Kirke Hyllinge
Parkeringsplads
Administrative oplysninger

Ansvarligt museum
Roskilde Museum

Kommune
Lejre

Sted- og lokalitetsnr.
020605-34

Fredningsnr.
31262

Fredningsstatus
Fredet 1937 eller senere

Printvenlig side
Anlæg og datering  (6)
Rundhøj, Oldtid (dateret 250000 f.Kr. - 1066 e.Kr.)

Brandgrav (uspecificeret type), Oldtid (dateret 1700 f.Kr. - 375 e.Kr.)

Grube (uspecificeret funktion), Oldtid (dateret 1700 f.Kr. - 375 e.Kr.)

Jordfæstegrav, Vikingetid (dateret 750 - 1066 e.Kr.)

Dødehus, Vikingetid (dateret 750 - 1066 e.Kr.)

Metal, Middelalder (dateret 1300 - 1535 e.Kr.)
Klokkestøbning

Fredningstekst
Gravhøj. Ca. 24 x 24 m. Synlig er ca. 17 x 19 m, mens der er foretaget en opfyldning omkring den resterende del af højen, der er i terræn. Den synlige del af gravhøjen er 1,8 m høj
Undersøgelsehistorie  (13)
1883 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
Høi paa en høitliggende Markflade, Toppen er affladet og Randen bortgravet. Bevoksning: 1982: Græs

1941 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
Høj, 1 3/4 x 12 m, affladet Top, Randen bortgravet. [j.nr.115/36].

1941 Tinglysning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
Tingl.: 25/4 1936, gdr. sognefoged Niels Chr. Sørensen, Kirke-Hyllinge. Afmærkn.: MS 7/10 1936, C.J. Becker og sognefoges Niels Sørensen. Høj, 1,75 x 12 m, affladet top, randen bortgravet.

1982 Nyberejsning af fredede lokaliteter
Skov- og Naturstyrelsen, 10. kontor
Høj, mål ca 1,8x12x12 m, med ret stejle sider, affladet top, lidt uregelmæssig form. Den ligger ca 3 m fra Kr. Hyllinge kirkegård og en sti fører tæt forbi højen mod Ø, delvis nedslidt sti op ad højside. Omtrent 100 m fra offentlig vej. Den ligger nu i kanten af grønt område mellem kirkegård og moderne parcelhuskvarter, i ca 50 m' afstand. Placeret på større morænebakke med vidt udsyn mod Ø og V. ** Seværdighedsforklaring ** Mindre høj, højt i terræn med vidt udsyn, nær kirke. Bevoksning: 1982: Græs

1998 Planlagt byggeri/anlæg
Journal nr.: P.3438/98
Rigsantikvarens Arkæologiske Sekretariat

2000 Museal udgravning
Journal nr.: 1876
Roskilde Museum
Nord og vest for Kirke Hyllinge Kirke undersøgtes 29 jordfæstegrave fra vikingetid. Gravene var generelt orienterede nord-syd og sparsomt udstyrede. I tre grave fandtes daterende genstande i form af bronzer, og med detektor er i pløjelaget fundet hele eller fragmenterede smykker fra sen germansk jernalder og vikingetid. Fordelt over feltet var større og mindre gruber samt stolpehuller, hvoraf nogle rummede brændte ben. Desuden fandtes en konstruktion i to faser, hver bestående af fire stolpehuller. Konstruktionen er tolket som et dødehus eller lignende. Gravpladsen knytter sig til gravhøjen, der formodes at være fra bronzealder, der ligger umiddelbart udenfor kirkegården. Højen har øjensynlig været bygget i to omgange bedømt udfra rester af to randstenskæder, hvoraf den ene var sat af ganske store sten. Højens diameter kan have været o. 23 meter. I en kreds udenom højfoden fandtes en del kogegruber, hvoraf flere rummede brændte ben. Desuden fandtes en klokkestøbergrube sandsynligvis fra det 14. årh.

2000 Museal prøvegravning
Journal nr.: 1876
Roskilde Museum
I forbindelse med opførelse af bygning ved P-pladsens nordende undersøgtes byggepladsen og området nord for kirken. Der fandtes en vikingetids jordfæstegrav med en stor jernnøgle og et sfærisk vægtlod.

2003 Institutionssag uden journaldata
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid

2012 Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter
Roskilde Museum
Fortidsmindet blev fundet som beskrevet.

