Sag: Apostelhuset

Riddergade 5, Næstved
Fredningssag
Fredningsstatus:
Fredet
Aktuel status:
Aktiv
Komplekstype:
Beboelseshus
Antal bygninger:
1
Klik på kortet for at se et større udsnit.

Sagsoplysninger

Type:
Fredningssag
Betegnelse:
Apostelhuset
Aktuel status:
Aktiv
Beliggenhed:
Riddergade 5
Kommune:
Næstved
Omfang:
Forhuset (ca. 1510-20).
Fredet 1918.
Beskrivelse:

Apostelhuset ligger midt i Næstved by, mellem det fredede Ridderhuset i Riddergade 3 og den ligeledes fredede bygning i Riddergade 7.

Apostelhuset er mod gaden en 13 fag lang bindingsværksbygning i et stokværk med kampestenssokkel, mønstermurede tavl, ældre, opsprossede vinduer med trukket glas og forsatsruder samt udskårne knægte og stolper der bærer et rødt, teglhængt heltag med fire ældre tagvinduer og tre ældre skorstenspiber. Der er portgennemkørsel til gården i femte og sjette fag, og hovedindgang i tiende fag. Mod gården er bygningen grundmuret og vandskuret, har småsprossede vinduer, trukket gesims og to nyere heltagskviste i tagfladen. 

I det indre er bygningen præget af en generelt nyere rumfordeling med større væggennembrud og nyere overflader på både stueplan og i den udnyttede tagetage. Flere traditionelle bræddegulve, døre, dørgreb og gerichter er bevaret, ligesom der i kælderen findes en ældre pigstensbelægning.

Bygningshistorie:
Apostelhuset, eller Apostelgården, er opført omkring år 1510 til 1520 og stod oprindeligt i to stokværk. Navnet skyldes, at stolperne er dekoreret med udskårne træfigurer af Jesus og de tolv apostle. Øverste stokværk blev revet ned mellem år 1682 og 1736. Facaden var tidligere overkalket og i tagfladen mod gaden sad tidligere to mindre kviste. Huset blev gennemgribende restaureret i år 1884 til 1885 af arkitekt V. Ahlmann. Bygningen blev midt i 1980erne istandsat indvendigt. Bygningen har tidligere fungeret som bageri og foreningslokale, og huser aktuelt en tegnestue samt beboelse.
Miljømæssig værdi:
Apostelhusets facade udgør en vægtig del af den historisk dominerede Riddergade i Næstveds middelalderbykerne. Bygningen er, som meget af den indre bys karakteristiske bebyggelse, placeret ud til gadelinjen og tilpasser sig dermed det historiske gadenets lukkede randbebyggelse. 
Kulturhistorisk værdi:

Apostelhusets kulturhistoriske værdier relaterer sig til facaden mod Riddergade, der som type fortæller om de købstadsborgerhuse i bindingsværk, der blev opført i 1500- og 1600-tallet. Disse huse er, som Riddergade 5, kendetegnet ved kraftigt bindingsværk, mønstermurede tavl, udskårne knægte samt port og dør med pålagte rammetræer i kryds- og korsmønstre. 

En meget stor del af facaden er dog fra 1880erne og Apostelhusets kulturhistoriske værdier knytter sig derfor også til den søgen efter oprindelighed og trang til at genskabe, som kendetegnede det restaureringsparadigme, der dominerede i slutningen af forrige århundrede. Konkret viser dette sig i de ganske få bevarede spor efter de forandringer, som en facade fra 1500-tallet almindeligvis har gennemgået.

Arkitektonisk værdi:
Arkitektonisk fremtræder Apostelhuset mod gaden som en ældre, rigt dekoreret bindingsværksbygning i ét stokværk. Bygningen står således på en sokkel af groft tilhuggede, hamburgerfugede kampesten. Fugningen gentages i de mønstermurede tavl, der holdes sammen af det kraftige og regelmæssige bindingsværks fodrem, stolper og løsholter. Bygningens mest iøjefaldende elementer er porten og døren med de pålagte rammetræer i kryds- og korsmønstre samt de tretten unikke, rigt udskårne figurer, der pryder stolperne under de stærkt svajende knægte. Hertil kommer detaljer i form af mundblæst glas i hoveddørens overvindue og tre slanke, aftrappede skorstenspiber.
Bærende fredningsværdier:

I bygningens ydre knytter de bærende fredningsværdier sig til facadens arkitektoniske fremtræden og historiske udtryk med alle detaljer, herunder den markante sokkel, de mønstermurede tavl, det kraftige bindingsværk, de udskårne knægte, porten og døren, de ældre vinduer og skorstenspiberne. Hertil kommer den traditionelle materialeholdning.

I bygningens indre knytter de bærende fredningsværdier sig til bygningens etageadskillelse og kælderens pigstensbelægning. 

Antal bygninger:
1
Antal andre objekter:
0
Komplekstype:
Beboelseshus
Fredningsstatus:
Fredet
Fredningsomgivelse:
Fredningsomfang

Sagsbehandlinger

Type:
Tinglyst fredning
Dato:
11-07-1918
Journal nr.:
33/18


Dokumenter

Dokumenttype:
Undersøgelse
Beskrivelse:
"Riddergade 005, ""Apostelhuset"", matr.nr. 123, Næstved bygrunde. Summarisk bygningsarkæologisk redegørelse. 2 sider. Bent Rud. Juni 1963. "


Navn:
Fredningsbeskrivelse
Dokumenttype:
PDF-dokumentOmfattede bygninger: 1


Fredet bygning Riddergade 5A

Fredede omgivelser: 1

Signatur Fredningsomfang


Relaterede sager: 0
Slots- og Kulturstyrelsen
H.C. Andersens Boulevard 2
1553 København V
telefon 33 95 42 00
ur   ul
 
 
dr   dl
  tap