OBS. Udfald ved kortvisning kan forekomme

Sag: Kompagnistræde 3

Kompagnistræde 3, Næstved
Fredningssag
Fredningsstatus:
Fredet og tinglyst bevaringsdeklaration
Aktuel status:
Aktiv
Komplekstype:
Handel / privat service
Antal bygninger:
1
Klik på kortet for at se et større udsnit.

Sagsoplysninger

Type:
Fredningssag
Betegnelse:
Kompagnistræde 3
Aktuel status:
Aktiv
Beliggenhed:
Kompagnistræde 3
Kommune:
Næstved
Omfang:
Kompagnihuset (ca. 1500) og den hermed sammenbyggede bindingsværksbygning.
Fredet 1918.*
Beskrivelse:
Kompagnihuset ligger på en let skrånende grund i den sydlige udkant af Næstveds middelalderlige bykerne, med den ene gavl ud til det åbne areal, der falder ned mod den frilagte Suså.

Bygningen, der fungerer som møde- og konferencecenter, består dels af en grundmuret del og dels af en bindingsværksdel. Den grundmurede, sydlige del af bygningen er i ét stokværk med kælder og opført i blank mur af røde munkesten. Bygningen har kamtakkede gavle og et næsten ubrudt heltag af røde vingetegl. Sider og gavl er kendetegnet ved spidsbuede og rundbuede vindues- og døråbninger, mindre lemme og murankre. Den nordlige del af bygningen er i overkalket, rødt bindingsværk med halvvalmet tag af røde vingetegl.         
I det indre rummer kælderen nyere toiletter, garderobe og et større rum til opmagasinering. Første stokværk rummer ét stort, åbent rum med bræddegulv, hvidkalkede vægge og synlige, tætsiddende loftsbjælker samt pejs i den sydlige gavl. Bindingsværksbygningen indeholder entré, en mindre stue og et nyere køkken samt trapper til kælder og loft. På loftsetagen, som er uudnyttet, ses den ældre dragerkonstruktion med konger og to sæt hanebånd.
Bygningshistorie:
Kompagnihuset blev opført i år 1493 og er nordens eneste, bevarede gildehus. Bygningen kaldes også for Peblingegildehuset, opkaldt efter det middelalderlige handelsgilde, der brugte huset. Et gilde var en sammenslutning af købmænd.

En del af kælderstokværket var tidligere indrettet til boder med adgang fra Kompagnistræde i vest. Boderne fungerede sandsynligvis som lejemål beregnet til opmagasinering af varer eller til handel. Adgang til selve Gildehuset skete fra nord og øst. I 1623 købte Hans Duffrich bygningen på vegne af Christian IV’s spanske kompagni, hvilket gav anledning til bygningens nuværende navn.  
Kompagnihuset blev restaureret i årene 1926-30. I 1930erne blev bygningen brugt som husflidsskole for arbejdsløse. I 1943 købte og istandsatte Næstved Diskontobank bygningen. I 1982 solgte banken Kompagnihuset til Næstved Nostalgiske Selskab, som blev dannet med det formål at restaurere bygningen. Bindingsværksbygningen som støder op til Kompagnihusets grundmurede del kaldes også for fæhuset, da det oprindeligt fungerede som stald. Bindingsværksbygningen stammer fra år 1750.  
Kompagnihuset fik tildelt Europa Nostra-prisen i 1992.
kilder:
www.huse-i-naestved.dk/index.htm
Palle Birk Hansen: Næstveds boderækker, Liv og Levn 10 – 1996
Miljømæssig værdi:
Bygningen miljømæssige værdi ligger i placeringen på kanten af byen og det åbne plateau, der skråner ned mod Suså. Med sin høje og frie placering, kompakte form og historisk magtfulde udtryk træder Kompagnihuset således frem for sine omgivelser, som et umiskendeligt vidnesbyrd om Næstveds historie.
Kulturhistorisk værdi:
Den grundmurede dels kulturhistoriske værdi relaterer sig til den gotiske teglstensarkitektur med de genkendelige motiver i form af en rektangulær bygningskrop af munkesten, kraftige mure med spids- og fladbuede åbninger, kamtakkede gavle, tætsiddende bjælker i første stokværks loft og et ældre tagværk af dragerstolstypen med konger og to sæt hanebånd. Hertil kommer, at den vestlige langsides sydlige ende i kælderniveau har en inddeling af vinduer og døre som indikerer, at dette afsnit har fungeret som boder.  