2018 Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter
Roskilde Museum

2018 Ad hoc tilsyn med fredede lokaliteter
Roskilde Museum

2018 Museal besigtigelse
Roskilde Museum
Gravhøjen ligger nord for kirkegården, tæt på kirkegårdsdiget, på et grønt område syd for et parcelhuskvarter. På dette sted midt i Hornsherred er terrænet ca. 43 meter højt og der er således en flot udsigt til både Isefjord og Roskilde Fjord. Højen ser umiddelbart ud til at være forholdsvis lille i diameter og med den flade top og de skrående sider, må den på et tidspunkt være gravet af. Gravhøjen, som den ser ud i dag, måler 17x19 m, størst i nord-syd. Da terrænet på stedet er ujævnt, varierer højden mellem 1,5 og 1,8m. Lavest set fra syd. Gravhøjen har dog oprindeligt været større. Ved de arkæologiske udgravninger (i 2000) nord for kirkegården blev sektioner af højens randsten fundet hhv. ca. 6,5 meter vest for nuværende højfod og ca. 3 meter øst for nuværende højfod. Højen har således oprindeligt haft en diameter på 23-24 meter. At randstenskæden delvist er bevaret under nuværende jordoverflade, skyldes at højen på et tidspunkt er jævnet ud og højfyld er blevet fordelt omkring højen. Hvornår dette præcist er sket, er ikke til at sige. På original 1 kortet fra 1806 synes gravhøjen at være respekteret og afgrænset i sin egen indhegning. På samme kort, umiddelbart øst for højen, løber kirkestien til og fra Nørre Hyllinge. På de lidt senere høje målebordsblade, ses det, at kirkegårdsdiget i nord løber ca. 6 meter længere sydpå end det nuværende dige. På et tidspunkt er kirkegården blevet udvidet og diget er blevet rykket. Det er nærliggende at tro, at det er på samme tid, at ændringen i terræn og gravhøj sker. Argumentet for at det er på dette tidspunkt er, at der i det nuværende dige, udfor gravhøjen, sidder otte ekstra store sten, som med deres plane forside ligner sten fra en randstenskæde. Når disse sten i diget, sammenlignes med dem der fandtes i udgravningen øst for gravhøjen, ser de nærmest identiske ud. Ingen andre sten i diget er tilnærmelsesvis lige så store. Ved reetableringen af kirkegårdsdiget i 2016-17, blev der ikke rykket ved de otte store sten udfor gravhøjen. Vi fandt derved ikke ud af om de oprindelige sydligste randsten ligger under diget. Toppen af et par store sten, er synlige i jordoverfladen under diget. Disse kunne muligvis være oprindelige randsten i den ssv-lige højfod. Terrænforskellen mellem kirkegårdsdigets inder- og yderside ved gravhøjen, er ca. 1 meter. Summa summarum. Gravhøjens udbredelse er større under jordoverfladen end over jordoverfladen.

2019 Byggeri og anlæg
Journal nr.: ROM 3361
Roskilde Museum
Ved en tilfældighed blev det opdaget at Kirke Hyllinge menighedsråd var i færd med at omsætte kirkegårdsdiget nord for kirken, uden at der forinden var givet dispensation for Museumsloven § 29e eller Naturbeskyttelsesloven § 18. Diget løber hen over den fredede gravhøj frednr: 31262, hvis udbredelse er større under jordoverfladen end over jordoverfladen. Renoveringen af diget ville på denne strækning ødelægge højopbygningen. Anlægsarbejdet blev derfor stoppet og et møde blev arrangeret mellem Roskilde stift, Kirke Hyllinge Kirke menighedsråd, Lejre Kommune og Roskilde Museum. Her blev det aftalt at Roskilde Museum skulle overvåge anlægsarbejdet når en dispensation var blevet givet. Ved mødet kom det frem, at der i år 2000 blev nedgravet en vandledning under stien, langs med diget på dennes nordlige side. Her har man både gravet gennem gravhøjen og vikingetidsgravene, der ligger helt op til stien og formentlig fortsætter ind på kirkegården. Dispensationen blev givet på flere vilkår, blandt andet at højens overflade ikke måtte ødelægges. Anlægsarbejdet blev overvåget af Roskilde Museum og en rapport er efterfølgende lavet.

Litteraturhenvisninger  (0)