Lille Karleby
Administrative oplysninger

Ansvarligt museum
Roskilde Museum

Kommune
Lejre

Sted- og lokalitetsnr.
020609-2

Fredningsnr.
312615

Fredningsstatus
Fredet 1937 eller senere

Printvenlig side
Anlæg og datering  (2)
Langhøj, Stenalder (dateret 3950 - 2801 f.Kr.)

Dysse eller jættestue, Stenalder (dateret 3950 - 2801 f.Kr.)

Fredningstekst
Langdysse, 50 x 12 m; 2 m høj. Randsten: vest 19, øst 11, kammer af 4 bæresten og 1 afvæltet, kløvet dæksten. Norden- den skåret skråt af; i sydenden 2 huller efter sten. I vest- siden en række træer; enkelte graner og frugttræer
Undersøgelsehistorie  (7)
1883 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
Langdysse paa samme høitliggende Mark [som sb.1]. Høien, der er firkantet med Retning NV-SØ, er 145' l. 25' br. 6' h. Langs den vestlige Side findes 24, langs den østlige 12 Randsten, der alle ere meget smaa og kun rage nogle faa Tommer op over Jordoverfladen. I den nordlige Del af Dyssen er paa en Strækning af c. 40' alle Side- og Endesten om randen borttagne; af Randstenene mod S findes kun en enkelt tilbage, denne er omstyrtet. C. 40' fra Høiens nordlige Rand ligger et lille firkantet Gravkammer, 4' l. 2' br, dannet af 4 Sten, der udvendig ere dækkede af Høien til den øverste Rand; indvendig er Gravrummet fyldt med Jord indtil 2' fra Sidestenenes Kant. Overliggeren er kløvet og ligger ved siden af Gravkammeret. (Pl.7). Bevoksning: 1982: Græs og Løvkrat

1883 Museal grafisk eller digital dokumentation
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid

1941 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
Langdysse, 50 x 12 m, 2 m høj. Randsten: V 19, Ø 11. Kammer af 4 Bæresten og 1 afvæltet, kløvet Dæksten. Nordenden skaaret skraat af; i Sydenden 2 Huller efter Sten. I Vestsiden en Række Træer; enkelte Graner og Frugttræer.

1941 Tinglysning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid

1959 Museal besigtigelse
Skov- og Naturstyrelsen, 10. kontor

1982 Nyberejsning af fredede lokaliteter
Skov- og Naturstyrelsen, 10. kontor
Langdysse, mål ca 2x50x12 m i NV-SØ'lig retning. Et langt kammer findes omtrent 1/3 fra nordenden med samme længderetning som højen, 4 bæresten og en afvæltet kløvet dæksten mod NV, den rager nu ca 0,5 m op over højoverfladen. Højt græs, nælder, gederams m.m. har delvist tildækket randsten, ser ud til at være intakt. Den ligger ca 200 m fra offentlig vej, lidt nærmere en markvej, på kanten af en større moræneflade ved skråning ned mod lavning mod NØ, vidt udsyn. Der ligger enkelte marksten op ad højside, ikke påtalt. (Pilegård ubeboet antagelig). ** Seværdighedsforklaring ** Ret velbevaret langdysse, højt i terræn med vidt udsyn. Bevoksning: 1982: Græs og Løvkrat

2012 Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter
Roskilde Museum

Litteraturhenvisninger  (0)