Sag: Dom- og arresthuset - det tidl. rådhus i Næstved

Hjultorv 2 og Ramsherred 2, Næstved
Fredningssag
Fredningsstatus:
Fredet
Aktuel status:
Aktiv
Komplekstype:
Rådhus
Antal bygninger:
2
Klik på kortet for at se et større udsnit.

Sagsoplysninger

Type:
Fredningssag
Betegnelse:
Dom- og arresthuset - det tidl. rådhus i Næstved
Aktuel status:
Aktiv
Beliggenhed:
Hjultorv 2 og Ramsherred 2
Kommune:
Næstved
Omfang:
Tinghuset (det tidl. rådhus 1855-56 af Gottlieb Bindesbøll), arresthuset med strålegårde og gårdsplads, muren mod Hjultorv (1855-56 af Gottlieb Bindesbøll), den bagvedliggende gårdsplads samt udvidelse af tinghuset (1938 af Johannes Tidemand-Dal). F. 1959. Udv. 2003.
Beskrivelse:
Beskrivelse af fredningsudvidelsen jf. materiale til Bygningssynets møde den 15. november 2000: Arresthuset er en toetages rødstensbygning med sadeltag af blådæmpede tagsten. Det har mod Ramsherred en gennemgående murdekoration bestående af fem dobbeltbuede blændinger - et motiv der også findes på selve tinghusets hovedfacade. Midt over hver af blændingerne er et cirkelrundt vindue med jerntremmer. I underetagen er der mellem nicherne små fladbuede vinduer, også med tremmer. I nichen nærmest tinghuset er en fladbuet, flammeret dør. Husets frie gavl har omløbende taggesimser og en cirkelrund glug i gavltrekanten, men er i øvrigt uden udsmykning. Gårdsiden har kvadratiske cellevinduer med tremmer for i begge etager. Dog er det 2. vindue fra tinghuset for nylig omdannet til en indgangsdør med samme flammerede beklædning som døren mod Ramsherred. I taget er der en for bygningen fremmed taskekvist fra 1930'rne samt en del ovenlysvinduer. Indvendig er der mod Ramsherred i begge etager fængselsgange med en ligeløbstrappe og mod gården i alt 16 celler. Nærmest den frie gavl er der i underetagen et køkken og i overetagen et baderum. Cellerne er forsynet med jerndøre ud til gangen. Midt på arrestbygningen udmunder fængselets strålegårde, der er omgivet af ca. 3 m høje mure og foroven dækket med jerngitter. Den ene af disse gårde er nu omdannet til motionsrum. Gårdarealerne er lagt med beton. Mod Hjultorvet er der i forlængelse af tinghusets facade en ca. 5 m høj mur af røde sten med en dobbeltbuet niche, hvori en stor fladbuet portåbning er placeret. Muren hører med til Bindesbølls oprindelige anlæg og har oprindelig haft portfløje af træ. Der er nu en simpel gitterport, der dog tænkes udskiftet med fløje af træ efter den oprindelige model. Bag muren og i 1. sals højde og halvt tilbagetrukket fra gadefacaden er der en tilbygning i røde sten indeholdende en retssal. Den har et stort og et lille vindue mod gården, hvortil der er lukket af med en mur hvori en fladbuet træport med fyldinger er placeret. Taget er et lavt halvtag dækket med tagpap. Vedligeholdelsestilstand: Stort set god, dog er der konstateret svampeangreb i en lille del af arresthusets tagetage. Dette vil dog blive udbedret ved en forestående udskiftning af tagstenene til glaserede sten som på tinghuset. Det er samtidig hensigten at fjerne taskekvisten mod gården. Bygningshistorie: Formentlig ved Tidemand-Dals ombygning i 1938 er Bindesbølls tre gotiske tagkviste og to snoede pinakler samt tre skorstenspiber på tinghusets facade mod Hjultorvet fjernet og erstattet med en lav, bred taskekvist. Den er inden for de seneste år fjernet og de oprindelige forhold genskabt, dog kun med én skorstenspibe. Kommuneatlas: Der er i 1991 udarbejdet et kommuneatlas for Næstved Kommune. Begge bygninger er her angivet som fredet.
Antal bygninger:
2
Antal andre objekter:
0
Komplekstype:
Rådhus
Fredningsstatus:
Fredet
Fredningsomgivelse:
Gårdrum, gårdsplads ; Mur

Sagsbehandlinger

Type:
Fredningspræcisering
Dato:
17-04-1984
Begrundelse:
Journal nr.:
6/59

Type:
Tinglyst fredning
Dato:
01-12-1959
Begrundelse:
Journal nr.:
6/59

Type:
Fredningspræcisering
Dato:
25-02-2000
Begrundelse:
Journal nr.:
1996-917/373-0002

Type:
Fredningsudvidelse
Dato:
27-10-2003
Begrundelse:
"Begrundelse for udvidelsen jf. brev af den 8. juli 2003 fra Kulturministeriet: Kulturarvsstyrelsen traf den 14. juni 2001 beslutning om at følge Bygningssynets indstilling. Styrelsen begrundede beslutningen med, at ""Arresthuset føjer sig arkitektonisk og funktionelt til det allerede fredede tinghus. Det har i vidt omfang bevaret den oprindelige indretning med celler og gange og er stadig i brug efter sit oprindelige formål. Det er af væsentlig betydning for fredningen, at den bevarede, oprindelige indretning med celler mod gården samt arrestgangene og trappen mod Ramsherred opretholdes."""
Journal nr.:
2003-113/373-0001


Omfattede bygninger: 2


Fredet bygning Hjultorv 2
Fredet bygning Ramsherred 2

Fredede omgivelser: 2

Signatur Gårdrum, gårdsplads
Signatur Mur


Relaterede sager: 0
Slots- og Kulturstyrelsen
H.C. Andersens Boulevard 2
1553 København V
telefon 33 95 42 00
ur   ul
 
 
dr   dl
  tap