Den grundmurede bygnings kulturhistoriske værdi knytter sig endvidere til den søgen efter oprindelighed og trang til at genskabe, som kendetegnede det restaureringsparadigme, der dominerede i store dele af det 20. århundrede. Konkret viser dette sig i de ganske få bevarede spor efter de mange forandringer, som en bygning fra middelalderen almindeligvis har gennemgået.

Bindingsværksbygningens kulturhistoriske værdi knytter sig til den svære konstruktion i egetømmer med de mange dokker og til sporene efter de gennemstukne bjælkehoveder, der afslører et særdeles markant styrterum.
Arkitektonisk værdi:
Arkitektonisk fremtræder Kompagnihuset som en monumental og massiv bygning i blank mur af store munkesten og kraftigt bindingsværk, hvis solide udtryk underbygges af de næsten ubrudte tagflader, de brede kamtakker, det svære egetømmer og de få, men meget markante dør- og vinduesåbninger. Bygningen er ud over en enkel materiale- og farveholdning præget af en gennemgående orden og symmetri, som tydeligst viser sig i den taktfaste placering af blændinger, muråbninger og murankre. I det indre fremtræder bygningen med en åben, enkel og overskuelig planløsning, bræddegulve, hvidkalkede mure med dybe vinduesnicher og synlige, bærende konstruktioner.
Bærende fredningsværdier:
I bygningens ydre knytter de bærende fredningsværdier sig til den rektangulære, grundmurede bygningskrop med det gotiske formsprog og til bindingsværksbygningen med det stejlt afvalmede tag. Hertil kommer de markante og karakteristiske detaljer i form af åbninger og indfatninger af varierende type, murankre og kamtakkede gavle, foruden de næsten ubrudte tagflader og den traditionelle materialeholdning.

I Kompagnihusets indre knytter de bærende fredningsværdier sig til etageadskillelserne, de synlige, bærende konstruktioner, de bevarede spor efter ældre åbninger, funktioner, materialer og konstruktioner samt loftets tagværk. Hertil kommer den traditionelle materialeholdning.
Antal bygninger:
1
Antal andre objekter:
0
Komplekstype:
Handel / privat service
Fredningsstatus:
Fredet og tinglyst bevaringsdeklaration
Fredningsomgivelse:
Fredningsomfang

Sagsbehandlinger

Type:
Fredningspræcisering
Dato:
17-04-1984
Begrundelse:
Journal nr.:
33/18

Type:
Bevaringsdeklaration
Dato:
15-12-1982
Begrundelse:
Journal nr.:
625-5-38/80

Type:
Tinglyst fredning
Dato:
04-07-1918
Begrundelse:
Journal nr.:
33/18


Dokumenter

Dokumenttype:
Undersøgelse
Beskrivelse:
Kompagnistræde 003, kompagnihuset, matr.nr. 283, Næstved bygrunde. Bygningshistorisk undersøgelse. 4 sider samt tegninger. Jens Chr. Varming. Maj 1982. Kompagnistræde 003, kompagnihuset, matr.nr. 283, Næstved bygrunde. Bygningsarkæologisk og -historisk undersøgelse. 5 sider af afgangsopgave på 92 sider samt bilag ved Konservatorskolen. Karen Haugsted Urth. Maj 1982. Kompagnistræde 003, kompagnihuset, matr.nr. 283, Næstved bygrunde. Bygningshistorisk undersøgelse. 6 sider. R. Nielsen. Udateret. Kompagnistræde 003, kompagnihuset, matr.nr. 283, Næstved bygrunde. Bygningsarkæologisk undersøgelse. 5 sider samt bilag. Palle Birk Hansen/Næstved Museum. November 1984.


Navn:
Fredningsbeskrivelse
Dokumenttype:
PDF-dokumentOmfattede bygninger: 1


Fredet bygning Kompagnistræde 3

Fredede omgivelser: 1

Signatur Fredningsomfang


Relaterede sager: 0
Slots- og Kulturstyrelsen
Hammerichsgade 14,
1611 København V
telefon 33 95 42 00
ur   ul
 
 
dr   dl
  tap