Åstrup

Parkeringsplads
Administrative oplysninger

Ansvarligt museum Roskilde Museum

Kommune
Lejre

Sted- og lokalitetsnr.
020607-74

Fredningsnr.
322559

Fredningsstatus
Fredet 1937 eller senere

Anlæg og datering

Herregårdsanlæg/Slot, Historisk Tid (dateret 1067 - 2009 e.Kr.)
Voldgrav, Efterreformatorisk tid (dateret 1536 - 1660 e.Kr.)
Bro, Historisk Tid (dateret 1067 - 2009 e.Kr.)
Fredningstekst

Voldgrave ved Åstrup Af de oprindelige voldgrave omkring det rektangulære dobbelt- voldsted er bevaret ca. 200 m af den nordlige og ca 185 m af den sydlige voldgrav samt den nord-sydgående grav, der adskiller voldstedets to dele og forbinder de to øst-vestgående grave. Gravene er vandfyldte, og deres bredde varierer fra 10 til 15 m. Borgpladsens topflade er indtil 2 m over gravenes vandspejl. Over den nord-sydgående grav fører den ca. 22 m lang og ca. 6 m bred muret bro. Den nordlige og sydlige grav er ved deres øst- lige afslutning helt tilgroet, bl.a. med buske. Den sydlige grav afsluttes i vest af en betonspærring. Fredningen omfatter gravene samt den murede bro, og frednings- grænsen forløber langs gravenes øvre kanter. Ovennævnte fortidsminde må ikke fjernes, udjævnes, ændres eller på nogen måde beskadiges ved gravning, pløjning, beplantning, henkastning af jord, sten og affald eller på nogen anden måde forstyrres. Oprensning af voldgravene samt forsætlig ændring af vandstanden må kun ske efter aftale med rigsantikvaren.
Undersøgelsehistorie

1969 Uspecificeret aktivitet
Fredningsstyrelsens Fortidsmindeforvaltning

1970 Tinglysning
Fredningsstyrelsens Fortidsmindeforvaltning
Af de oprindelige voldgrave omkring det rektangulære dobbeltvoldsted er bevaret ca. 200 m af den nordlige og ca. 185 m af den sydlige voldgrav samt den nord-sydgående grav, der adskiller voldstedets to dele og forbinder de to øst-vestgående grave. Gravene er vandfyldte, og deres bredde varierer fra 10 til 15 m. Borgpladsens topflade er indtil 2 m over gravenes vandspejl. Over den nord-sydgående grav fører en ca. 22 m lang og ca. 6 m bred muret bro. Den nordlige og sydlige grav er ved deres østlige afslutning helt tilgroet, bl.a. med buske. Den sydlige grav afsluttes i vest af en betonspærring. Fredningen omfatter gravene samt den murede bro, og fredningsgrænsen forløber langs gravenes øvre kanter. Ovennævnte mindesmærke må ikke fjernes, udjævnes, ændres eller på nogen måde beskadiges ved gravning, pløjning, beplantning, henkastning af jord, sten og affald eller på nogen anden måde forstyrres. Oprensning af voldgravene samt forsætlig ændring af vandstanden må kun ske efter aftale med rigsantikvaren.

1982 Nyberejsning af fredede lokaliteter
Skov- og Naturstyrelsen, 10. kontor
Voldgrave og bro ved Åstrup. Mål og beskrivelse, se kartotekskort. Den murede bro findes Ø for hovedbygningen, bygget af granitkvadre med et tøndehvælvet gennemløb. På S-siden er der ophængt et vandrør? (ikke påtalt). Voldstedets grav mod Ø anes som en sænkning lige V for landevejen i N-S'lig retning. Landevej fører forbi voldstedet mod Ø og S. Det ligger ret lavt i Elverdams ådal, park og delvis tilgroning hindrer udsyn. Bevoksning: 1982: Græs, Løvkrat og Løvtræer

2012 Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter
Roskilde Museum

Litteraturhenvisninger

Fraes Rasmussen,U.
Voldstedsregistrering Roskilde Amt. Rapport udarbejdet for Roskilde Amtsmuseumsråd
2001


Billeder

7536
7530
7531
7532
7533
7535