Kvandrup Skovfogedbolig
Administrative oplysninger

Ansvarligt museum
Roskilde Museum

Kommune
Lejre

Sted- og lokalitetsnr.
020604-18

Fredningsnr.
33264

Fredningsstatus
Fredet før 1937

Printvenlig side
Anlæg og datering  (3)
Rundhøj, Stenalder (dateret 3950 - 2801 f.Kr.)

Dysse eller jættestue, Stenalder (dateret 3950 - 2801 f.Kr.)

Dysse eller jættestue, Stenalder (dateret 3950 - 2801 f.Kr.)

Fredningstekst
Fælles kort for 3326-3, 4. Tingl.: 16/6 1926, gdr. Chr. Nielsen, "Skovfogedstedet", Hvalsø. Jættestue i høj, 2 x 15 m; kamret 4,60 x 1,50 m, af 10 bæ- resten og 2 dæksten, hvoraf 1 nedskredet; gang af 9 bæresten. Sydøstlig i højen rester af et kammer, 3 bæresten, et stykke af en dæksten og 1 gangsten.
Undersøgelsehistorie  (8)
1883 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
Ø for foregaaende. paa flad, men høitliggende Mark findes en lav Høi, 4-5 ' h, bevoxet med Krat. Paa Midten ligger en Jættestue, c. 16' l. c. 7' br. med Retning Ø-V, dannet af 3 anselige Sidesten mod N, af 4 Sten mod S (2 paa hver Side af Indgangen); mod V er Gravkammeret afsluttet med 2 Sidesten, der støde sammen i en Vinkel, mod Ø har Afslutningen sandsynligvis været dannet paa samme maade, men her er den ene af Endestenene borttaget. Jættestuen har været dækket af 3 Overliggere, af hvilke kun den vestligste ligger paa sin oprindelige Plads, den midterste er sunket ned i Gravrummet og den østligste er borttaget. Gravkammeret der, saavidt vides, aldrig har været undersøgt, er fyldt med Jord indtil 2' fra Dækstenens Underflade. Indgangen, der er c. 10' l. 2 1/2' br. er dækket af Jorden; de 3 Par Gangsten, der føre ind til Gravkammeret, rage kun nogle faa Tommer op over Høiens Overflade. SV for Gangbygningen findes Rester af et andet ødelagt Gravkammer, af hvilket kun 3 Sten i den østlige Ende staa paa deres Plads; i Midten ligger en kløvet Overligger og 2 mindre Sten. (Pl.56). Bevoksning: 1982: Løvkrat og Løvtræer

1883 Efterretning om forsvunden genstand
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid

1883 Museal grafisk eller digital dokumentation
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid

1941 Tinglysning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid

1941 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
Jættestue i Høj, 2 x 15m; Kamret 4,60 x 1,50 m, af 10 Bæresten og 2 Dæksten, hvoraf 1 nedskredet; Gang af 9 Bæresten. Sydøstlig i Højen Rester af et Kammer, 3 Bæresten, et Stykke af en Dæksten og 1 Gangsten.

1982 Museal besigtigelse
Skov- og Naturstyrelsen, 10. kontor

1982 Nyberejsning af fredede lokaliteter
Skov- og Naturstyrelsen, 10. kontor
Jættestue, mål ca 2x15x15 m. I højens NØ-ende et kammer af 10 bæresten og 2 dæksten, hvor den NØ'lige er skredet ned, rager ca 0,5 m op over højen. Den NØ'ligste del af kammeret uden dæksten. Kammeret måler ca 1,5x4,6 m, højde nu ca 0,5 m. Gang vinkelret herpå i SØ'lig retning, der ses nu 7 bæresten. Et andet kammer ses mod SV med 5 bæresten, en del af nedvæltet dæksten mod SV og 2 gangsten. Der har været brændt bål i dette kammer, grillophæng anbragt. Ligger ca 150 m N for grusvej. Beliggenhed som 3326.3. Afsat som høj på 4cm kort. Lagde besked på Kvandruphus SØ for anlæg om det ulovlige i bål, samt fjerne grill og bålrester inden 1 md. Traf ingen hjemme. Bevoksning: 1982: Løvkrat og Løvtræer

2012 Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter
Roskilde Museum

Litteraturhenvisninger  (0)