Sag: Pottemageriet Rødeled

Rødeledvej 1, Vordingborg
Fredningssag
Fredningsstatus:
Fredet
Aktuel status:
Aktiv
Komplekstype:
Bolig med erhverv
Antal bygninger:
4
Klik på kortet for at se et større udsnit.

Sagsoplysninger

Type:
Fredningssag
Betegnelse:
Pottemageriet Rødeled
Aktuel status:
Aktiv
Beliggenhed:
Rødeledvej 1
Kommune:
Vordingborg
Omfang:
Længen med beboelse og værksted (1897), udhuset (1897), lysthuset (1936), lergraven af beton og brolægningen i gården. F. 2002.*
Beskrivelse:
jf. materiale til Bygningssynets møde den 23. august 2000. Beskrivelse: Pottermageriet ligger 1 km vest for Præstø, hvor Præstø-Næstved landevejen krydser Faxe-Kalvehave landevejen. Ved vejkrydset ligger en snes huse opført ca. 1900. Hovedlængen rummer både værksted og bolig. Den 9 fag lange, enetages bygning står i rød blankmur på granitsokkel og er dækket af et teglhængt sadeltag. Træværket er malet mørkegrønt. Mod syd er der tilbygget lager- og fyrrum, ligeledes i rød blankmur på granitsokkel og dækket af et fladt blik-halvtag. Hovedhuset og tilbygningen er forlænget mod vest med 2 fag, der rummer ovn og høj skorsten. Forlængelsens vestgavl og sydside er svummet. Bygningen rummer mod øst privatboligen, der i alt væsentligt står uændret siden opførelsen. Boligens første rum er forstue- og trapperummet, der stadig har de oprindelige marmorerede vægge, udført af bygherrens svoger, P. K. Nielsen. Boligdelen rummer i øvrigt køkken med spisekammer og lille kælder, spisestue, dagligstue og stadsstue; her er der nu salgslokaler. I tagetagen ved østgavlen er et rum, der oprindelig var soveværelse, men nu benyttes som kontor. I den modsatte ende af det store loft, som blev brugt til oplagring, findes to værelser, der var beregnet til bolig for svende og lærlinge. Mod vest i hovedetagen findes pottemageriet med ovn- og butiksrum, to store værksteder, tre mindre rum til indfyring, opbevaring og æltning af ler. Det enetages udhus mod syd står i rød blankmur og er dækket af et fladt halvtag af blik. Vestgavlen er svummet og gulmalet. det rummer vognport, hestestald og lokum. Det lille lysthus ud for hovedlængens sydøstre hjørne er opført af rødmalet træ med hvidmalede, småsprossede vinduer og er dækket af et lavt, papklædt pyramidetag. Det blev opført 1936 og er for nyligt blevet genopført efter en påkørsel. I gården er der brolagt ud for hovedlængen og i en sti fra denne over til udhuset. Midt i gården står et stort betonkar til afdrejet ler, der blev genanvendt. Vedligeholdelsestilstand: God. Evt. yderligere bygningshistorie. Bygmester var pottemager H. P. Knudsen selv, der planlagde byggeriet sammen med en lokal tømrermester, og selv stod for murerarbejdet. Til at trække æltemaskinen, inden der kom elektricitet, stod der 1910-33 en anselig vindmølle i gården. Dele af denne er genanvendt dels i den eksisterende, 13 m. høje skorsten, dels i den gamle murede ovn. I forbindelse med en istandsættelse af boligen i 1951 blev der indlagt centralvarme, fjernet en skillevæg mellem to stuer og indrettet badeværelse i det tidligere indfyringsrum til pottemagerovnen. Vest for hovedlængen ligger et mindre rødstenshus, der blev opført til indkvartering af svende og arbejdere. Det er nu frasolgt og noget ombygget. Ejendommen blev drevet som lervarefabrik/pottemageri af H. P. Knudsen og hans efterkommere gennem tre generationer frem til H. J. Knudsens død i 1990. Herefter overgik den til den nystiftede Rødeledsfond, som siden har videreført pottemageriet i samarbejde med Sydsjællands Museum og I.V. Værkstedet i Præstø. Det drives i dag som museum og arbejdende værksted. Bygningsanlægget har i 1992 været forelagt Bygningssynet som fredningsforslag. Det var dengang endnu ikke 100 år, og Synet fandt ikke, at anlægget havde den fremragende værdi, der måtte kræves for at tage undtagelsesparagraffen i brug. Nu er bygningerne 100 år, og samtidig er de normale krav til fredningers alder nedsat til 50 år. Planforhold: Ingen. Kommuneatlas: Der er udarbejdet kommuneatlas for Præstø Kommune. Bygningen er heri karakteriseret som værende af middel bevarinsgværdi (4).
Antal bygninger:
4
Antal andre objekter:
0
Komplekstype:
Bolig med erhverv
Bebyggelsestype:
Landevejsby/midtvejsby - Ældre byområde, blandet karakter
Fredningsstatus:
Fredet
Fredningsomgivelse:
Belægning, fortov ; Lergrav ; Lysthus

Sagsbehandlinger

Type:
Fredningsbeslutning
Dato:
21-02-2002
Begrundelse:
Jf. brev af den 8. marts 2001. Begrundelsen for fredningen er, at Pottemageriet Rødeled har de væsentlige kulturhistoriske værdier, der kan begrunde en fredning. Det er formentlig landets mest velbevarede i sin art såvel bygningsmæssigt som i henseende til de stadig eksisterende redskaber og anlæg, herunder de to arbejdspladser med drejeskiver og faste bænke samt den gamle pottemagerovn.
Journal nr.:
2001-911/377-0001

Type:
Bevaringsdeklaration
Dato:
19-09-2001
Journal nr.:
2001-926/377-0003


Omfattede bygninger: 4


Fredet bygning Rødeledvej 1
Fredet bygning Rødeledvej 1
Fredet bygning Rødeledvej 1
Fredet bygning Rødeledvej 1

Fredede omgivelser: 3

Signatur Belægning, fortov
Signatur Lergrav
Signatur Lysthus


Relaterede sager: 0
Slots- og Kulturstyrelsen
H.C. Andersens Boulevard 2
1553 København V
telefon 33 95 42 00
ur   ul
 
 
dr   dl
  tap