Rishøj
Offentlig adgang
Skilt offentlig vej
Administrative oplysninger

Ansvarligt museum
Roskilde Museum

Kommune
Lejre

Sted- og lokalitetsnr.
020610-5

Fredningsnr.
332634

Fredningsstatus
Fredet før 1937

Printvenlig side
Anlæg og datering  (4)
Dysse eller jættestue, Stenalder (dateret 3950 - 2801 f.Kr.)

Langhøj, Stenalder (dateret 3950 - 2801 f.Kr.)

Dysse eller jættestue, Stenalder (dateret 3950 - 2801 f.Kr.)

Dysse eller jættestue, Stenalder (dateret 3950 - 2801 f.Kr.)

Fredningstekst
MS. (1887) "Rishøj", høj diam. 15 m (N-S) - 23 m (Ø-V) omsluttende 3 ikke udgravede gangbygninger. Den sydligste har en ca. 6 m lang gang, hvori 7 dæksten er synlige; det ovale kammer er godt 6 m langt med 10 synlige dæksten og 3 overliggere. Den tilstødende gangbygning mod N. har en ca. 8 m lang gang, dækket af 7 sten og et ovalt ca. 8 m langt kammer med 3 dæksten; 9 af bærestene- ne er synlige. I den tredie gangbygning øst for førstnævnte er gangen dækket af 4 overliggere og det ca. 5 m lange kammer dan- net af 4 sidesten. Bevokset med græs og tjørnekrat.
Undersøgelsehistorie  (9)
1883 Museal grafisk eller digital dokumentation
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid

1883 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
Paa en Forhøining i den flade, høitliggende Mark ligger en Høi, 45' i N-S, 70' i Ø-V, med 3 ikke udgravede Gangbygninger. Mod Ø er et mindre Stykke af Høiens Rand afskaaret; om Foden har der vistnok tidligere været en Stenkreds, af hvilken 6 Sten i den sydlige Side, der rage nogle faa Tommer op over Jordoverfladen, synes at være Levninger. Til den sydligste Gangbygning fører fra S en 19' l. Indgang, som er dækket af Høien; i Overfladen ses 7 af Dækstenene; den nordligste staar paa Kant og er væltet halvt ned i Gravkammeret. Selve Gravkammeret, der er 18 1/2' l i Ø-V er dækket af Jord indtil Bærestenenes øverste Rand. Af disse ere 10 synlige i Jordoverfladen, dannende en Oval. Gravkammeret er dækket af 3 Overliggere, af hvilke den midterste er løftet 1'6" i den nordlige Ende og hviler paa en mindre Sten. - N for denne Gangbygning ligger en anden, ligeledes dækket af Jord indtil Bærestenenes Overkant. Den 25' l Indgang fører fra NØ og er dækket af 7 Sten, der ere synlige i Jordoverfladen. Gravkammeret er ovalt, 24 1/2' i N-S, og dækket af 3 Overliggere, af hvilke de to ere gledne ud af deres Leie; 9 af Bærestenene ere synlige i Overfladen af Høien.- Den 3die Gangbygning ligger Ø for den førstnævnte og bestaar af 7 Sidesten, der ligesom de foregaaende danne en Oval, 15 1/2' l, med Retning N-S. Dækstenen over den nordlige Del er borttaget og den Sten, der har dækket Midten af Gravkammeret er kløvet. Af Indgangen, der vender imod Ø, er det yderste Par Gangsten borttaget; den er dækket af 4 Overliggere (Pl.60-61). Bevoksning: 1982: Løvkrat, Løvtræer og Nålekrat/-træer

1942 Tinglysning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid

1942 Diverse sagsbehandling
Journal nr.: 179/43
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid

1942 Uspecificeret aktivitet
Journal nr.: 179/43
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid

1942 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
"Rishøj". Høj Diam. 15 (NS)-23(ØV) m. omsluttende 3 ikke udgravede Gangbygninger. Den sydligste har en ca. 6 m l Gang hvori 7 Dæksten er synlige. Det ovale Kammer er godt 6 m l med 10 synlige Bæresten og 3 Overliggere. Den tilstødende Gangbygning mod N har en ca. 8 m l Gang dækket af 7 Sten, og et ovalt ca. 8 m l Kammer med 3 Dæksten; 9 af Bærestenene er synlige. I den tredje Gangbygning, Ø for førstnævnte, er Gangen dækket af 4 Overliggere, og det ca. 5 m lange Kammer dannet af 4 Sidesten. Bev. med Græs og Tjørnekrat.

1982 Museal besigtigelse
Skov- og Naturstyrelsen, 10. kontor

1982 Nyberejsning af fredede lokaliteter
Skov- og Naturstyrelsen, 10. kontor
Rishøj. Høj, mål ca 2x15x23 m, ældre gravninger og tæt vegetation hindrer nærmere iagttagelse. Tre gangbygninger: 1 mod S med gangretning mod Ø og 1 mod Ø med gangretning mod Ø og 1 mod NØ med gangretning mod NØ. Stenene rager ca 1,5 m op over højens topflade, max. S-kammer: Ovalt med 10 synlige bæresten og 3 dæksten, af gangen ses 3 dæksten i vegetationen. Ø-kammer: ovalt med 4 bæresten og 3 rester af dæksten? (ene med kløveriller), gang med 4 dæksten. N-kammer: ovalt med 9 bæresten, 3 dæksten og gang med 7 dæksten. Enkelte randsten? synlige mod N-NØ. Ældre grus-/mergelgrav NØ og Ø for højen, skåret af siden. en ringe markvej fører til anlægget, der ligger i tæt bevokset lund, ca 300 m fra offentlig vej. På bakke med vidt udsyn. Flere løse større sten på og ved højen. ** Seværdighedsforklaring ** Stort megelitanlæg, på morænebakke med vidt udsyn. Bevoksning: 1982: Løvkrat, Løvtræer og Nålekrat/-træer

2012 Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter
Roskilde Museum

Litteraturhenvisninger  (0)