Egby
Offentlig adgang
Skilt fortidsmindet
Administrative oplysninger

Ansvarligt museum
Roskilde Museum

Kommune
Lejre

Sted- og lokalitetsnr.
020611-93

Fredningsnr.
312538

Fredningsstatus
Fredet før 1937

Printvenlig side
Anlæg og datering  (2)
Rundhøj, Stenalder (dateret 3950 - 2801 f.Kr.)

Dysse eller jættestue, Stenalder (dateret 3950 - 2801 f.Kr.)

Fredningstekst
Dekl. tingl. 28/8 1871 (Stamhuset Rosenkrantz) Dekl. tingl. 15/8 1928 (Købt af Nationalmuseet) MS. (1896, ved Kaptajn Madsen) Høj, 2,50 x 20 m, med jættestue. Kamret 8 x 2 m, af 17 bære- sten, gang af 8 par sten; ingen dæksten.
Undersøgelsehistorie  (11)
1870 Museal udgravning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid

1883 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
Fredet Gangbygning paa flad Mark. Gravkammeret, der er ovalt har Retning ØSØ-VNV. I den nordlige Side er det bygget af 7 store Stenblokke mod Syd bestaar det af 4 Sten paa hver Side af Indgangen. Afslutningen dannes i den østlige Ende af en, i den vestlige af 2 Sten. Mellemrummene ere paa nogle Steder udfyldte med mindre, flade Sten og hele Kamret er forhøiet ved, at der ovenpaa Sidestenene, der mod vest ere c. 4 1/2' mod Øst c. 5 1/2-6' h. er lagt et Lag større Sten fra 1-2' h. Gangen, der fører ind til Kammeret fra Syd. Denne er dannet af 6 Sten i den østlige 5 i den vestlige Side. Paa to Steder, mellem den første og anden Sidesten i begge Ender, springe mindre Sten frem foran den øvrige Række. Mellemrummene imellem Sidestenene ere paa enkelte Steder udfyldte med flade Fliser. Gangens Høide varierer fra 2'5" til 3'4". Høiens Diameter er 64', Høiden 8'. Jættestuen er undersøgt af Dr.Phil.Petersen og Fundet opbevares i Museet (A 1053-A 1093). Se nærmere Dr.Petersens Beretning. (Pl.32). Bevoksning: 1982: Løvkrat

1883 Museal grafisk eller digital dokumentation
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid

1929 Museal restaurering
Journal nr.: 471/29
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid

1941 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
Høj, 2 1/2 x 20 m, med Jættestue. Kammeret 8 x 2 m, af 17 Bæresten, Gang af 8 Par Sten; ingen Dæksten.

1941 Tinglysning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid

1956 Museal besigtigelse
Skov- og Naturstyrelsen, 10. kontor

1982 Nyberejsning af fredede lokaliteter
Skov- og Naturstyrelsen, 10. kontor
Jættestue, højmål ca 2,5x20x20 m, med kammer i N-S'lig retning og indgang mod Ø. Kammeret har 17 bæresten, tørmur og gangsten kan ikke tælles p.g.a. tæt vegetation. Mod SØ ligger 6 større sten, oprindelige bæresten, væltet ned ad højside? Ingen synlig fredningssten. Den ligger ca 30 m fra markvej, ca 400 m fra offentlig vej på moræneflade lige ved skråning ned mod Ejby å. Bevoksning: 1982: Løvkrat

1989 Museal restaurering
Journal nr.: NM 7830/95 (F 550-1023)
Skov- og Naturstyrelsen, 10. kontor
Jættestuen blev ryddet for krat. Kammer og gang blev oprenset for nedfalden højfyld og gulvet blev dækket med et lag perlesten. Tidligere restaurerede tørmure blev repareret, og manglende tørmur blev erstattet med tilførte sten. Jættestuens tilbageværende dæksten blev, så godt som muligt placeret på sine formodet oprindelige pladser, og mellemrummene blev udfyldt med sten og knust flint og tætnet med et muldlag. Gangens dæksten blev dækket med en vandtæt membran, og til sidst blev højen dækket med et muldlag og tilsået med græs. Se beretning.

1999 Registrering af knoglemateriale
Antropologisk Laboratorium, Panum Instituttet
Fra dette fundsted forefindes der ubrændt knoglemateriale på Antropologisk Laboratorium. På AL registreret som: Ejby; stenalder; PMD 163; A1053-93.

2012 Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter
Roskilde Museum

Litteraturhenvisninger  (0)