Tingstedet
Offentlig adgang
Parkeringsplads
Skilt fortidsmindet
Skilt offentlig vej
Administrative oplysninger

Ansvarligt museum
Arkæologi Sydfyn

Kommune
Ærø

Sted- og lokalitetsnr.
090704-50

Fredningsnr.
44161

Fredningsstatus
Fredet før 1937

Printvenlig side
Anlæg og datering  (6)
Dysse eller jættestue, Stenalder (dateret 3950 - 2801 f.Kr.)

Langhøj, Stenalder (dateret 3950 - 2801 f.Kr.)

Dysse eller jættestue, Stenalder (dateret 3950 - 2801 f.Kr.)

Skåltegn, Bronzealder (dateret 1700 - 501 f.Kr.)

Dysse eller jættestue, Stenalder (dateret 3950 - 2801 f.Kr.)

Rundhøj, Bronzealder (dateret 1700 - 501 f.Kr.)

Fredningstekst
Tingl.: 8/10 1884 (Præsteembedet og forpagter J.P. Kristensen) Afmærkn.: MS (18893, ved Kapellan Hansen) Langdysse, "Tingstedet", 8 x 54 m, orienteret Ø-V, med 2 kamre og omsat med randsten. Skålgruber på sydøstligste randsten. Det østre kammer 3 bæresten, 1 tærskelsten (sprængt dæksten, lagt på plads). Det vestre kammer 3 bæresten og 1 tærskelsten. Over højens NV-ende en rund jordhøj 2 x 20 . Græsklædt i ager og bevokset med 2 fritstående træer. NM: (Seværdig)
Undersøgelsehistorie  (11)
1884 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
Langdysse 180' l. i NV - SØ., 25' 10" br., over hvis n.v. Ende er opkastet en c. 5' h. Jordhøj, der skjuler de fleste af Randstenene i denne Ende: Langdyssen indeslutter to rectangulaire Gravkamre i NØ - SV, det ene en Streg mere i SSV., 7' 4" og 7' l., kun af det ene er Dækstenen tilstede, men sprængt i to Stykker. (De vilde med Tiden atter kunne sammenlægges ovenpaa Gravkammeret uden særlig store Vanskeligheder: Langdyssens Randstene ere for største Delen bevarede; en omvæltet Randsten i det S.Ø. Hjørne viser i den opadvendende Flade flere Grupper skaalformede Fordybninger. (Smhld den udførlige Beskrivlese i Fredningsdeclarationen samt Planen og Profiltegningen.) De smukke gamle Tjørne med fyldige Kroner, der voxe paa Dyssen skulle iflg. Sagkyndige have en betydelig Ælde. Dyssens Bevaring til vore Dage skyldes maaske Overtro overfor dem. Bevoksning: 1982: Græs

1884 Beskadigelse/hærværk
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
Fjernelse af dæksten og kammer midt i langdyssen.

1884 Tinglysning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid

1884 Museal grafisk eller digital dokumentation
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid

1936 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
Langdysse i ø til n - v til s, 54 m l., 8,50 m br. i v og 8,00 m br. i ø, over hvis vestende der er opkastet en jordhøj, 1,60 m h. i n. og 1,50 m h. i s, 20 m i ø-v og 15 m i n-s paa tværs af langdyssens længderetning. Langdyssens højde er i det østlige tværmaalslinie 1,35 m og omkring det vestre kammer, hvor bredden er 8,50 m, 1,05 m. Naar bortses fra kompasretningen gælder i stor træk A. P. Madsens tegning for de nærmere enkeltheder. Alle de af ham angivne sten findes paa plads, men jordhøjens nordside har med en mere flad bue end A.P.M. meget regelmæssige oval. - 2 m ø for jordhøjens fod findes det vestre gravkammer, hvis ydre og indre dimensioner er henholdsvis 3,90 m x 2,90 m og 2,00 m x 1,10 m; indgangen i s til ø ligger skævt for kammeret, der har en mindre endesten i s. Mellem vestre kammers øststen og østre kammers veststen er 15 m. Det østre kammer har indgang med tærskelsten i ssø; dets ydre og indre dimensioner er henholdsvis 2,60 m x 1,50 m og 1,20 m x 0,50 m. Fra østre kammers øststen til det ydreste punkt af den væltede randsten i ø er 12,5 m. I begge ender af langdyssen har staaet en stor sten; begge er indvæltede. Overliggeren til vestre kammer mangler; det østre kammers overligger er sprængt i 3 stkr., hvoraf de 2 største ligger det ene paa det andet v. for kammeret; det største sprængstykke ansloges af sagkyndige til godt 5 tons. Mellem de 2 kamre er der en sænkning, hvori 1 lille og 2 store sten i jorden; det ene store er et sprængstykke. Paa den udvæltede sø-re hjørnesten og paa den skraa overflade af det vestre kammers nordre endesten ses grupper af skaalformede fordybninger, som vist paa tegningerne [skitse]. Hjørnestenen (ø-v) ligger ned i højfoden og er her set fra s. Kammerstenen er set vinkelret ind paa fladen, dens nederste kant hviler paa jorden i n, dens øverste hælder ind over kammeret i s og naar 0,85 m over højens overflade. Langdyssen - var af folk kaldet "Tingstedet" - er fredlyst ved deklaration af 8-10-1884. Bevoksning: 1982: Græs

1945 Museal restaurering
Journal nr.: 234/45
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
Restaureret 1945. A. 41049.

1947 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
"Tingstedet". Langdysse or. Ø-V 8 x 54 m med 2 kamre og omsat med randsten. Det østligste 3 bæresten, 1 tærskelsten, sprængt dæksten lagt på plads, det vestlige 3 bæresten, 1 tærskelsten. Skålgruber på sydøstligste randsten. Græsklædt i ager og bevokset med 2 fritstående træer. Over nordvestenden en rund jordhøj, 2 x 20 m. (Seværdig). Bevoksning: 1982: Græs

1974 Museal rekognoscering
Langelands Museum

1982 Nyberejsning af fredede lokaliteter
Skov- og Naturstyrelsen, 10. kontor
Langdysse Ø/V-orienteret. Velbevaret randstenskæde på alle sider; 1 særlig stor randsten for V-enden; randstenen på SØ-hjørnet har på sin Ø-vendte flade ca. 20 skåltegn samlet i grupper. 2 kamre i højens Ø-lige del, begge rektangulære, sat af 3 bæresten og med tærskelsten. Over det Ø-lige kammer er den store, kløvede dæksten lagt tilbage, delvis understøttet af kampestensopmuring i SV. V-lige kammer uden dæksten. Den i fredningsteksten omtalte "runde jordhøj", 2 m. høj og 20 m. i diameter, beliggende "over højens NV-ende" ses ikke og skyldes muligvis en forvekslingsfejl ell. lign. i FFF. ** Seværdighedsforklaring ** Meget smuk langdysse, smukt beliggende i kirkeomgivelser. Det mest helstøbte fortidsminde på Ærø. Bevoksning: 1982: Græs

2011 Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter
Odense Bys Museer
Fortidsmindet blev fundet som beskrevet.

2017 Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter
Odense Bys Museer
Fortidsmindet blev fundet som beskrevet.

Litteraturhenvisninger  (0)