Egby
Administrative oplysninger

Ansvarligt museum
Roskilde Museum

Kommune
Lejre

Sted- og lokalitetsnr.
020611-89

Fredningsnr.
312539

Fredningsstatus
Fredet før 1937

Printvenlig side
Anlæg og datering  (2)
Dysse eller jættestue, Stenalder (dateret 3950 - 2801 f.Kr.)

Rundhøj, Stenalder (dateret 3950 - 2801 f.Kr.)

Fredningstekst
Dekl. tingl. 4/10 1897 (Købt) MS. (1905, Ludvig Lassen). Høj, 2 x 10 m; med jættestue, kammeret 6 x 2 m, af 14 bæresten, gang af 6 par sten; ingen dæksten.
Undersøgelsehistorie  (10)
1870 Museal udgravning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid

1883 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
Høi paa flad Mark, indesluttende en Gangbygning. Høien er 52' l 7' h. Det firkantede aflang Gravkammer er dannet af 5 anselige Stenblokke i den vestlige Side og mod Ø af 3 Sten paa hver Side af Indgangen, mod N dannes Afslutningen af 2 Sten, medens der mod [S] kun findes en enkelt større Sten. Alle Mellemrummene mellem Sidestenene ere udfyldte med mindre, flade Fliser og mod N hvor Bærestenene ere lavere end i den øvrige Del af Gravkammeret, er der ovenpaa disse lagt et Lag større Sten, mellem hvilke Mellemrummene ligeledes ere udfyldte med Fliser. Kammeret har været dækket af 5 Overliggere, der nu ere bortførte. Indgangen der fører ind fra NØ, er dannet af 6 Sten i hver Side, der ligesom Sidestenen i Gravkammeret have en Flade indad mod Gangen. Ved Begyndelsen af denne ere to Sten omstyrtede. Paa to Steder, imellem første og anden og tredie og fjerde Sidesten i hver Side findes en smal, kantstillet Sten, der springer c. 4-5' frem foran de øvrige. Gangen har været dækket med 5 Overliggere. I Jættestuen, der undersøgtes 1870 af Dr.Phil. Petersen gjordes et Fund, som opbevares i Museet for nordiske Oldsager (A 1094-A 1128); se nærmere Dr. Petersens Beretning. (Pl.30-31). Bevoksning: 1982: Græs og Løvkrat

1883 Museal grafisk eller digital dokumentation
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid

1929 Museal restaurering
Journal nr.: 471/29
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid

1941 Tinglysning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid

1941 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
Høj, 2 x 10 m; med Jættestue, Kammeret 6 x 2 m, af 14 Bæresten, Gang af 6 Par Sten; ingen Dæksten.

1956 Museal besigtigelse
Skov- og Naturstyrelsen, 10. kontor

1982 Nyberejsning af fredede lokaliteter
Skov- og Naturstyrelsen, 10. kontor
Jættestue, høj ca 2x15x15 m med kammer i N-S'lig retning, 14 bæresten, hvor der muligvis er 5 dæksten? ned ad højsiden. Gang mod Ø, vegetation hindrer nærmere beskrivelse. Den ligger ca 150 m fra offentlig vej, ingen markvej til højen. Den ligger på skråning. Bevoksning: 1982: Græs og Løvkrat

1995 Museal restaurering
Journal nr.: NM 7830/95 (SN 613-406)
Skov- og Naturstyrelsen, 10. kontor
Højen blev ryddet for krat. For at undersøge jættestuens opbygning og benyttelse blev der åbnet et felt fra den nordlige side af kammeret ud til højfoden og et felt fra indgang til højfod. En væltet bæresten blev genrejst. Tre større sten, der lå på højen, blev tolket som at være gangens oprindelige dæksten. De blev genplaceret over gangen. To uoriginale karmsten blev erstattet med tilførte. En sålsten, der var blevet brugt som tørmursflise i en tidligere restaurering, blev flyttet tilbage til sin oprindelige plads. Tørmurene blev afrenset og restaureret. Tidligere restaurerede og manglende tørmure blev udskiftet med tilførte. En meter af facaden syd for indgangen blev rekonstrueret. Jættestuens kammer og gang blev oprenset for nedfalden højfyld og gulvet blev dækket med et ca. 10 cm tykt lag nøddesten. Noget af den erkendte brolægning foran indgangen blev rekonstrueret. Udgravningsfelterne blev genopfyldt så vidt muligt med oprindeligt materiale og højens overflade jævnet. Se beretning.

2012 Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter
Roskilde Museum

Litteraturhenvisninger  (0)