form, der vender i NØ-SV og er c. 600' l., 300' br og c. 20-25' h. Mod Ø skraaner den jævnt, medens den mod V falder steilt af imod Engen. Ved Gravninger paa forskjellige Steder er man stødt paa Grundsten til flere Bygninger. C. 80' fra Bankens sydlige Rand strækker Grunden af en smal Bygning sig c. 30' mod N indtil den begrænses af en Række store Grundsten. 150' N for denne Plads har man ved Gravning til c. 6' Dybde blottet Grunden til en anden Bygning, opført af store Kampestene, der ere lagte over hinanden i 2-3 Skifter og danne Grundvolden for en Opmuring af Munkestene; fra den sydlige Side af denne Mur udgaar et 15' l. Skillerum, der er opført af Kampesten. Ø for denne større Udgravning ligger i Jordoverfladen Rækker af Grundsten til 3 firkantede Bygninger, der synes at staa i Forbindelse med den ovenfor omtalte. Nord for disse ligger en aflang Høi, c. 12-14' h, der mod Ø og N skraaner jævnt, men falder brat af mod V og S. Ovenpaa denne ses ligeledes Grundsten til en aflang firkantet Bygning, i hvilken der imod SV findes en Aabning, hvor sandsynligvis Indgangen til det Indre har været. N for Høien, hvor Voldbanken falder brat af, ligger en 4-kantet Brolægning af Kampesten, der ligeledes synes at være Grundvolden til en bygning og udenfor denne,i Bankens Skraaning, er der blottet en Række af store Stenblokke. Paa alle 4 Sider af Banken skal der have været lignende Brolægninger, men ingen af disse ere længere synlige. Paa de Steder, hvor man har foretaget Gravninger i Banken, har denne vist sig at indeholde en stor Mængde Brokker af Munkesten. I den største Udgravning er der fundet en stor Del Mursten med Indtryk af Dyrefødder; adskillige firkantede, glaserede Plader, c. 6" i [kvadrat]; Skaar af brændte, glaserede Lerkar; Jærnhængsler og et enkelt mindre Hængsel af Bronze; en Jærnspade;7 Plovjærn, en stor Del Hestesko; et lille Bronzespænde; Jærnpilespidser; Hjortetaksender og Vildsvinetænder. Alt bærer Spor af Ild, ligesom der ogsaa er fundet en Mængde Kulstumper (Pl.16). Bevoksning: 1982: Løvkrat og Løvtræer

1969 Museal besigtigelse
Journal nr.: A.208/69
Fredningsstyrelsens Fortidsmindeforvaltning
Voldstedet består af en naturlig banke, der er orienteret i sydvestlig-nordøstlig retning. Den er ca. 315 m lang og ca. 100 m bred. Bankens plateau hæver sig ca. 7 m over de omgivende enge, den nordøstlige del dog indtil 11 m. Voldstedet, der er tæt bevokset med træer og buske, ligger ca. 400 m vest for Lindholms avlsbygninger. Fredningsgrænsen går langs bankens fod og udstrækningen af det fredede areal er angivet på vedlagte opmåling. Ovennævnte mindesmærke må ikke fjernes, udjævnes, ændres eller beskadiges på nogen måde ved gravning, pløjning, beplantning, bebyggelse eller henkastning af jord, sten og affald eller på nogen anden måde forstyrres.

1970 Tinglysning
Journal nr.: A.208/69
Fredningsstyrelsens Fortidsmindeforvaltning

1982 Nyberejsning af fredede lokaliteter
Skov- og Naturstyrelsen, 10. kontor
Gl. Lindholm voldsted. Voldstedet er ved at blive opmålt, indhegnet - derfor kun beskrevet på afstand. Det består af en banke i SV-NØ'lig retning i engdrag, mål ca 11x350x100 m. Tæt bevoksning. Placeret ca 50 m fra skovvej, ca 1 km fra offentlig vej. Voldstedet ligger lavt, næsten skjult af det omgivende morænelandskab, hvor der er ret stejle skråninger ned til engen. Efter opmåling: 210 m l i NNØ-SSV. 110 m br i ØSØ-VNV Højde 13,5 m over omgivende terræn. Beskr. 8.10.87, O.K. M.B: ** Seværdighedsforklaring ** Velbevaret volsted i eng. Bevoksning: 1982: Løvkrat og Løvtræer

2012 Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter
Roskilde Museum

Litteraturhenvisninger  (2)
Olsen,R.A.
Historisk årbog fra Roskilde amt
1986

Fraes Rasmussen,U.
Voldstedsregistrering Roskilde Amt. Rapport udarbejdet for Roskilde Amtsmuseumsråd
2001