K.-Sonnerup
Administrative oplysninger

Ansvarligt museum
Roskilde Museum

Kommune
Lejre

Sted- og lokalitetsnr.
020606-23

Fredningsnr.
322533

Fredningsstatus
Fredet 1937 eller senere

Printvenlig side
Anlæg og datering  (4)
Dysse eller jættestue, Stenalder (dateret 3950 - 2801 f.Kr.)

Rundhøj, Stenalder (dateret 3950 - 2801 f.Kr.)

Skåltegn, Bronzealder (dateret 1700 - 501 f.Kr.)

Stenkiste, Oldtid (dateret 3950 - 501 f.Kr.)

Fredningstekst
Høj, 1 x 10 m; 8 randsten. Noget ødelagt jættestue, med nedvæltede dæksten; gang af 5 sten. I østlige del kiste af 9 bæresten.
Undersøgelsehistorie  (7)
1883 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
Paa flad Mark ligger en lav Høi, c. 35' l, 2-3' h, med Retning Ø-V. Om Foden har der været en Kreds af store Sten, af hvilke 8 endnu staa paa deres Plads. Paa den vestlige Del findes en Gangbygning, der er noget forstyrret, men vistnok ikke udgravet. Gangen, der fører ind fra Nord og er 10' l, bestaar af 3 Sten i den østlige, 2 i den vestlige Side; af de sidste er den ene væltet. Gravkammeret er for største Delen dækket af Jord, af hvilken enkelte af Sidestenene rage op. Overliggerne ere væltede ned i Kammeret, den ene er kløvet. Paa Høiens østligste Del, op imod Randstenene, findes Rester af en ødelagt Kiste, der har haft Retning N-S. Den har været bygget af 9 Sidesten; af hvilke kun 3 i den vestlige Side og den nordlige Endesten staa paa deres oprindelige Plads; de have alle en Plads, der vender ind imod Kisten; den længste er 5 1/2' l; de øvrige Sidesten ere omstyrtede og tildels kløvede. Imellem de to Gravkamre ligger fra N til S en Række af 5 Sten i en lige Linie. Bevoksning: 1982: Løvkrat

1941 Tinglysning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid

1941 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
Høj, 1 x 10 m; 8 Randsten. Noget ødelagt Jættestue, med nedvæltet Dæksten; Gang af 5 Sten. I østlige Del Kiste af 9 Bæresten.

1957 Museal besigtigelse
Skov- og Naturstyrelsen, 10. kontor

1968 Museal besigtigelse
Journal nr.: 679/68
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
Fund af skålgruber på dæksten.

1982 Nyberejsning af fredede lokaliteter
Skov- og Naturstyrelsen, 10. kontor
Langdysse. Højen måler ca 10x6x0,5 m med Ø-V'lig længderetning, tæt bevoksning hindrer nærmere beskrivelse. Der anes ialt 5 randsten og midt på højen ses et aflangt kammer i S-N'lig retning med 3 bæresten og 1 dæksten? Intet tyder på en jættestue, ingen synlig fredningssten. Stenene rager ca 0,8 m op over højen. Den ligger ca 60 m N for offentlig vej, på kanten af en større morænebakke med skråning ned mod NV. Bevoksning: 1982: Løvkrat

2012 Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter
Roskilde Museum

Litteraturhenvisninger  (0)