Rishøj

Offentlig adgang
Skilt offentlig vej
Administrative oplysninger

Ansvarligt museum Roskilde Museum

Kommune
Lejre

Sted- og lokalitetsnr.
020610-5

Fredningsnr.
332634

Fredningsstatus
Fredet før 1937

Anlæg og datering

Dysse eller jættestue, Stenalder (dateret 3950 - 2801 f.Kr.)
Langhøj, Stenalder (dateret 3950 - 2801 f.Kr.)
Dysse eller jættestue, Stenalder (dateret 3950 - 2801 f.Kr.)
Dysse eller jættestue, Stenalder (dateret 3950 - 2801 f.Kr.)
Fredningstekst

MS. (1887) "Rishøj", høj diam. 15 m (N-S) - 23 m (Ø-V) omsluttende 3 ikke udgravede gangbygninger. Den sydligste har en ca. 6 m lang gang, hvori 7 dæksten er synlige; det ovale kammer er godt 6 m langt med 10 synlige dæksten og 3 overliggere. Den tilstødende gangbygning mod N. har en ca. 8 m lang gang, dækket af 7 sten og et ovalt ca. 8 m langt kammer med 3 dæksten; 9 af bærestene- ne er synlige. I den tredie gangbygning øst for førstnævnte er gangen dækket af 4 overliggere og det ca. 5 m lange kammer dan- net af 4 sidesten. Bevokset med græs og tjørnekrat.
Undersøgelsehistorie

1883 Museal grafisk eller digital dokumentation
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid

1883 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
Paa en Forhøining i den flade, høitliggende Mark ligger en Høi, 45' i N-S, 70' i Ø-V, med 3 ikke udgravede Gangbygninger. Mod Ø er et mindre Stykke af Høiens Rand afskaaret; om Foden har der vistnok tidligere været en Stenkreds, af hvilken 6 Sten i den sydlige Side, der rage nogle faa Tommer op over Jordoverfladen, synes at være Levninger. Til den sydligste Gangbygning fører fra S en 19' l. Indgang, som er dækket af Høien; i Overfladen ses 7 af Dækstenene; den nordligste staar paa Kant og er væltet halvt ned i Gravkammeret. Selve Gravkammeret, der er 18 1/2' l i Ø-V er dækket af Jord indtil Bærestenenes øverste Rand. Af disse ere 10 synlige i Jordoverfladen, dannende en Oval. Gravkammeret er dækket af 3 Overliggere, af hvilke den midterste er løftet 1'6" i den nordlige Ende og hviler paa en mindre Sten. - N for denne Gangbygning ligger en anden, ligeledes dækket af Jord indtil Bærestenenes Overkant. Den 25' l Indgang fører fra NØ og er dækket af 7 Sten, der ere synlige i Jordoverfladen. Gravkammeret er ovalt, 24 1/2' i N-S, og dækket af 3 Overliggere, af hvilke de to ere gledne ud af deres Leie; 9 af Bærestenene ere synlige i Overfladen af Høien.- Den 3die Gangbygning ligger Ø for den førstnævnte og bestaar af 7 Sidesten, der ligesom de foregaaende danne en Oval, 15 1/2' l, med Retning N-S. Dækstenen over den nordlige Del er borttaget og den Sten, der har dækket Midten af Gravkammeret er kløvet. Af Indgangen, der vender imod Ø, er det yderste Par Gangsten borttaget; den er dækket af 4 Overliggere (Pl.60-61). Bevoksning: 1982: Løvkrat, Løvtræer og Nålekrat/-træer

1942 Tinglysning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid

1942 Diverse sagsbehandling
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid

1942 Uspecificeret aktivitet
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid

1942 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
"Rishøj". Høj Diam. 15 (NS)-23(ØV) m. omsluttende 3 ikke udgravede Gangbygninger. Den sydligste har en ca. 6 m l Gang hvori 7 Dæksten er synlige. Det ovale Kammer er godt 6 m l med 10 synlige Bæresten og 3 Overliggere. Den tilstødende Gangbygning mod N har en ca. 8 m l Gang dækket af 7 Sten, og et ovalt ca. 8 m l Kammer med 3 Dæksten; 9 af Bærestenene er synlige. I den tredje Gangbygning, Ø for førstnævnte, er Gangen dækket af 4 Overliggere, og det ca. 5 m lange Kammer dannet af 4 Sidesten. Bev. med Græs og Tjørnekrat.

1982 Museal besigtigelse
Skov- og Naturstyrelsen, 10. kontor

1982 Nyberejsning af fredede lokaliteter
Skov- og Naturstyrelsen, 10. kontor
Rishøj. Høj, mål ca 2x15x23 m, ældre gravninger og tæt vegetation hindrer nærmere iagttagelse. Tre gangbygninger: 1 mod S med gangretning mod Ø og 1 mod Ø med gangretning mod Ø og 1 mod NØ med gangretning mod NØ. Stenene rager ca 1,5 m op over højens topflade, max. S-kammer: Ovalt med 10 synlige bæresten og 3 dæksten, af gangen ses 3 dæksten i vegetationen. Ø-kammer: ovalt med 4 bæresten og 3 rester af dæksten? (ene med kløveriller), gang med 4 dæksten. N-kammer: ovalt med 9 bæresten, 3 dæksten og gang med 7 dæksten. Enkelte randsten? synlige mod N-NØ. Ældre grus-/mergelgrav NØ og Ø for højen, skåret af siden. en ringe markvej fører til anlægget, der ligger i tæt bevokset lund, ca 300 m fra offentlig vej. På bakke med vidt udsyn. Flere løse større sten på og ved højen. ** Seværdighedsforklaring ** Stort megelitanlæg, på morænebakke med vidt udsyn. Bevoksning: 1982: Løvkrat, Løvtræer og Nålekrat/-træer

2012 Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter
Roskilde Museum