OBS. Udfald ved kortvisning kan forekomme

Sag: Vester Kippinge Præstegård

Egensevej 49, Guldborgsund
Fredningssag
Fredningsstatus:
Fredet og tinglyst bevaringsdeklaration
Aktuel status:
Aktiv
Komplekstype:
Præstegård
Antal bygninger:
1
Klik på kortet for at se et større udsnit.

Sagsoplysninger

Type:
Fredningssag
Betegnelse:
Vester Kippinge Præstegård
Aktuel status:
Aktiv
Beliggenhed:
Egensevej 49
Kommune:
Guldborgsund
Omfang:
Stuehuset (1840). F. 1950.*
Beskrivelse:

Præstegården står på en sorttjæret granitsokkel, er grundmuret, gulkalket og har traditionelle, opsprossede korspostvinduer. Bygningen har et halvvalmet stråtag med lollandsk mønning, der forneden afsluttes af to rækker røde teglsten. Taget har flere rundbuede kviste, samt tre skorstene.

 

Bag hoveddøren findes en vestibule, hvorfra der er adgang til opholdsstuen, køkken og toiletter, kontor, samt til loftsetagen, der er indrettet til opholdsrum. I bygningens vestlige ende ligger en gang med flere værelser.     

 

Præstegården fungerer aktuelt som psykiatrisk plejehjem.

 

Øst for præstegården ligger en stor, parklignede have.

 

Den mod vest beliggende avlslænge, der tidligere fungerede som svinestald, blev i 1990erne kraftigt ombygget, og fungerer i dag som et moderne beboelseshus. Fredningen af avlslængen er ophævet 2011.  

Bygningshistorie:

Præstegården lå oprindeligt ved Vester Kippinge kirke, men blev i slutningen af middelalderen flyttet til Vester Kippinge by.

 

Præstegården er opført omkring år 1840.

I 1868 – 1870 opføres avlslængen.

Præsteembedet nedlægges i 1962.

Efter en storm i 1967 reduceres avlslængen til det halve og stråtaget udskiftes til bølgeeternitplader.  

I 1969 indrettes præstegården til psykiatrisk plejehjem.

kilder:

Tilstandsrapport med forslag til vedligeholdelsesarbejder, Arkitektfirmaet Arp & Nielsen, 1991.

Miljømæssig værdi:

Øst for præstegården ligger den store, parklignende have, som vidner om præstegårdens tidligere økonomiske formåen og sociale status. Samhørigheden mellem præstegård og have er vigtig for opretholdelsen af det historiske kulturmiljø omkring præstegården.

Kulturhistorisk værdi:

Præstegården fortæller gennem sin størrelse (16 fag og tre skorstene), om præsteembedets tidligere økonomiske og sociale status, samt om præstestandens historiske bibeskæftigelse som landmænd med større jordtilliggender.

 

Hoveddøren har tydelige, sen-klassicistiske træk i den enkle, hvidtede portal med søjler og trekantfronton. Indramningen af dørpartiet er med til at understøtte gårdens status som præstegård, det vil sige som større end bondegården, men mindre end herregården.    

 

Dertil kommer, at der i det indre findes flere velbevarede, ældre døre, gerichter, dørtrin, dørgreb, låsekasser og beslag, heriblandt flere bukkehornsbeslag. 

Arkitektonisk værdi:

Præstegårdens detaljeringsgrad er enkel, og materialernes anvendelse og forarbejdning – strå til taget, kalket murværk og teglsten som tagskæg – er traditionel, og overvejende funktionelt bestemt. Den klare farvesætning er med til at fremhæve de enkelte bygningselementer: sort sokkel, gule murflader og skorstene, hvide vinduer, gesims og hoveddørsportal, røde tegl ved tagfod og kviste, samt stråfarvet tag.   

 

Bygningen er visuelt domineret af horisontale linjer i form af soklen, korspostvinduernes tværpost, den profilerede, trukne gesims, rækken af tagsten i tagfoden samt mønningen.

 

I det indre giver den store rumhøjde sammen med de store, opsprossede korspostvinduer et kraftigt, naturligt lysindfald i alle rum og værelser.

Bærende fredningsværdier:

Præstegårdens detaljeringsgrad er enkel, og materialernes anvendelse og forarbejdning – strå til taget, kalket murværk og teglsten som tagskæg – er traditionel, og overvejende funktionelt bestemt. Den klare farvesætning er med til at fremhæve de enkelte bygningselementer: sort sokkel, gule murflader og skorstene, hvide vinduer, gesims og hoveddørsportal, røde tegl ved tagfod og kviste, samt stråfarvet tag.   

 

Bygningen er visuelt domineret af horisontale linjer i form af soklen, korspostvinduernes tværpost, den profilerede, trukne gesims, rækken af tagsten i tagfoden samt mønningen.

 

I det indre giver den store rumhøjde sammen med de store, opsprossede korspostvinduer et kraftigt, naturligt lysindfald i alle rum og værelser.

Antal bygninger:
1
Antal andre objekter:
0
Komplekstype:
Præstegård
Fredningsstatus:
Fredet og tinglyst bevaringsdeklaration
Fredningsomgivelse:
Fredningsomfang

Sagsbehandlinger

Type:
Fredningspræcisering
Dato:
17-04-1984
Journal nr.:
66/43-49/44

Type:
Bevaringsdeklaration
Dato:
08-10-1982
Journal nr.:
625-5-78/82

Type:
Tinglyst fredning
Dato:
13-04-1950
Journal nr.:
66/43-49/44

Type:
Fredningsophævelse
Dato:
22-08-2011
Begrundelse:
Kulturarvsstyrelsen finder ikke, at avlslængen på Vester Kippinge Præstegård (1868-1870) Egensevej 49, 4840 Nørre Alslev længere har de arkitektoniske eller kulturhistoriske værdier, der kan begrunde en opretholdelse af fredningen. Kulturarvsstyrelsen finder, at de ændringer der er gennemført på bygningen efter fredningen er så omfattende, at den ikke længere indgår som en væsentlig del af den samlede helhed. Hertil bidrager først forkortningen af bygningen i 1967, derefter ombygningen til beboelse i 1995 og sidst, men ikke mindst det nuværende tegltag, som fjerner den sidste illusion af, at det er en avlsbygning til en stråtækt hovedbygning. Videre har de omfattende ændringer af bygningens gavle og sider i 1995 med nye vinduer og døre i vidt omfang medvirket til at fjerne dens karakter af avlslænge uden at tilføje andre selvstændige kvaliteter. Dertil kommer, at bygningens indre flader, herunder især de listebeklædte lofter harmonerer dårligt med bygningens oprindelige materialeholdning, samt de indvendige døre og gerichter giver en illusion af at være gamle, uden at være udført som troværdige kopier af ældre døre. Endelig finder Kulturarvsstyrelsen ikke, at en genetablering af den oprindeligt fredede avlslænge er meningsfuld.
Journal nr.:
2011-7.82-04/376-0001

Type:
Fredningsophævelse
Dato:
07-05-2015
Journal nr.:
2011-7.82.04/376-0001


Omfattede bygninger: 1


Fredet bygning Egensevej 49

Fredede omgivelser: 1

Signatur Fredningsomfang


Relaterede sager: 0
Slots- og Kulturstyrelsen
Hammerichsgade 14,
1611 København V
telefon 33 95 42 00
ur   ul
 
 
dr   dl
  tap